Zápis do Obchodného registra, IČO, DIČ.

Hont Medik s.r.o. 

Sídlo: Malinovského 873/7, 963 01 KRUPINA
Miesto podnikania: Ul.29.augusta 611/6, 963 01 KRUPINA
Zápis do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka č. 8812/2
IČO: 36622371, DIČ: 2021774304
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628756873/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK64 1100 0000 0026 2875 6873

Spoločnosť nie je platcom DPH z titulu svojej základnej a hlavnej činnosti - poskytovanie zdravotnej starostlivosti (oslobodenie od dane z pridanej hodnoty ustanovené v § 29 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Náručie pomoci