Ústredný predpis 19/2011 o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi

anibline

Predpis je presunutý a zverejnený aj v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.
Tam má pridelené tieto iniciále: ústredný predpis č. 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi. 

ÚSTREDNÝ PREDPIS 

19/2011 

z 24.júna 2011

o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

spravujú ústrednými predpismi 

 

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. pri výkone pôsobnosti jej valného zhromaždenia uzniesol sa na tomto ústrednom predpise:

§ 1
Predmet a rozsah úpravy

(1) Týmto ústredným predpisom uplatňuje si valné zhromaždenie spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) pôsobnosť zverenú mu v Zakladateľskej listine spoločnosti v platnom znení (ďalej len „Listina“), ktorou je oprávnenie vymedzenia oblastí, ktoré sa v spoločnosti spravujú ústrednými predpismi.
(2) Vymedzením (odsek 1) nie je nijako dotknuté právo valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“) vyhradiť si rozhodovanie vecí inak patriacich do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
(3) Právo vyhradiť si rozhodovanie vecí inak patriacich do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti môže si valné zhromaždenie uplatniť aj v každom ústrednom predpise vydanom pre oblasť, ktorá sa spravuje ústredným predpisom.
(4) Ak osobitný zákon zveruje rozhodovanie akejkoľvek otázky do pôsobnosti valného zhromaždenia, ako aj v prípade, ak ide o zverenie otázky do pôsobnosti valného zhromaždenia ustanovením Listiny, žiaden iný orgán nie je oprávnený vykonávať takto zverenú pôsobnosť; v týchto prípadoch nie je potrebné na uplatnenie uvedenej pôsobnosti vydanie ústredného predpisu, ibaže by valné zhromaždenie rozhodlo inak.

 

§ 2

Vnútorné členenie

(1) Ústredným predpisom sa zriaďuje a zrušuje každý odštepný závod spoločnosti, ako aj každá taká organizačná zložka spoločnosti, ktorá má obdobné postavenie, ako odštepný závod, pokiaľ osobitný zákon ustanovuje, že sa rovnako, ako odštepný závod zapisuje do obchodného registra (ďalej len „odštepný závod“).
(2) Ústredným predpisom sa zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje:
a) každá organizačná zložka spoločnosti iná, než odštepný závod (ďalej len „organizačná zložka“),
b) každý organizačný útvar spoločnosti (ďalej len „organizačný útvar“),
c) každá prevádzkareň spoločnosti (ďalej len „prevádzkareň“),
d) každé iné pracovisko spoločnosti (ďalej len „pracovisko“).
(3) Ústredným predpisom sa určuje počet a štruktúra zamestnancov spoločnosti každého odštepného závodu, organizačného útvaru, pracoviska a každej prevádzkarne; pokiaľ týmto určením zvýši sa počet alebo zmení sa štruktúra zamestnancov spoločnosti, súčasťou tohto ústredného predpisu musí byť aj zmena ústredného predpisu vydávaného podľa odseku 8.
(4) Pokiaľ ústredný predpis vydaný podľa odsekov 1 a 2 nesplnomocní ku vydaniu štatútu alebo organizačného poriadku príslušného odštepného závodu, organizačného útvaru, pracoviska alebo prevádzkarne iný orgán spoločnosti, vydáva sa tento štatút alebo organizačný poriadok ústredným predpisom.
(5) Ústredným predpisom možno zrušiť alebo zmeniť každý vydaný štatút alebo organizačný poriadok (odsek 4). Ak ale tento štatút alebo organizačný poriadok vydal na základe splnomocnenia iný orgán spoločnosti, než valné zhromaždenie, možno tento štatút alebo organizačný poriadok ústredným predpisom iba zrušiť. V prípade zrušenia štatútu alebo organizačného poriadku podľa predošlej vety možno v príslušným ústredným predpisom, ktorým dôjde k tomuto zrušeniu, zároveň:
a) nahradiť zrušený štatút alebo organizačný poriadok novým štatútom alebo organizačným poriadkom, pričom tiež
b) odobrať splnomocnenie inému orgánu spoločnosti, než valnému zhromaždeniu, vydať štatút alebo organizačný poriadok týkajúci sa toho odštepného závodu, organizačného útvaru, pracoviska alebo tej prevádzkarne, ktorých štatút alebo organizačný poriadok bol nahradený podľa písm. a).
(6) V prípade, že ústredným predpisom bude vydaný štatút odštepného závodu, organizačného útvaru, pracoviska alebo prevádzkarne, pričom zároveň valné zhromaždenie usúdi, že je potrebné aj vydanie organizačného poriadku uvedených organizačných jednotiek spoločnosti, možno v tomto ústrednom predpise splnomocniť iný orgán spoločnosti, než valné zhromaždenie, vydaním organizačného poriadku. Ustanovenia odseku 5 písm. a) a b) sa v prípade zrušenia na základe uvedeného splnomocnenia vydaného organizačného poriadku, uplatnia nerozdielne.
(7) Iným orgánom spoločnosti, ktorý možno splnomocniť ku vydaniu štatútu alebo organizačného poriadku (odsek 4 a 6), rozumie sa výlučne obchodné vedenie spoločnosti, rozhodovanie o ktorom je v pôsobnosti konateľov spoločnosti. 1)
(8) Ústredným predpisom sa určuje počet a štruktúra pracovných miest spoločnosti.
 

§ 3
Webové sídlo spoločnosti

(1) Ústredným predpisom spravuje sa prevádzkovanie webového sídla spoločnosti.
(2) Odsekom 1 nie je dotknuté konateľské oprávnenie riadiť zamestnancov spoločnosti na úseku prevádzkovania webového sídla spoločnosti; uvedené riadenie ale musí byť aj v súlade s ústredným predpisom vydaným podľa odseku 1.


§ 4
Symboly spoločnosti a pečiatky spoločnosti

(1) Ústredným predpisom spravujú sa podrobnosti o vyhotovovaní a používaní symbolov spoločnosti a ich schvaľovanie alebo objednávanie za odplatu.
(2) Ústredným predpisom spravuje sa vyhotovovanie, používanie, uchovávanie, uvádzanie do obehu a zrušovanie pečiatok spoločnosti, odštepných závodov, pracovísk, ako aj prevádzkarní, a to vrátane vymedzenia práv a povinností týkajúcich sa tohto vyhotovovania, používania, uchovávania, uvádzania do obehu a zrušovania.

§ 5

Rokovací poriadok valného zhromaždenia

(1) Ústredným predpisom vydáva sa rokovací poriadok valného zhromaždenia.
(2) Ústredný predpis vydaný podľa odseku 1 ustanoví najmä
a) spôsob zvolávania valného zhromaždenia, práva a povinnosti pri jeho zvolávaní, ako aj ďalšie podrobnosti o rokovaní valného zhromaždenia,
b) náležitosti písomnej pozvánky na valné zhromaždenie,
c) okruh osôb, ktorým treba doručiť písomnú pozvánku na valné zhromaždenie,
d) okruh osôb, ktoré sú:
1. povinné zúčastniť sa valného zhromaždenia,
2. oprávnené zúčastniť sa valného zhromaždenia,
3. vylúčené z účasti valného zhromaždenia alebo jeho časti, pokiaľ sa prerokúva skutočnosť tvoriaca obchodné tajomstvo spoločnosti alebo taká informácia, ktorú treba chrániť podľa osobitného zákona,
e) oprávnenie ospravedlniť neúčasť na valnom zhromaždení osoby, ktorá je povinná zúčastniť sa valného zhromaždenia,
f) kto otvára, riadi, prerušuje a vyhlasuje za ukončené rokovania valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia; v prípade, pokiaľ má spoločnosť iba jedného spoločníka, je týmto predsedom ex offo tento jediný spoločník),
g) kto je zapisovateľom valného zhromaždenia a v prípade, že spoločnosť má iba jediného spoločníka, oprávnenia predsedu valného zhromaždenia poveriť spisovaním zápisnice inú fyzickú osobu, najmä konateľa spoločnosti,
h) podrobnosti o zápisnici o valnom zhromaždení,
i) situácie, kedy osvedčenie o priebehu valných zhromaždení vykoná sa spísaním notárskej zápisnice podľa osobitného zákona. 2)

§ 6
Predkladanie materiálov na rokovania valného zhromaždenia

(1) Ústredným predpisom spravuje sa predkladanie materiálov na rokovanie valného zhromaždenia.
(2) Ústredný predpis vydaný podľa odseku 1 ustanoví najmä:
a) vymedzenie orgánov spoločnosti, jej zamestnancov a ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sú ku spoločnosti v zmluvne záväzkovom vzťahu, oprávnených na predkladanie materiálov na rokovanie valného zhromaždenia,
b) počet vyhotovení predkladaných materiálov,
c) zasielaní alebo odovzdávaní predkladaných materiálov,
d) určenie povinných častí a predpísané šablóny týchto určených častí predkladaných materiálov,
e) priebeh pripomienkového konania (vrátane konania o odstránení rozporov) o predkladaných materiáloch, ako aj určenie, ktoré predkladané materiály vzhľadom na ochranu skutočností obchodného tajomstva spoločnosti prípadne ak obsahujú informácie, ktoré treba chrániť podľa osobitného zákona, nepodliehajú pripomienkovému konaniu alebo toto pripomienkové konanie podlieha zvláštnemu režimu,
f) postupy pre zaraďovanie predkladaných materiálov do programu valného zhromaždenia,
g) ďalšie podrobnosti týkajúce sa tohto predkladania materiálov.
(3) Ústredný predpis vydaný podľa odseku 1 musí vo veci vymedzenia uvedeného v odseku 2 písm. a) ustanoviť, že oprávnenými na predkladanie materiálov na rokovanie valného zhromaždenia sú:
a) každý z konateľov, ako aj nadpolovičná väčšina konateľov spoločne,
b) jediný spoločník spoločnosti,
c) poverená zodpovedná osoba na dohľad nad bezpečnosťou osobných údajov, pokiaľ je predkladaným materiálom taký materiál, ktorý má súvislosť s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona, 3)
d) fyzická osoba alebo právnická osoba, ak je poverená vedením účtovníctva spoločnosti, 4) pokiaľ je predkladaným materiálom akýkoľvek materiál týkajúci sa účtovníctva spoločnosti,
e) zástupcovia zamestnancov spoločnosti (v prípade, ak v spoločnosti pôsobia), 5) ak ide o predkladaný materiál, o ktorom osobitný zákon ustanovuje, že podlieha schváleniu alebo prerokovaniu s týmito zástupcami zamestnancov,
f) zástupca zamestnancov pre bezpečnosť (pokiaľ v spoločnosti pôsobí), 6) ak ide o predkladaný materiál súvisiaci so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného zákona,
g) ktorýkoľvek zo zamestnancov, ak ide o predkladanie materiálov uvedených v písm. e) a v prípade, že v spoločnosti zástupcovia zamestnancov nepôsobia,
h) ktorýkoľvek zo zamestnancov, ak ide o predkladanie materiálov uvedených v písm. f) a v prípade, že v spoločnosti nepôsobí zástupca zamestnancov pre bezpečnosť.
(4) Vo veci pripomienkového konania o predkladaných materiáloch musí ústredný predpis vydaný podľa odseku 1 zohľadniť oprávnenia účasti na pripomienkovom konaní ustanovené osobitnými zákonmi. 7)

§ 7
Pracovnoprávna oblasť

(1) Ústredným predpisom sa vydávajú organizačné predpisy spoločnosti, na základe ktorých sú iní zamestnanci spoločnosti, najmä vedúci jej organizačných útvarov, oprávnení ako orgány spoločnosti robiť v mene spoločnosti právne úkony vyplývajúce z ich funkcií. 8)
(2) Pokiaľ to vyplynie z ustanovenia Listiny alebo ak o tom rozhodne valné zhromaždenie, môže valné zhromaždenie namiesto ústredného predpisu uvedeného v odseku 1 vydať organizačný poriadok spoločnosti.
(3) V prípade uvedenom v odseku 2 sa organizačný poriadok zverejňuje rovnako, ako ústredný predpis.
(4) Ústredným predpisom sa spravuje robenie všetkých pracovnoprávnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch fyzických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, ak sú ku spoločnosti aj v pracovnoprávnom vzťahu a pokiaľ ich vymenovanie, zvolenie alebo iná forma ustanovenia do funkcie je v pôsobnosti ktoréhokoľvek z orgánov spoločnosti.
(5) Ústredným predpisom sa spravuje poskytovanie mzdy a iných peňažných alebo nepeňažných plnení za prácu, a to vrátane tohto poskytovania fyzickým osobám uvedených v odseku 4.
(6) V prípade, pokiaľ zamestnanci spoločnosti neuplatnia svoju koaličnú slobodu a neustanovia žiadneho zástupcu zamestnancov, ústredným predpisom sa vydáva pracovný poriadok spoločnosti. 9)
(7) Pokiaľ v spoločnosti pôsobí hoci len jediný zástupca zamestnancov, ústredným predpisom sa schvaľuje pracovný poriadok spoločnosti, ktorý menom spoločnosti uzatvárajú konatelia spoločnosti. To isté sa týka aj každej zmeny v tomto pracovnom poriadku.
(8) Pracovný poriadok a každá jeho zmena môže nadobudnúť účinnosť okrem osobitným zákonom ustanovených podmienok 10) najskôr až odo dňa účinnosti ústredného predpisu vydaného podľa odseku 7.
(9) Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa v plnej miere vzťahujú aj na kolektívnu zmluvu.
(10) Ústredným predpisom sa vymedzuje okruh vedúcich zamestnancov spoločnosti, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a ktorých pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po ich zvolení alebo vymenovaní; na tieto účely sa tento ústredný predpis považuje za vnútorný predpis zamestnávateľa, ktorým sa ustanovuje voľba alebo vymenovanie ako požiadavka vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu spoločnosti. 11)
(11) Ústredným predpisom sa spravuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest v spoločnosti, jeho vyhlasovanie, určovanie kvalifikačných a ďalších predpokladov, kritérií pre hodnotenie uchádzačov, vymenúvanie výberových komisií a vyhodnocovanie týchto výberových konaní. Týmto ústredným predpisom možno splnomocniť konateľov, aby vydali rokovací poriadok výberovej komisie.
(12) Ústredným predpisom sa spravuje zaistenie ochrany uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti a zamestnancov spoločnosti pred akoukoľvek diskrimináciou 12) a postupy pre prípad, ak nastane podozrenie z takejto diskriminácie, vrátane vymedzenia sankcií voči každému, kto by sa tejto diskriminácie dopustil.

§ 8
Pracovné cesty a cestovné náhrady

(1) Ústredným predpisom sa spravuje vysielanie ktorejkoľvek z fyzických osôb vymedzených osobitným zákonom 13) na pracovné cesty, a to vrátane poskytovania cestovných náhrad a v prípade, že to osobitný zákon pripúšťa, aj ich paušalizovanie.
(2) Ústredným predpisom sa spravuje aj používanie cestných motorových vozidiel iných, než poskytnutých spoločnosťou, pri pracovných cestách, 14) a to vrátane poskytovania náhrad za takéto používanie týchto vozidiel.
(3) Ústredný predpis vydaný podľa odseku 1 na úseku zahraničných pracovných ciest ustanoví aj:
a) vymedzenie krajín, do ktorých je zakázané vysielanie na pracovné cesty,
b) určenie rizikových krajín, do ktorých vyslanie na pracovnú cestu podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia, pričom zároveň aj povinnosti osôb počas pracovnej cesty uskutočňovanej alebo prebiehajúcej cez rizikovú krajinu,
c) práva a povinnosti pri vydávaní evakuačných príkazov.

§ 9
Oblasť vydávania predpisov

(1) Ústredným predpisom sa spravujú zásady tvorby ústredných predpisov a tvorby vnútorných predpisov.
(2) Ústredným predpisom sa spravuje postup pripomienkového konania o návrhoch ústredných predpisov, nariadení konateľov (§ 10) a vnútorných predpisov.

§ 10
Nariadenia konateľov

(1) Pokiaľ to neustanovuje Listina, spravuje sa ústredným predpisom aj oprávnenie konateľov vydávať nariadenia konateľov ako osobitnú formu vnútorných predpisov, ktoré majú vyššiu právnu moc, ako vnútorné predpisy, a to vrátane vymedzenia situácií a oblastí, pre ktoré sa tieto nariadenia môžu vydávať aj bez osobitného splnomocnenia.
(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté oprávnenie konateľov vydávať vnútorné predpisy na tých úsekoch, ktoré sa podľa Listiny spravujú výlučne vnútornými predpismi vydávanými konateľmi.

§ 11
Prechodné ustanovenia

(1) V prípade, pokiaľ je už pre ktorúkoľvek z oblastí, ktorá sa podľa tohto ústredného predpisu spravuje ústredným predpisom, vydaný ústredný predpis, zosúladí ho valné zhromaždenie s týmto ústredným predpisom najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu.
(2) Pokiaľ sú pre ktorúkoľvek z oblastí, ktorá sa podľa tohto ústredného predpisu spravuje ústredným predpisom, vydané a ku dňu účinnosti tohto ústredného predpisu platné vnútorné predpisy, valné zhromaždenie je povinné najneskôr do 90 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu tieto vnútorné predpisy zrušiť a nahradiť ich ústredným predpisom.
(3) Do dňa účinnosti ústredného predpisu, ktorým sa zruší ktorýkoľvek z vnútorných predpisov uvedený v odseku 2, najdlhšie však do skončenia lehoty uvedenej v odseku 2, má tento vnútorný predpis rovnakú účinnosť, ako ústredný predpis.
(4) Každý z vnútorných predpisov uvedených v odseku 2, ktorý nebude v lehote uvedenej v odseku 2 nahradený ústredným predpisom, zrušuje sa s účinnosťou počnúc prvým pracovným dňom nasledujúcim po uplynutí uvedenej 90 dňovej lehoty.
(5) V lehote do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu vykoná sa presun všetkých doteraz zverejnených ústredných predpisov a vnútorných predpisov na webovom sídle spoločnosti, ktoré sú v platnosti, pričom sa dodrží postup podľa ustanovenia § 12 ods. 6 a 7.

§ 12
Spoločné ustanovenia

(1) Oprávnenie valného zhromaždenia vymedziť aj ďalšie, než v tomto ústrednom predpise uvedené oblasti, ako oblasti, ktoré sa spravujú ústrednými predpismi, môže sa vykonať výlučne ústredným predpisom, ktorým sa zmení tento ústredný predpis alebo nahradí tento ústredný predpis novým ústredným predpisom, ktorým sa vymedzia oblasti, ktoré sa spravujú v spoločnosti ústrednými predpismi.
(2) Všetky ostatné, než týmto ústredným predpisom vymedzené oblasti a všetky ostatné otázky, než otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje Listina, osobitné zákony alebo ktorých rozhodovanie si vyhradí rozhodnutím valné zhromaždenie, 15) spravujú sa vnútornými predpismi, ktoré vydávajú konatelia.
(3) Rozhodovanie o schválení vnútorných predpisov, ako aj nariadení konateľov na základe ústredného predpisu vydaného podľa § 10 ods. 1, tvorí súčasť rozhodovania o obchodnom vedení, ktoré je v pôsobnosti konateľov. 1)
(4) Ústredné predpisy, nariadenia konateľov a vnútorné predpisy, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, sa odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu zverejňujú v spoločnej časti webového sídla spoločnosti, prípadne na osobitnej webovej doméne, ktorá bude spojená s týmto webovým sídlom.
(5) Spoločná časť webového sídla spoločnosti uvedená v odseku 4 alebo osobitná webová doména spojená s týmto webovým sídlom spoločnosti uvedená v odseku 4, označí sa názvom „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“.
(6) Všetky ústredné predpisy a vnútorné predpisy platné ku dňu účinnosti tohto ústredného predpisu presunú sa v lehote uvedenej v § 11 ods. 5 do spoločnej časti webového sídla spoločnosti alebo do osobitnej webovej domény uvedených v odseku 4.
(7) Číslovanie ústredných predpisov, nariadení konateľov a vnútorných predpisov zverejňovaných v spoločnej časti webového sídla spoločnosti alebo na osobitnej webovej doméne, označených názvom uvedeným v odseku 5, sa vykonáva súvislým číselným radom, ktorý sa začína 1.januárom a končí 31.decembrom každého kalendárneho roka. Za číslom podľa predošlej vety nasleduje lomka, za ktorou sa vypíše príslušný kalendárny rok.
(8) Číslo s lomkou a vypísaním kalendárneho roka (odsek 7) sa uvádza nad názov zverejňovaného predpisu alebo nariadenia konateľov. Toto číslo pred lomkou sa uvádza arabskou číslicou bez bodky.
(9) V prípade presunu predpisov podľa odseku 6 sa tieto očíslujú zhodne s odsekmi 7 a 8, pričom pôvodné číslo sa uvedie pod označenie názvu príslušného predpisu v zátvorke s vypísaním textu pred týmto číslom: „pôvodné číslo predpisu:“.
(10) Povinnosť číslovať predpisy a nariadenia podľa registratúrneho plánu spoločnosti zostáva ustanoveniami odsekov 7 až 9 nedotknutá. Toto číslo pridelené podľa registratúrneho plánu spoločnosti sa uvádza pod posledný znak zverejňovaného predpisu alebo nariadenia, pričom v tej časti, kde sa uvedie údaj, kedy bol tento predpis alebo nariadenie zverejnené; pred toto uvedenie vypíše sa text: „Číslo pridelené podľa Registratúrneho plánu Hont Medik s.r.o.:“. Tak uvedený text, ako aj samotné číslo, uvedú sa do oblých zátvoriek.
(12) Pri citácii predpisov a nariadení číslovaných podľa odsekov 7 až 9 používa sa uvedenie čísla, lomky, kalendárneho roka a namiesto názvu „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“ uvádza sa skratka „Sp.“.
(13) Za vykonanie ustanovení odsekov 4 až 12 zodpovedajú konatelia, ktorí sú oprávnení určovať a ukladať ktorémukoľvek zo zamestnancov spoločnosti za týmto účelom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu a dávať mu na ten účel záväzné pokyny. To isté sa v plnej miere vzťahuje aj na každého z vedúcich zamestnancov spoločnosti.
(14) Konatelia sa splnomocňujú vydať nariadenie konateľov, ktorým ustanovia ďalšie podrobnosti o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., o prijímaní textov určených na zverejnenie v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., povinnostiach ich autorizácie podpisom či podpismi oprávnených osôb, uverejňovaní oznamov o oprave redakčnej chyby, ako aj akékoľvek ďalšie podrobnosti týkajúce sa vykonania odsekov 4 až 13.

§ 13
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
1. ústredný predpis 1/2010, ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom, v znení zmien a doplnení vykonaných ústredným predpisom 4/2011 a ústredným predpisom 17/2011, ako aj jeho úplné vyhotovenia (15/2011 a 18/2011); textová časť tohto zrušeného ústredného predpisu a týchto úplných vyhotovení sa do 10 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu odstránia z webového sídla spoločnosti, pričom sa ponechajú iba ich číselné označenia podľa doterajších predpisov a názvy, pod ktoré sa uvedie text: „Vypustený (zrušený) s účinnosťou odo dňa:“, za ktorý sa uvedie deň nadobudnutia účinnosti tohto ústredného predpisu, pričom presun tohto zrušeného predpisu sa nevykoná a ustanovenia § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 a 9 sa v tomto prípade neuplatňuje a po vykonaní presunu posledného z predpisov, ktorého sa presun podľa § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 týka, sa z webového sídla odstráni aj toto ponechaní číselné označenie a podeň uvedený text, vrátane všetkých grafických prvkov a akýchkoľvek iných častí či príloh k tomuto zrušenému ústrednému predpisu,
2. ústredný predpis 8/2011 o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.; textová časť tohto zrušeného ústredného predpisu sa do 10 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu odstránia z webového sídla spoločnosti, pričom sa ponechá iba jeho číselné označenie podľa doterajších predpisov a názov, pod ktoré sa uvedie text: „Vypustený (zrušený) s účinnosťou odo dňa:“, za ktorý sa uvedie deň nadobudnutia účinnosti tohto ústredného predpisu, pričom presun tohto zrušeného predpisu sa nevykoná a ustanovenia § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 a 9 sa v tomto prípade neuplatňuje a po vykonaní presunu posledného z predpisov, ktorého sa presun podľa § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 týka, sa z webového sídla odstráni aj toto ponechaní číselné označenie a podeň uvedený text, vrátane všetkých grafických prvkov a akýchkoľvek iných častí či príloh k tomuto zrušenému ústrednému predpisu,
3. ústredný predpis 9/2011 o zriadení Kancelárie Hont Medik s.r.o.; textová časť tohto zrušeného ústredného predpisu sa do 10 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu odstránia z webového sídla spoločnosti, pričom sa ponechá iba jeho číselné označenie podľa doterajších predpisov a názov, pod ktoré sa uvedie text: „Vypustený (zrušený) s účinnosťou odo dňa:“, za ktorý sa uvedie deň nadobudnutia účinnosti tohto ústredného predpisu, pričom presun tohto zrušeného predpisu sa nevykoná a ustanovenia § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 a 9 sa v tomto prípade neuplatňuje a po vykonaní presunu posledného z predpisov, ktorého sa presun podľa § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 týka, sa z webového sídla odstráni aj toto ponechaní číselné označenie a podeň uvedený text, vrátane všetkých grafických prvkov a akýchkoľvek iných častí či príloh k tomuto zrušenému ústrednému predpisu,
4. ústredný predpis 14/2011 o vyhotovovaní a zverejňovaní (vyhlasovaní) úplných znení ústredných predpisov; textová časť tohto zrušeného ústredného predpisu sa do 10 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu odstráni z webového sídla spoločnosti, pričom sa ponechá iba jeho číselné označenie podľa doterajších predpisov a názov, pod ktoré sa uvedie text: „Vypustený (zrušený) s účinnosťou odo dňa:“, za ktorý sa uvedie deň nadobudnutia účinnosti tohto ústredného predpisu, pričom presun tohto zrušeného predpisu sa nevykoná a ustanovenia § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 a 9 sa v tomto prípade neuplatňuje a po vykonaní presunu posledného z predpisov, ktorého sa presun podľa § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 týka, sa z webového sídla odstráni aj toto ponechaní číselné označenie a podeň uvedený text, vrátane všetkých grafických prvkov a akýchkoľvek iných častí či príloh k tomuto zrušenému ústrednému predpisu.

§ 14
Účinnosť

Tento ústredný predpis nadobúda účinnosť 27.júna 2011.MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 

anibline

Poznámky pod čiarou:

1) § 134 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2) § 61 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

3) § 19 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5) Napr. § 11a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

6) § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) Napr. čl. 4 Zákonníka práce.

8) § 9 ods. 1 Zákonníka práce.

9) § 84 Zákonníka práce.

10) § 84 ods. 3 Zákonníka práce.

11) § 42 ods. 2 Zákonníka práce.

12) Napr. čl. 1 Zákonníka práce a § 6 až 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

14) § 7 zákona č. 283/2002 Z. z.

15) § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka.

anibline

(Číslo pridelené podľa Registratúrneho plánu Hont Medik s.r.o.: 391/2011 - Z3)
Zverejnené: 24. jún 2011

anibline