VP č.179/2011 - Z3 o zákaze zamestnávania mladistvých v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

VNÚTORNÝ PREDPIS

č.179/2011 – Z3

zo dňa 14.marca 2011

o zákaze zamestnávania mladistvých v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Obaja konatelia obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o., vykonávajúci rozhodovanie o obchodnom vedení, ktoré je v pôsobnosti konateľov, ako aj podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľujú tento záväzný vnútorný predpis:

§ 1
Úvodné ustanovenia

Zamestnancom spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „zamestnávateľ“) je každá fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu založenom pracovnou zmluvou alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo v obdobnom právnom vzťahu (ďalej len „zamestnanec“). Mladistvým je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov.

§ 2
Zákaz zamestnávania mladistvých

(1) Zamestnávateľ nesmie zamestnať mladistvého na žiadnej zo svojich organizačných zložiek, žiadnom zo svojich organizačných útvarov, ako ani na žiadnom zo svojich pracovísk.
(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre odštepný závod, ako aj pre inú organizačnú zložku zamestnávateľa, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, ak sú alebo budú zriadené.
(3) Žiaden z orgánov zamestnávateľa, žiaden z vedúcich zamestnancov, ani iná osoba, hoci by bola splnomocnená na robenie právnych úkonov alebo by oprávnenie robiť právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch vyplývalo pre túto osobu z organizačných a iných smerníc, nesmie uzatvoriť pracovnoprávny vzťah ani obdobný vzťah s mladistvým.

§ 3
Neplatnosť úkonu a zodpovednosť za škodu

(1) Pokiaľ by ktokoľvek menom zamestnávateľa uzatvoril pracovnoprávny alebo obdobný vzťah s mladistvým, tento právny úkon je neplatný a neúčinný od prvopočiatku.
(2) Ktokoľvek, kto je v mene zamestnávateľa na to oprávnený, by umožnil pracovať alebo vykonávať pracovné činnosti mladistvému, zodpovedá za škodu, ktorá by vznikla alebo mohla vzniknúť zamestnávateľovi alebo mladistvému, a to vrátane škody na dobrom mene zamestnávateľa.


§ 4
Záväznosť a sankcie

(1) Tento vnútorný predpis je záväzný pre každú fyzickú osobu, ktorá je oprávnená robiť akékoľvek z právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v mene zamestnávateľa, ako aj pre každú fyzickú osobu, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzťahu.
(2) V prípade porušenia zákazu (§ 2) alebo konania uvedeného v § 3, takéto konanie sa kvalifikuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a závažné ohrozenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(3) Ak sa fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo vedúcim zamestnancom alebo vedúcim odštepného závodu alebo vedúcim inej organizačnej zložky, ktorá sa zapisuje do obchodného registra alebo vedúcim iného pracoviska alebo útvaru zamestnávateľa, dopustí porušenia zákazu (§ 2) alebo konania uvedeného v § 3, bude odvolaná z funkcie najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa orgán zamestnávateľa oprávnený odvolať túto osobu, o tejto skutočnosti dozvedel.
(4) Ak sa zamestnanec, ktorý je písomne poverený k robeniu niektorých právnych úkonov v mene zamestnávateľa, dopustí porušenia zákazu (§ 2) alebo konania, ktoré je uvedené v § 3, bude toto písomné poverenie zrušené najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel orgán zamestnávateľa oprávnený zrušiť toto písomné poverenie.
(5) Ak sa zamestnanec (vrátane zamestnanca uvedeného v odseku 4) dopustí porušenia zákazu (§ 2) alebo konania uvedeného v § 3, orgán zamestnávateľa na to oprávnený, ktorý sa ako prvý o tejto skutočnosti dozvedel, okamžite skončí s týmto zamestnancom pracovný pomer, a to v lehote, spôsobom a za podmienok ustanovených Zákonníkom práce.

Záverečné ustanovenia


§ 5

Zrušuje sa:

1. vnútorný predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 7.11.2010 o zákaze zamestnávania mladistvých.


§ 6
Účinnosť

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 1.apríla 2010.

 

 

 


MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Bc. Martina Fidlerová, v. r.

Hont Medik s.r.o.
konatelia

anibline

Publikované: 14. marec 2011

anibline