Vestník, čiastka 42-48, ročník 57

Vestník, čiastka 42-48, ročník 57

 Krátené, červenými písmenami zvýraznený "Cvacha hodný dodatok". 


Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie


 

zo dňa 24. septembra 2009

 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:

Čl. IV

Vedenie zdravotnej dokumentácie v ambulantných zdravotníckych zariadeniach

 2. Zápis lekára špecialistu z vyšetrenia obsahuje:

  • dátum, čas a miesto,
  • osobné údaje osoby, teda meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číselný kód zdravotnej poisťovne,
  • pri prvom vyšetrení osoby údaje o rodinnej anamnéze, osobnej anamnéze, pracovnej anamnéze, sociálnej anamnéze, alergologickej anamnéze, liekovej anamnéze, úrazoch, operáciách, abúzoch, ak ide o ženu aj údaje o gynekologickej anamnéze,
  • meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis lekára špecialistu.

 

 Čl. VIII

Prechodné ustanovenie

Obdobné formuláre uvedené v prílohách č. 1 – 4 a v prílohách č. 6 a č. 13, ktoré boli vydané podľa doterajších predpisov sa môžu používať najdlhšie do 31.12.2009.

Richard Raši, v.r. , minister 

Krátené z Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 42-48, link na príslušný vestník je TU