VP o rozdelení oprávnení konateľov pri riadení pracovísk Hont Medik s.r.o. (bude zrušený od 4. júl 2011)

anibline

 VNÚTORNÝ PREDPIS 

zo 16.mája 2011

o rozdelení oprávnení konateľov pri riadení pracovísk

Hont Medik s.r.o. 

            Obaja konatelia obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa ustanovenia § 14 ods. 2 ústredného predpisu 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010, vydávajú tento vnútorný predpis: 

§ 1

Predmet úpravy

            (1) Týmto vnútorným predpisom sa vykonáva rozdelenie oprávnení konateľov spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) pri riadení pracovísk spoločnosti.

            (2) Tento vnútorný predpis sa nevzťahuje na pracovisko spoločnosti vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré bolo začlenené do organizačnej štruktúry osobitným predpisom, 1) ako ani na robenie právnych úkonov týkajúcich sa vysielania fyzických osôb na iné pracovné cesty, než tuzemské, ktoré majú byť vykonávané výlučne v rámci obce pravidelného pracoviska, počas pracovného času, uskutočňované výlučne pešo a trvajúce najviac dve hodiny, ako ani na schvaľovanie cestovných príkazov iných, než uvedenú tuzemskú pracovnú cestu uskutočňovanú výlučne pešo. 

        (3) Tento vnútorný predpis sa nevzťahuje ani na poskytovanie cestovných náhrad, a to ani pokiaľ ide o cestovné náhrady súvisiace s tuzemskými pracovnými cestami, ktoré majú byť vykonávané výlučne v rámci obce pravidelného pracoviska, počas pracovného času, uskutočňované výlučne pešo a trvajúce najviac dve hodiny.

 

§ 2

Oprávnenia konateľského obchodného vedenia

            (1) Obchodné vedenie, ktoré je v pôsobnosti konateľov spoločnosti (ďalej len „konateľské obchodné vedenie“) je oprávnené pri riadení pracovísk spoločnosti na všetko rozhodovanie podľa ustanovení osobitného predpisu. 2)

            (2) Okrem oprávnení uvedených v odseku 1 je konateľské obchodné vedenie pri riadení pracovísk spoločnosti oprávnené na:

            a) riadenie vedúcich zamestnancov spoločnosti okrem konateľov,

            b) vydávanie organizačných poriadkov pracovísk,

            c) vydávanie štatútov pracovísk, a to na základe osobitného splnomocnenia. 3)

 

§ 3

Oprávnenia každého z konateľov, samostatne

            (1) Každý z konateľov spoločnosti (ďalej len „konateľ“) je oprávnený pri riadení pracovísk spoločnosti samostatne na všetko rozhodovanie podľa ustanovení osobitného predpisu. 4)

            (2) Okrem oprávnení uvedených v odseku 1 je každý z konateľov, samostatne, pri riadení pracovísk spoločnosti oprávnený na nasledovné právne úkony v mene spoločnosti vo vzťahu ku každému zo zamestnancov s výnimkou zamestnancov, ktorí sú aj konateľmi:

            a) zakladanie pracovného pomeru písomnou pracovnou zmluvou 5) alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 6)

            b) dohodnutie podstatných náležitostí pracovnej zmluvy, 7)

            c) dohodnutie ďalších pracovných podmienok a ďalších podmienok v pracovnej zmluve, 8)

            d) dohodnutie skúšobnej doby v pracovnej zmluve, 9)

            e) ďalšie predĺženie a opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu, 10)

            f) dohodnutie pracovného pomeru na kratší pracovný čas, 11)

            g) dohodnutie niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom, 12)

            h) dohodnutie zmeny pracovných podmienok pracovnej zmluvy, 13)

            i) každý ďalší právny úkon, okrem právnych úkonov, na ktoré je podľa osobitného predpisu oprávnený výlučne prvý konateľ, valné zhromaždenie spoločnosti alebo konateľské obchodné vedenie a okrem právnych úkonov súvisiacich s inými, než v § 1 ods. 3 uvedených pracovných ciest a okrem rozhodovania o cestovných náhradách (vrátane cestovných náhrad za pracovné cesty uvedené v § 1 ods. 3).

 

§ 4

Účinnosť

            Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 1.júna 2011.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Bc. Martina Fidlerová, v. r.

Hont Medik s.r.o., konatelia

Upozornenie: Tento vnútorný predpis stratí účinnosť od 4. júl 2011 a podľa čl. 37 piateho bodu odseku 2 písomného rozhodnutia č. 7/2011 Sp. o zmene Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

1) Ústredný predpis 2/2010, ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o.

2) § 7 ods. 1 a 7, § 8 ods. 1 a 5, § 9 ods. 2, 8 a 12 a § 20 ods. 2 a 3 ústredného predpisu 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010.

3) § 2 ods. 4 ústredného predpisu 1/2010, ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom v znení ústredného predpisu 4/2011.

4) § 13 ods. 1 až 3, § 19 ods. 1 a 2 a § 20 ods. 5 ústredného predpisu 4/2011.

5) § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

6) § 228 a nasl. Zákonníka práce.

7) § 43 ods. 1 Zákonníka práce.

8) § 43 ods. 2 a 4 Zákonníka práce.

9) § 45 Zákonníka práce.

10) § 48 ods. 2 a 4 Zákonníka práce.

11) § 49 Zákonníka práce.

12) § 50 Zákonníka práce.

13) § 54 Zákonníka práce. 

anibline

Publikované: 16. máj 2011 
Upozornenie o zrušení publikované: 2. júl 2011

anibline