VP o menovacích dekrétoch a o odvolacích dekrétoch v spoločnosti Hont Medik s.r.o. (bude zrušený od 4. júl 2011)

anibline

VNÚTORNÝ PREDPIS

zo 16.mája 2011, číslo 352/2011 - Z3

o menovacích dekrétoch a odvolacích dekrétoch spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

    Obaja konatelia obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa ustanovenia § 19 ods. 1 ústredného predpisu 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010, vydávajú tento vnútorný predpis: 

§ 1

Predmet úpravy

            Týmto vnútorným predpisom sa ustanovujú podrobnosti o menovacích dekrétoch a odvolacích dekrétoch, ako aj vzory týchto dekrétov v spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“). 

§ 2

Menovacie dekréty

            (1) Menovací dekrét vedúceho pracoviska spoločnosti a menovací dekrét vedúceho odštepného závodu spoločnosti obsahuje všetky podstatné náležitosti ustanovené osobitným predpisom. 1)

            (2) Vzor menovacieho dekrétu vedúceho pracoviska spoločnosti tvorí prílohu č. 1 a  vzor menovacieho dekrétu vedúceho odštepného závodu spoločnosti tvorí prílohu č. 2. 

§ 3

Odvolacie dekréty

            (1) Odvolací dekrét z funkcie vedúceho pracoviska spoločnosti a odvolací dekrét z funkcie vedúceho odštepného závodu spoločnosti obsahuje všetky podstatné náležitosti ustanovené osobitným predpisom. 2)

            (2) Vzor odvolacieho dekrétu z funkcie vedúceho pracoviska spoločnosti tvorí prílohu č. 3 a vzor odvolacieho dekrétu z funkcie vedúceho odštepného závodu spoločnosti tvorí prílohu č. 4. 

§ 4

Účinnosť

            Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 1.júna 2011.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Bc. Martina Fidlerová, v. r.

Hont Medik s.r.o.

konatelia1) § 7 ods. 3 a § 8 ods. 3 ústredného predpisu 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010.

2) § 7 ods. 9 a § 8 ods. 7 ústredného predpisu 4/2011.

anibline

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 352/2011 - Z3 

VZOR MENOVACIEHO DEKRÉTU VEDÚCEHO PRACOVISKA

 

Hont Medik s.r.o.

Malinovského 837/7, 963 01 Krupina

Obchodná spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 8812/S,

IČO 36 622 371 

MENOVACÍ DEKRÉT

            Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 Zákonníka práce a § 7 ods. 1 až 5 ústredného predpisu 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010 konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

vymenúvajú s účinnosťou odo dňa _____________ a na dobu _____________

 

pána (pani) _______________________ do funkcie vedúceho pracoviska

___________________________________.

           

            Oprávnenia vedúceho pracoviska ustanovuje Zákonník práce a citovaný ústredný predpis.

            Vedúci pracoviska je povinný najmä:

            a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, 

            b) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, 

            c) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Poučenie.

            Toto rozhodnutie je pre vymenúvanú fyzickú osobu záväzné a konečné. Voči tomuto rozhodnutiu nemožno sa odvolať.

 

V Krupine dňa ...

 _____________________________

Hont Medik s.r.o.

konateľ

konateľ

anibline

Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 352/2011 - Z3 

VZOR MENOVACIEHO DEKRÉTU VEDÚCEHO ODŠTEPNÉHO ZÁVODU

 

Hont Medik s.r.o.

Malinovského 837/7, 963 01 Krupina

Obchodná spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 8812/S,

IČO 36 622 371

 

MENOVACÍ DEKRÉT

            Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 Zákonníka práce a § 8 ods. 1 až 4 ústredného predpisu 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010 konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

vymenúvajú s účinnosťou odo dňa _____________ a na dobu _____________

 

pána (pani) _______________________ do funkcie vedúceho odštepného závodu

 

___________________________________.

 

            Oprávnenia vedúceho odštepného závodu ustanovuje Obchodný zákonník, Zákonník práce a citovaný ústredný predpis.

            Vedúci odštepného závodu je povinný najmä:

            a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,

            b) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,

            c) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

 

V Krupine dňa ... 

_____________________

Hont Medik s.r.o.

konateľ

konateľ

anibline

Príloha č. 3 k vnútornému predpisu č. 352/2011 - Z3 

VZOR ODVOLACIEHO DEKRÉTU Z FUNKCIE VEDÚCEHO PRACOVISKA

 

Hont Medik s.r.o.

Malinovského 837/7, 963 01 Krupina

Obchodná spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 8812/S,

IČO 36 622 371

 

ODVOLACÍ DEKRÉT

            Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 Zákonníka práce a § 7 ods. 7 až 12 ústredného predpisu 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010 konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

odvolávajú s účinnosťou odo dňa ________________

 

pána (pani) _______________________ z funkcie vedúceho pracoviska

 

___________________________________.

 

 

Poučenie.

            Toto rozhodnutie je záväzné a konečné. Voči tomuto rozhodnutiu nemožno sa odvolať.

 

V Krupine dňa ...


________________________

Hont Medik s.r.o.

konateľ

konateľ

anibline

Príloha č. 4 k vnútornému predpisu č. 352/2011 - Z3 

VZOR ODVOLACIEHO DEKRÉTU VEDÚCEHO ODŠTEPNÉHO ZÁVODU

 

Hont Medik s.r.o.

Malinovského 837/7, 963 01 Krupina

Obchodná spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 8812/S,

IČO 36 622 371

 

ODVOLACÍ DEKRÉT

            Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 Zákonníka práce a § 8 ods. 5 až 9 ústredného predpisu 4/2011 o zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní pracovísk Hont Medik s.r.o. a o zmene ústredného predpisu 1/2010 konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

odvolávajú s účinnosťou odo dňa

 

pána (pani) _______________________ z funkcie vedúceho odštepného závodu

 

___________________________________.

 

Poučenie.

            Toto rozhodnutie je záväzné a konečné. Voči tomuto rozhodnutiu nemožno sa odvolať.

 

V Krupine dňa ... 


_________________________

Hont Medik s.r.o.

konateľ

konateľ

anibline

Publikované: 16. máj 2011

anibline