Protimonopolný úrad chráni práva pacientov

 

PERFEKTNÁ PRIPOMIENKA K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O ROZSAHU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA.

K Čl. I bod 3 návrhu zákona - § 13 ods. 9 písm. c):

Návrh v § 13 ods. 9 písm. c) navrhuje reguláciu cien liekov na úrovni maximálnej ceny od výrobcu, ktorá nepresiahne druhú najnižšiu cenu spomedzi cien vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

  • V porovnaní s doterajšou právnou úpravou, v zmysle ktorej sa referencovanie cien uskutočňovalo porovnávaním maximálnych cien výrobcov v rámci Európskej únie, pričom konečná cena lieku vychádzala z aritmetického priemeru šiestich najnižších cien v Európskej únii, sa v zmysle návrhu novej právnej úpravy zamýšľa s určovaním konečnej ceny liekov porovnávaním maximálnych cien výrobcov v rámci Európskej únie, pričom konečná cena lieku bude vychádzať z priemeru dvoch najnižších cien v Európskej únii.
  • Navyše, v zmysle predkladaného návrhu zákona, ak má liek určenú cenu len v jednej z krajín Európskej únie, návrh maximálnej ceny výrobcu nesmie prekročiť cenu z tejto krajiny.
  • Podľa názoru Protimonopolného úradu na zmenu doterajšieho systému a zavedenie prísnejšej regulácie nie sú objektívne dôvody.
  • Zmena systému určovania konečnej ceny liekov a zníženie ceny liekov v dôsledku prísnejšej regulácie môže podľa názoru úradu viesť k presmerovaniu dodávok liekov z trhu SR a k vytvoreniu bariéry pre vstup potenciálnych dodávateľov liekov na trh SR.
  • Pri realizácii predmetného návrhu zákona Protimonopolný úrad upozorňuje na možné riziko spočívajúce v znížení ponuky liekov a ohrození ich dostupnosti pre pacientov.
  • Predkladacia ani dôvodová správa návrhu zákona neobsahuje zhodnotenie súčasnej cenovej úrovne liekov v SR v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie, ani prípadný vplyv návrhu z hľadiska dopadov na dostupnosť liekov pre pacientov.
  • Protimonopolný úrad zastáva názor, že pred prijatím predmetného návrhu je potrebná analýza dopadov na trh SR.
  • V prípade väčších rozdielov medzi priemerom dvoch najnižších maximálnych cien v Európskej únii a cenami v ostatných krajinách hrozí, že ponuka výrobcov sa z dôvodu ekonomickej výhodnosti zameria predovšetkým na krajiny, v ktorých je regulácia cien upravená menej reštrikčným spôsobom.

(Pripomienka Protimonopolného úradu SR odoslaná dňa 13.10.2010, zdroj: Portál právnych predpisov Slovenskej republiky, © Ministerstvo spravodlivosti SR, 2010).