Výsledky hodnotenia vzdelávania za roky 2006 - 2010

Výsledky hodnotenia vzdelávania za roky 2006 - 2010

anibline

Slovenská lekárska komora ako orgán v zmysle § 42 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z. z.") príslušný na hodnotenie sústavného vzdelávania lékárov

týmto hodnotí, že

MUDr. Vladimír HACEK

nar. 15.7.1970, registračné číslo SLK: ID 19547

povinnosť sústavne sa vzdelávať ustanovenú v § 42 ods. 1 a § 80 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z.

  • v špecializačnom odbore psychiatria            splnil

nakoľko v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov, v päť ročnom hodnotenom období sústavného vzdelávania od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných (špecializačných, certifikovaných) pracovných činností najmenej na úrovni získania 250 kreditov v hodnotenom odbore.

V Bratislave 31.01.2011

mim. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD., v. r.
Prezident 
SLK

anibline

hodnotenie

anibline

Zverejnené: 27. júl 2011

anibline