Zakladateľská listina

Zakladateľská listina

anibline

VYHOTOVENÉ ÚPLNÉ ZNENIE

z 23. novembra 2012

Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o.


 

Čl. 1
Obchodné meno a sídlo

(1) Obchodné meno spoločnosti je: Hont Medik s.r.o.

(2) Sídlo spoločnosti je: Malinovského 873/7, Krupina 963 01.


Čl. 2

(1) Spoločnosť je právnická osoba – obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je založená za účelom podnikania.

(2) Spoločníkmi môžu byť tie slovenské alebo aj zahraničné fyzické osoby a právnické osoby, o ktorých to je podľa zákona prípustné.


Čl. 3
Trvanie spoločnosti, vznik spoločnosti a účtovné obdobia

(1) Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

(2) Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému ju registrový súd zapíše do obchodného registra.
(3) Prvé účtovné obdobie začne vznikom spoločnosti a skončí 31. decembra kalendárneho roka vzniku spoločnosti. Ďalšie účtovné obdobia sú totožné s kalendárnymi rokmi, ak osobitný zákon, najmä zákon o účtovníctve, neustanovuje alebo neustanoví inak.


Čl. 4
Predmety podnikania (činnosti)

Predmetmi podnikania (činnosti) spoločnosti sú

a) dopravná zdravotná služba,
b) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
c) opatrovateľská činnosť mimo zdravotných výkonov,
d) sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností a v rozsahu živnostenského oprávnenia,
e) rozpočtovanie a kalkulovanie cien a prác v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností,
f) organizovanie porád, seminárov, školení v rozsahu voľných živností,
g) sprostredkovanie – právnych osôb oprávnených poskytovať poradenstvo – leasingových zmlúv,
h) vykonávanie školení v oblasti poskytovania prvej pomoci,
i) vydávanie propagačných materiálov,
j) ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
k) predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,
l) poskytovanie dátových služieb – internetová čitáreň,
m) spracovanie údajov,
n) reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou,
o) osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,
p) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
q) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
r) kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb),
s) prekladateľské a tlmočnícke služby,
t) prenájom strojov a zariadení zdravotníckej povahy,
u) prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane bytového hospodárstva spojené s poskytovaním iných než základných služieb – upratovacie a čistiace služby,
v) upratovacie a čistiace práce,
w) usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí,
x) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria.


 

Čl. 5

Zakladateľ a spoločník pri založení spoločnosti

Zakladateľom a jediným spoločníkom je MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXX, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, štátny občan Slovenskej republiky, rodné číslo XXXXXX.

 

Čl. 6

Základné imanie a vklady spoločníkov

(1) Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov spoločníka.

(2) Základné imanie spoločnosti je 6 639 euro.
(3) Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad spoločníka do spoločnosti vo výške 6 639 euro (ďalej len „peňažný vklad“).
(4) Spoločník je povinný splatiť peňažný vklad v plnej výške pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.
(5) Za správcu vkladov sa určuje MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXX, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo XXXXXX.

 

Čl. 7

Rezervný fond

(1) Rezervný fond je spoločnosť povinná vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí – vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

(2) Rezervný fond sa povinne ročne dopĺňa o 5 % z čistého zisku spoločnosti, vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.
 

Čl. 8

Obchodný podiel

(1) Výška obchodného podielu spoločníka sa určuje podľa pomeru splateného vkladu spoločníka k základnému imaniu.

(2) Jediný spoločník môže zmluvou vždy previesť svoj obchodný podiel na inú osobu.
(3) Na prevod obchodného podielu na inú osobu alebo na iného spoločníka sa nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia. Vo veci prevodu obchodného podielu sa zakladateľskou listinou nevyžaduje splnenie žiadnej inej podmienky, než zákonom kogentne určenej.
(4) Rozdelenie obchodného podielu je prípustné. Prechod obchodného podielu spoločníka právnickej osoby na jeho právneho nástupcu po jeho zániku je prípustný.
(5) Obchodný podiel každého spoločníka fyzickej osoby sa dedí.
(6) Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo.

 

Čl. 9

Orgány spoločnosti

(1) Zakladateľ a jediný spoločník vytvára tieto orgány spoločnosti

a) valné zhromaždenie,
b) konateľ.
(2) Dozorná rada spoločnosti sa pri založení spoločnosti nezriaďuje.

 

Čl. 10

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti.

(2) Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spôsobom podľa zákona.
(3) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí
a) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
b) schvaľovanie:
1. riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
2. stanov spoločnosti a ich zmien,
c) rozhodovanie o:
1. zmene zakladateľskej listiny,
2. zvýšení alebo znížení základného imania a o nepeňažnom vklade,
3. zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
4. schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku
5. ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, zakladateľská listina alebo zveria aj stanovy spoločnosti.
(4) Valné zhromaždenie môže si rozhodnutím vyhradiť rozhodovanie vecí inak patriacich do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
(5) V čase, kým má spoločnosť iba jediného spoločníka, sa valné zhromaždenia ako také nekonajú; konaním valného zhromaždenia je v tomto prípade rozhodovanie robené jediným spoločníkom, ktorým vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.
(6) Ak o to jediný spoločník požiada, je rozhodovania podľa odseku 5 povinný zúčastniť sa osobne každý konateľ, prokurista, vedúci každej organizačnej zložky spoločnosti vrátane vedúceho tej organizačnej zložky, ktorá sa do obchodného registra nezapisuje, každý vedúci prevádzkarne, každý iný vedúci zamestnanec a každý zamestnanec.

 

Čl. 11

Štatutárny orgán

(1) Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.

(2) Ak je jediný konateľ, je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne.
(3) Prvým konateľom spoločnosti je MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXX, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo XXXXX; spôsob konania prvého konateľa v mene spoločnosti bol: „spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne“; spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti sa však riadi ustanovením odseku 2, pričom vždy spôsobom, aký je zapísaný o tomto konaní v obchodnom registri.
(4) Konateľ je oprávnený najmä
a) rozhodovať o obchodnom vedení patriacom do pôsobnosti konateľa, pričom ak má spoločnosť viac konateľov, potom mať účasť na tomto rozhodovaní,
b) konať samostatne v mene spoločnosti vo všetkých otázkach a týmto konaním spoločnosť zaväzovať,
c) robiť za spoločnosť ako zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch všetky právne úkony, ktoré zákon nezveruje ani stanovy spoločnosti nezveria valnému zhromaždeniu,
d) určovať a ukladať každému zo zamestnancov pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny,
e) zastupovať spoločnosť navonok, udeľovať plnomocenstvá na toto zastupovanie fyzickým osobám alebo právnickým osobám, dávať pokyny splnomocnencom, schvaľovať za spoločnosť prekročenia oprávnení plynúcich z plnomocenstva, oznamovať nesúhlas spoločnosti s prekročením oprávnení z príslušného plnomocenstva a všetky tieto plnomocenstvá za spoločnosť odvolávať,
f) disponovať so všetkými finančnými prostriedkami spoločnosti, scudzovať nehnuteľnosti, zaťažovať ich a nakladať so všetkým hnuteľným a nehnuteľným majetkom spoločnosti,
g) vydávať všetky vnútorné predpisy s výnimkou stanov spoločnosti a tých iných  vnútorných predpisov, ktorých schvaľovanie alebo vydávanie zveria stanovy spoločnosti do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo schvaľovanie ktorých si prisvojí valné zhromaždenie rozhodnutím podľa čl. 10 ods. 4.
(5) Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť podľa zákona, zakladateľskej  listiny, stanov spoločnosti, ostatných vnútorných predpisov spoločnosti, pričom vždy v súlade so záujmami spoločnosti a jej spoločníkov a s rozhodnutiami valného zhromaždenia.

 

Čl. 12

Rozdelenie zisku

(1) Zo zisku spoločnosti sa najskôr splnia daňové povinnosti spoločnosti; po ich splnení sa doplnení rezervný fond a doplnia sa fondy, ktoré spoločnosť tvorí podľa zákona alebo ktorých použitie je zákonom ustanovené.

(2) Do zrušenia spoločnosti môže spoločnosť vyplatiť spoločníkovi vždy len čistý zisk.
(3) Ak to vyplynie z rozhodnutia valného zhromaždenia, patrí jedinému spoločníkovi celý čistý zisk alebo jeho časť v rozsahu podľa tohto rozhodnutia; tým zostáva nedotknuté právo valného zhromaždenia rozhodnúť, že čistý zisk, ktorý by patril spoločníkovi, sa spoločníkovi nevyplatí, alebo sa celý tento čistý zisk alebo jeho časť použije na iné účely, než na plnenie spoločníkovi.

 

 

Čl. 13

Zrušenie, zánik, zmena právnej formy, splynutie, zlúčenie a rozdelenie

(1) Spoločnosť

a) sa zrušuje:
1. rozhodnutím valného zhromaždenia alebo
2. právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti,
b) zaniká ku dňu právoplatnosti jej výmazu z obchodného registra.
(2) Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou
a) má jediný spoločník nárok na celý likvidačný zostatok,
b) likvidáciu vykonáva konateľ ako likvidátor, ak súd nerozhodne inak.
(3) Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú obchodnú spoločnosť, prípadne aj na družstvo alebo sa rozdeliť; o zmene právnej formy spoločnosti a tomto rozdelení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
(4) Spoločnosť sa môže zlúčiť alebo splynúť s inou právnickou osobou spôsobom podľa zákona; to platí aj na cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie spoločností.

 

 

Čl. 14

Predpokladané náklady a poskytnuté výhody

(1) Predpokladané náklady so založením a vznikom spoločnosti sú do 1 000 euro.

(2) Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnení na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.
 

Čl. 15

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Spoločnosť vydá stanovy spoločnosti, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v zakladateľskej listine.

(2) Právne vzťahy plynúce zo zakladateľskej listiny a neupravené zakladateľskou listinou budú sa od nadobudnutia ich účinnosti riadiť aj stanovami spoločnosti, pričom sa spravujú platnými vnútornými predpismi a rozhodnutiami orgánov spoločnosti. Vo všetkých ostatných otázkach sa tieto vzťahy spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(3) Ak sa niektoré ustanovenie zakladateľskej listiny stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení zakladateľskej listiny, ktoré zostávajú naďalej platné aj účinné. Valné zhromaždenie nahradí neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým.
(4) Zakladateľská listina ako celok, ako aj každé jedno z jej ustanovení, je slobodným, vážnym, určitým a zrozumiteľným prejavom vôle zakladateľa a jediného spoločníka spoločnosti.
(5) Zakladateľská listina bola vyhotovená v jednom rovnopise.

V Krupine, 23. novembra 2012

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

zakladateľ a jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o.

anibline

Zverejnené: 23. novembra 2012

anibline

Odkaz na výpis z Obchodného registra