Ústredný predpis 11/2011 o zrušení niektorých vnútorných predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

anibline

ÚSTREDNÝ PREDPIS

11/2011

z 3. júna 2011

o zrušení niektorých vnútorných predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o.


    Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. pri výkone pôsobnosti jej valného zhromaždenia uzniesol sa na tomto ústrednom predpise:


§ 1

    (1) Zrušuje sa záväzný pracovný pokyn konateľa a odborného zástupcu pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia číslo 715/2010 - Z5 o zabezpečení mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka.

    (2) Zrušuje sa smernica z 27. septembra 2010, ktorou sa ustanovujú zásady pre účtovanie nákladov a výnosov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

    (3) Zrušuje sa smernica z 24. augusta 2010 o postupe pri tvorbe interných predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

§ 2

    Tento ústredný predpis nadobúda účinnosť 15. júna 2011.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

anibline

Publikované: 3. jún 2011

anibline

Informácia:

Na základe ustanovenia § 12 ods. 4 až 6 ústredného predpisu 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi, sa s účinnosťou od 27. júna 2011:

  • ústredné predpisy, nariadenia konateľov a vnútorné predpisy, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, zverejňujú na osobitnej webovej doméne, ktorá bude spojená s webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  • táto osobitná webová doména spojená s týmto webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. označí sa názvom „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“,
  • všetky ústredné predpisy a vnútorné predpisy platné k 27. júnu 2011 presunú v lehote do 30 dní od 27. júna 2011 do osobitnej webovej domény označenej názvom Spravodajca Hont Medik s.r.o.

Linka na webovú doménu Spravodajcu Hont Medik s.r.o.