Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter.

Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

ÚPLNÉ VYHOTOVENÉ ZNENIE

Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

z 30. augusta 2016

 

Článok 1

Základné ustanovenia

(1) Obchodné meno spoločnosti znie: Hont Medik s.r.o.

(2) Právnou formou spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným.

(3) Sídlom spoločnosti je: Malinovského 873/7, Krupina 963 01.

(4) Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú a za účelom podnikania.

 

Článok 2

Vnútorná organizácia spoločnosti, vnútorné predpisy a rozhodnutia

(1) Vnútorná organizácia spoločnosti a organizácia riadenia spoločnosti patrí do výlučnej pôsobnosti spoločnosti.

(2) Ak zákon donucovacím spôsobom neustanovuje inak, rozhodovanie o vnútornej organizácii spoločnosti a organizácii jej riadenia prináleží výlučne štatutárnemu orgánu spoločnosti (ďalej len „štatutárny orgán“); tvorí súčasť rozhodovania konateľa spoločnosti (ďalej len „konateľ“) o obchodnom vedení spoločnosti (ďalej len „obchodné vedenie“). 1)

(3) Spoločnosť vydáva vnútorné predpisy, ktorými normatívne a záväzne upravuje všetky záležitosti týkajúce sa vnútornej organizácie spoločnosti a organizácie jej riadenia a prostredníctvom ktorých ďalej najmä

a) bližšie – podľa osobitých či meniacich sa podmienok spoločnosti – konkretizuje ustanovenia zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a zakladateľskej listiny,

b) upravuje otázky doposiaľ neupravené žiadnym zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom ani zakladateľskou listinou.

(4) Kým spoločnosť má iba jediného spoločníka spoločnosti (ďalej len „jediný spoločník“), ktorý je súčasne konateľom, môže tento konateľ vydávať písomné rozhodnutia, ktorými môže rozhodovať o všetkom, čo patrí do pôsobnosti tak štatutárneho orgánu ako aj valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“); tieto písomné rozhodnutia musia spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky. 2)

 

Článok 3

Predmety podnikania (činnosti) spoločnosti

Predmetmi podnikania (činnosti) spoločnosti sú

a) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria,

b)  dopravná zdravotná služba,

c) prenájom strojov a zariadení zdravotníckej povahy,

d) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

e) výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov,

f) polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo,

g) služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

h) faktoring a forfaiting,

i) počítačové služby,

j) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

k) prieskum trhu a verejnej mienky,

l) fotografické služby,

m)  administratívne služby,

n) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

o) sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností a v rozsahu živnostenského oprávnenia,

p) organizovanie porád, seminárov, školení v rozsahu voľných živností,

q) vydávanie propagačných materiálov,

r) reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou,

s) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

t) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.

 

Článok 4

Zakladateľ a jediný spoločník (spoločník pri založení spoločnosti)

Zakladateľom spoločnosti (ďalej len „zakladateľ“) a jediným spoločníkom je MUDr. Vladimír Hacek, nar.XXXXXXXX, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, štátny občan Slovenskej republiky; rodné číslo: XXXXXXXX.

 

Článok 5

Základné imanie, vklady a správca vkladov

(1)  Základné imanie spoločnosti

a)  je 6 639 euro,

b) tvorí peňažný vklad jediného spoločníka do spoločnosti vo výške 6 639 euro, ktorý je ešte pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatený v plnej jeho výške – teda vo výške 6 639 euro, a ktorý sa nesmie počas trvania spoločnosti jedinému spoločníkovi vrátiť.

(2) Za správcu vkladov 3) sa určuje MUDr. Vladimír Hacek, nar.XXXXXXXX, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo: XXXXXXXX.

 

Článok 6

Rezervný fond

(1) Rezervný fond je spoločnosť povinná vytvoriť z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za ten kalendárny rok, v ktorom sa po prvý raz tento čistý zisk vytvorí – vo výške najmenej 5 % z tohto čistého zisku, najviac však do výšky 10 % základného imania.

(2) Rezervný fond spoločnosť povinne dopĺňa o 5 % z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v riadnej individuálne účtovnej závierke spoločnosti za každý kalendárny rok, v ktorom sa tento čistý zisk vytvorí, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.

 

Článok 7

Obchodný podiel

(1) Jediný spoločník môže vždy previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, pričom na tento prevod sa súhlas valného zhromaždenia ani splnenie žiadnej inej zakladateľskou listinou určenej podmienky nevyžaduje. 4)

(2) Rozdelenie obchodného podielu sa zakladateľskou listinou nevylučuje.

(3) Obchodný podiel každého spoločníka – fyzickej osoby – sa dedí.

(4) Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo.

 

Článok 8

Orgány spoločnosti

(1) Zakladateľ a jediný spoločník vytvára tieto orgány spoločnosti:

a)   valné zhromaždenie,

b)  štatutárny orgán – konateľ.

(2) Dozorná rada spoločnosti sa pri založení spoločnosti nezriaďuje.

 

Článok 9

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí

a) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa,

b) odmeňovanie spoločníka za zariaďovanie záležitostí spoločnosti a odmeňovanie prokuristu spoločnosti (ďalej len „prokurista“) a tých vedúcich organizačných zložiek spoločnosti (ďalej len „organizačná zložka“), ktoré sa zapisujú do obchodného registra, 5) za výkon ich funkcie,

c) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane rozhodovania o rozdelení zisku alebo úhrade strát,

d) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

f) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy,

g) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

h) rozhodovanie alebo schvaľovanie ďalších otázok, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo v iných jej ustanoveniach zakladateľská listina.

(2) Kým spoločnosť má alebo odo dňa, v ktorom začne mať iba jediného spoločníka,

a) valné zhromaždenia ako také sa nekonajú; konaním valného zhromaždenia je v takomto prípade rozhodovanie robené jediným spoločníkom, ktorým vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, 2)

b) ak tento jediný spoločník je súčasne konateľom,

1. nemá konateľ povinnosť zvolávať valné zhromaždenie 6) ani mimoriadne valné zhromaždenie v osobitnom prípade, 7) v ktorom prijme príslušné opatrenia (bez návrhu), 8)

2. valné zhromaždenie si nemôže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti štatutárneho orgánu, 9) ani obmedziť konateľské oprávnenie konateľa. 10)

 

Článok 10

Štatutárny orgán

(1)  Štatutárnym orgánom je jeden konateľ.

(2) Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

(3) Prvým konateľom je MUDr. Vladimír Hacek, nar.XXXXXXXX, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo: XXXXXXXX.

(4)  Konateľ je samostatne oprávnený najmä

a) rozhodovať o obchodnom vedení, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, 1)

b) konať v mene spoločnosti vo všetkých otázkach a týmto konaním spoločnosť zaväzovať,

c) zriaďovať, pozmeňovať, zlučovať a zrušovať každú organizačnú zložku vrátane organizačných zložiek, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra a každú prevádzkareň spoločnosti (ďalej len „prevádzkareň“),

d) vymenúvať a odvolávať vedúceho každej organizačnej zložky a každej prevádzkarne,

e) určovať a pozmeňovať počet a štruktúru pracovných miest spoločnosti,

f) robiť za spoločnosť ako zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch každého zo zamestnancov spoločnosti (ďalej len „zamestnanec“) všetky právne úkony,

g) vymenúvať a odvolávať každého vedúceho zamestnanca spoločnosti (ďalej len „vedúci zamestnanec“),

h) určovať a ukladať každému zo zamestnancov vrátane každého z vedúcich zamestnancov pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu a dávať mu na ten účel záväzné pokyny, pričom tiež v prípade, ak konateľ nie je vedúcim zamestnancom,

i) zastupovať spoločnosť navonok, udeľovať plnomocenstvá na toto zastupovanie fyzickým osobám alebo právnickým osobám, dávať pokyny splnomocnencom, schvaľovať za spoločnosť prekročenia oprávnení plynúcich z plnomocenstva, oznamovať nesúhlas spoločnosti s prekročením oprávnení z príslušného plnomocenstva a všetky tieto plnomocenstvá za spoločnosť odvolávať,

j) disponovať so všetkými finančnými prostriedkami spoločnosti, scudzovať nehnuteľnosti, zaťažovať ich a nakladať so všetkým hnuteľným a nehnuteľným majetkom spoločnosti,

k) vydávať, pozmeňovať a zrušovať všetky vnútorné predpisy,

l) menom spoločnosti udeľovať, pozmeňovať a odvolávať udelenú prokúru,

m) rozhodovať o vymenovaní a odvolaní prokuristu. 11)

(5) Druh práce pracovného pomeru konateľa ako zamestnanca k spoločnosti nesmie sa prekrývať s činnosťou, ktorá spadá pod výkon funkcie konateľa ako štatutárneho orgánu.

 

Článok 11

Prokurista

(1)  Prokurista

a)   má právo najmä:

1. získavať od spoločnosti všetky informácie o jej aktuálnej hospodárskej a finančnej situácii,

2. robiť všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti ako podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo – vrátane oprávnenia podpisovať za spoločnosť spôsobom zapísaným do obchodného registra,

b) je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jediného spoločníka, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní, robení právnych úkonov a podpisovaní za spoločnosť zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jediného spoločníka, a pri výkone svojej pôsobnosti neuprednostňovať svoje záujmy či záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti a jediného spoločníka.

(2) Za vykonávanie svojej pôsobnosti a za porušenie svojich povinností zodpovedá prokurista spoločnosti; túto zodpovednosť uplatňuje v mene spoločnosti konateľ.

(3) Počas dočasnej neprítomnosti konateľa zastupuje ho prokurista, ktorý je na tento účel oprávnený a súčasne aj povinný robiť za spoločnosť najmä všetky také právne úkony, ktoré neznesú odklad, alebo ak by ich neurobením alebo urobením v neskoršom čase hrozila spoločnosti, neprítomnému konateľovi alebo jedinému spoločníkovi akákoľvek škoda alebo akákoľvek iná ujma na ich právach, alebo by im hrozil postih či akákoľvek iná sankcia vrátane hrozby zrušenia spoločnosti; to neplatí iba na robenie takých právnych úkonov, ktoré zákon donucovacím spôsobom zveruje do výlučnej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo valného zhromaždenia, alebo ak netvoria súčasť už udelenej prokúry. 12)

(4) Ustanovenie odseku 3 sa použije nerozdielne tiež vtedy, ak konateľ zomrie alebo náhle či nečakane prestane alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, nastanú účinky jeho odvolania z funkcie, vzdania sa tejto funkcie, alebo ak mu táto jeho funkcia zanikne z akéhokoľvek iného zákonom ustanoveného dôvodu. 13)

(5) Na vnútorný pokyn obmedzujúci prokúru 14) je oprávnený konateľ. Tento pokyn možno vydať aj ustanovením vo vnútornom predpise alebo v rozhodnutí podľa čl. 2 ods. 4.

(6)   Keď prokurista uplatňuje oprávnenia podľa odseku 3 alebo 4, zanikajú všetky obmedzenia prokúry vnútornými pokynmi; 14) obnoviť ich možno iba vydaním nových pokynov.

(7) Na pracovný pomer prokuristu k spoločnosti platí čl. 10 ods. 5 primerane.

 

Článok 12

Zrušenie, zánik, zmena právnej formy, splynutie, zlúčenie a rozdelenie

(1)  Spoločnosť

a)  sa zrušuje:

1.  rozhodnutím valného zhromaždenia, alebo

2. právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti,

b) zaniká ku dňu právoplatnosti jej výmazu z obchodného registra.

(2)  Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou

a) má jediný spoločník nárok na celý likvidačný zostatok,

b) likvidáciu vykonáva konateľ ako likvidátor spoločnosti, ak alebo kým súd právoplatne nerozhodne inak.

(3)  Spoločnosť

a) môže zmeniť svoju právnu formu na inú obchodnú spoločnosť, prípadne aj na družstvo, alebo sa rozdeliť, o čom rozhoduje valné zhromaždenie,

b) sa môže zlúčiť alebo splynúť s inou právnickou osobou spôsobom podľa zákona; 15) to platí nerozdielne tiež na cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie spoločností. 16)

 

Článok 13

Predpokladané náklady a poskytnuté výhody

(1) Predpokladané náklady so založením a vznikom spoločnosti sú do 1 000 euro.

(2) Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnení na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

 

Článok 14

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Prvý konateľ konal v mene spoločnosti od jej vzniku až do 21. septembra 2010 nasledovným spôsobom: „Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.“. 17)

(2)   Platné a účinné znenie zakladateľskej listiny je úplné vyhotovené znenie zakladateľskej listiny, ktoré je alebo bude ako posledné uložené do zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica – k zápisu spoločnosti v oddiele Sro, vložke č. 8812/S. Na úplné vyhotovené znenia zakladateľskej listiny, ktoré tento registrový súd do zbierky listín neuložil či už z dôvodu nesúladu so zákonom alebo z akéhokoľvek iného právne relevantného dôvodu, sa viac neprihliada, pričom spoločnosť sa na obsah týchto do zbierky listín neuložených znení zakladateľskej listiny nemôže odvolávať voči nikomu.

(3) Spoločnosť sa na obsah do zbierky listín uloženého posledného úplného vyhotoveného znenia zakladateľskej listiny môže odvolávať voči tretím osobám najskôr odo dňa zverejnenia oznámenia o tomto uložení, ak tieto tretie osoby nepreukážu, že o tomto obsahu nemohli vedieť, keď súčasne od zverejnenia tohto oznámenia uplynulo menej ako 15 dní, pričom počnúc 15. dňom odo dňa tohto zverejnenia sa spoločnosť môže na tento obsah odvolávať voči každému.

(4) Ak sa niektoré ustanovenie zakladateľskej listiny stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení zakladateľskej listiny, ktoré zostávajú naďalej platné ako aj účinné. Valné zhromaždenie v takom prípade nahradí neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým.

(5) Právne vzťahy týkajúce sa spoločnosti, ktoré nie sú výslovne upravené zakladateľskou listinou, ako aj ktoré síce sú upravené zakladateľskou listinou, ale vyžadujú si bližšiu konkretizáciu jej ustanovení, spravujú sa alebo budú sa spravovať vnútornými predpismi, písomnými rozhodnutiami jediného spoločníka v rámci vykonávania pôsobnosti valného zhromaždenia 2) a písomnými rozhodnutiami podľa čl. 2 ods. 4. Vo všetkých ostatných otázkach sa tieto vzťahy spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(6) Zakladateľská listina ako celok a každé jej ustanovenie je prejavom slobodnej a vážnej vôle zakladateľa a jediného spoločníka – vyjadrenej určitým spôsobom a zrozumiteľne.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r. - ZEP 

konateľ a jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o.

________________________

Poznámky pod čiarou:

1) § 134 Obchodného zákonníka.

2) § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

3) § 60 Obchodného zákonníka.

4) § 115 ods. 1 a 2 v spojitosti s § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.

5) § 9 ods. 1 a 2 a § 125 ods. 1 písm. k) Obchodného zákonníka.

6) § 128 ods. 1 Obchodného zákonníka.

7) § 128 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8) § 128 ods. 2 v spojitosti s § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9) § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka.

10) § 133 ods. 3 Obchodného zákonníka.

11) § 125 ods. 2 Obchodného zákonníka.

12) Napríklad § 14 ods. 2 Obchodného zákonníka.

13) Napríklad § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 13a Obchodného zákonníka, § 74a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. a § 61 ods. 10 Trestného zákona.

14) § 14 ods. 3 Obchodného zákonníka.

15) § 69 a 69a Obchodného zákonníka.

16) § 69aa Obchodného zákonníka.

17) § 110 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.

Zverejnené:

30. august 2016

Nová právna skutočnosť:

- dňa 30.08.2016 doručené do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v oddiele Sro, vložka č. 8812/S - Zbl.

Táto informácia zverejnená:
9. september 2016

Ďalšia právna skutočnosť:

- dňa 13.09.2016 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené oznámenie spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 8.9.2016 o schválení úplného vyhotoveného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30. augusta 2016 (predmetná časť Obchodného vestníka 176/2016 sa Vám otvorí v novom okne po kliknutí na webový odkaz čísla tohto Obchodného vestníka).

Zverejnené:

13. september 2016