Zmluvné zdravotné poisťovne:

V súlade s § 79 ods. 1 písm. f/ zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ku dňu 1.6.2012 sú to všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky. Ide o nasledovné zdravotné poisťovne:

  • Prihlásiť sa do novej zdravotnej poisťovne je možné počas celého roka - avšak iba do 30.9. (30. septembra).
  • Prihláška musí mať písomnú formu a musí obsahovať označenie, že ide o prihlášku, dátum jej podania a čas, pričom prihlášku musí poistenec potvrdiť svojim podpisom. Poistencom zdravotnej poisťovne, ktorú si poistenec vybral, sa stáva od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášky si môžete stiahnuť nižšie alebo ich nájsť na internetových stránkach poisťovní.
  • Na základe problémov, ktoré spôsobilo prepoisťovanie prostredníctvom tzv. maklérov a sprostredkovateľských spoločností bola prijatá novela zákona, ktorá zakázala poisťovniam vykonávať nábor poistencov týmto spôsobom. Poisťovne nesmú ponúkať poistencovi za podanie prihlášky na zmenu poisťovne peňažné alebo nepeňažné dary alebo výhody, ktoré nevyplývajú z verejného zdravotného poistenia. Ďalšou novelou v zákone je povinnosť poistenca podpisom potvrdiť zmenu zdravotnej poisťovne.
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odporúča nekonať unáhlene, zvážiť dôkladne podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne, poradiť sa so svojím ošetrujúcim lekárom, príp. odborným lekárom špecialistom, pretože rozhodujúca je aj skutočnosť, či má ošetrujúci lekár s danou zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu. Túto možnosť môže poistenec využiť jedenkrát počas kalendárneho roka a ide o vážne rozhodnutie.
  • V prípade podania prihlášky a jej akceptovania do inej zdravotnej poisťovne, je poistenec povinný do 8. januára nasledujúceho roku, vrátiť preukaz poistenca (príp. aj európsky preukaz poistenca) pôvodnej zdravotnej poisťovni. Ak preukaz nevráti hrozí mu pokuta, ktorú udeľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poistenec je ďalej povinný nahlásiť zmenu poisťovne rovnako do 8 dní svojmu praktickému lekárovi pre dospelých, praktickému lekárovi pre deti a dorast, stomatológovi a gynekológovi.

Aktualizované: 2. október 2014