Úrad pre verejné obstarávanie: Pýtajte sa na čo chcete, odpovieme na čo chceme.

Úrad pre verejné obstarávanie: Pýtajte sa na čo chcete, odpovieme na čo chceme.

Otázka Úradu verejného obstarávania.

Žiadosť vo veci odoslania informácie spoločnosťou vymazanou z OR SR. Odoslané: 19.1.2010 o 17:00h.

 • Oznamujem Vám skutočnosť, že vo Vestníku verejného obstarávania číslo 6/2010 z 13.1.2010 ste uverejnili pod číslom 00103 - VBS Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, ktoré (podľa zverejneného oznámenia) odoslala 8.1.2010 Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

 • Žiadam o prešetrenie veci a o informáciu, ako je možné, že 7 dní po výmaze z Obchodného registra SR (výmaz k 1.1.2010 - dobrovoľný výmaz, na základe zmeny zákona NR SR) odoslala vtedy už neexistujúca Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. uvedenú informáciu, ktorú ste uverejnili vo Vestníku verejného obstarávania a žiadam tiež o uvedenie presného mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá v mene tejto vymazanej spoločnosti 7 dní po jej výmaze toto oznámenie odoslala do vestníka a za neexistujúcu spoločnosť podpísala. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom MUDr. Vladimír Hacek

Odpoveď od: Helena Fialová, hovorkyňa ÚVO

Odoslané: 21.1.2010 o 10:48

 • Verejný obstarávateľ Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. doručila na Úrad pre verejné obstarávanie oznámenie o výsledku nadlimitnej zákazky dňa 8. januára 2010. Z predmetného oznámenia vyplýva, že verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s firmou Beset, spol. s r.o., IČO: 31347169 dňa 22. decembra 2009. Pri nadlimitných zákazkách je verejný obstarávateľ povinný podľa § 22 ods. 3 písm. a) doručiť oznámenie o výsledku do 48 dní po uzavretí zmluvy. Oznámenie o výsledku nadlimitnej zákazky bolo doručené elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu. Oznámenie odoslala Ing. Jana Hosová, ktorá je uvedená v predmetnom oznámení v bode I.1) ako kontaktná osoba verejného obstarávateľa. S pozdravom Helena Fialová, hovorkyňa ÚVO

Get graphics at Nackvision.com

Žiadosť o zodpovedanie podstatnej (nezodpovedanej časti) otázky.

Odoslané: 21.1.2010 o 12:33

 • Ďakujem za odpoveď na časť mojej otázky. Stále však zostala nezodpovedná druhá časť otázky - tá závažnejšia.

 • Prečo Úrad pre verejné obstarávanie uverejnil vo Vestníku VO oznámenie odoslané 8.1.2010 v tom čase už týždeň neexistujúcou spoločnosťou?

 • Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. uskutočnil výmaz štátnej akciovej spoločnosti v súlade s § 86e zákona č. 533/2009 Z.z.  k 1.1.2010, pričom právnym nástupcom vymazanej Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. sa stala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 • Ak teda v tom čase (odoslania oznámenia, t.j. 8.1.2010) už akciová spoločnosť Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. neexistovala zo zákona a ani nebola už zapísaná v Obchodnom registri, som presvedčený, že nie je zo zákona možné, aby v jej menej odosielal ktokoľvek akékoľvek oznámenia či akokoľvek inak konal v jej mene.

 • Pritom tu ide o konanie vo veci verejného obstarávania za takmer 2,29 miliónov € (bez DPH), presne 2.838.271 € s DPH!

 • Vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. sa uvádza, citujem: "V súlade s ustanovením ...zákona č.533/2009 Z.z.... spoločnosť Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. sa vymazáva z obchodného registra v plnom rozsahu dňom 01.01.2010.".

 • Preto trvám na zodpovedaní aj tejto mojej otázky, ako mohlo dôjsť k prijatiu a publikovaniu uvedeného oznámenia a ak sú na to zákonné dôvody, tak s odvolaním na aké konkrétne ustanovenie ktorého zákona oprávňovalo ÚVO k prijatiu uvedeného oznámenia a k jeho publikovaniu vo Vestníku verejného obstarávania?

 • Išlo o verejne známu vec, o ktorej opakovane informovali médiá, dokonca aj o tom, že prezident zákon a zlúčení poisťovní podpísal.

 • Tento zákon bol schválený NR SR 3.12.2009 a publikovaný v Zbierke zákonov 17.12.2009 (čiastka 187/2009), teda bol verejne dostupný v čase odoslania oznámenia už 23 dní a v čase publikovania Vestníka VO už 28 dní.

Odpoveď od: Helena Fialová, hovorkyňa ÚVO

Odoslané: 25.1.2010 o 08:38 hod.

 • Činnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je upravená zákonom o verejnom obstarávaní.

 • Podľa § 23 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publikačného úradu a na webovom sídle úradu. Podľa § 23 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu alebo uverejnené v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu alebo uverejnenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa sa takisto nemení. Podľa § 23 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní oznámenie vypracované a poslané podľa odseku 1 uverejní úrad najneskôr do šiestich dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu.

 • Vašu pozornosť upriamujeme najmä na ustanovenie § 113 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého za obsahovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto tieto podklady na uverejnenie poslal.

 • K Vašej otázke uvádzame, že dôvodom prečo úrad uverejnil Vami označené oznámenie je jeho povinnosť takéto oznámenie zverejniť a zároveň neexistencia oprávnenia takéto oznámenie nezverejniť.

 • K otázkam obsahu tohto oznámenia žiadajte o vysvetlenie jeho odosielateľa, resp. jeho právneho nástupcu.

Get graphics at Nackvision.com