Zákonný rámec

Zákonný rámec
  • § 134 Obchodného zákonníka:

"§ 134

Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet hlasov.".

 

 

  • Pôsobnosť konateľov možno v zásade rozdeliť na:

1. vonkajšiu – konatelia konajú ako štatutárny orgán spoločnosti, t. j. sú oprávnení konať v mene spoločnosti navonok vo vzťahu k tretím osobám,

2. vnútornúkonatelia konajú ako riadiace orgány, t. j. sú poverení obchodným vedením spoločnosti, v rámci ktorého rozhodujú o vnútorných záležitostiach spoločnosti. Pojem obchodné vedenie v pôsobnosti konateľov je úzko závislé od toho, nakoľko si rozhodovaciu pôsobnosť v týchto otázkach prisvojí valné zhromaždenie. Tie otázky obchodného vedenia, ktoré si valné zhromaždenie neprisvojilo, prináleží do pôsobnosti konateľov a ak ich je viac, musia v týchto veciach rozhodovať spoločne. Je to prejav postavenia štatutárneho orgánu, ktorý koná v mene spoločnosti, ale zároveň v tejto spoločnosti aj rozhoduje.