ÚP 5/2011, ktorým sa mení ústredný predpis 2/2010, ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o.

anibline

ÚSTREDNÝ PREDPIS

 5/2011

z 19.5.2011,

ktorým sa mení ústredný predpis 2/2010, ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

    Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. pri výkone pôsobnosti jej valného zhromaždenia uzniesol sa na tomto ústrednom predpise:

 

Čl. I

    Ústredný predpis 2/2010, ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o., sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 odsek 2 písm. a) znie:

    „a) vydávať vnútorné predpisy spoločnosti, okrem predpisov podľa § 8b až 8d.“.

2. Za § 8 vkladajú nové § 8a až 8e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠8a

Štatút ambulancie

    Štatút ambulancie vydá valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s osobitným ústredným predpisom. 16)

 

§ 8b

Organizačný poriadok ambulancie

    (1) Organizačný poriadok ambulancie vydajú v súlade so štatútom ambulancie konatelia.

    (2) Rozhodovanie o schválení organizačného poriadku ambulancie tvorí súčasť rozhodovania konateľov o obchodnom vedení v pôsobnosti konateľov. 17)

 

§ 8c

Organizácia objednávania pacientov

    (1) Organizáciu objednávania pacientov upraví osobitná smernica, ktorú na návrh vedúcej sestry ambulancie vydajú konatelia.

    (2) Rozhodovanie o schválení smernice uvedenej v odseku 1 tvorí súčasť rozhodovania konateľov o obchodnom vedení spoločnosti v pôsobnosti konateľov. 17)

§ 8d

Cenník zdravotných výkonov

    (1) Cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby 18) v ambulancii vydajú konatelia.

    (2) Rozhodovanie o schválení cenníka uvedeného v odseku 1 tvorí súčasť rozhodovania konateľov o obchodnom vedení spoločnosti v pôsobnosti konateľov. 17) 

§ 8e

Povinnosť zverejňovania

    (1) Štatút ambulancie (§ 8a), jej organizačný poriadok (§ 8b), smernica o objednávaní pacientov (§ 8c) a cenník zdravotných výkonov (§ 8e), ako aj každé rozhodnutie o ich zmene alebo o ich zrušení, sa povinne zverejňuje na webovom sídle spoločnosti.

    (2) Cenník zdravotných výkonov (§ 8e), ako aj každé rozhodnutie o jeho zmene alebo o jeho zrušení sa okrem zverejnenia uvedeného v odseku 1 povinne umiestňuje na viditeľnom mieste v čakárni ambulancie.“

Poznámky pod čiarou k odkazom číslo 16, 17 a 18 znejú:

16) § 2 ods. 4 ústredného predpisu 1/2010, ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom v znení ústredného predpisu 4/2011.

17) § 134 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

18) § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z.“.

 

Čl. II

    Konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňujú vyhotoviť úplné znenie ústredného predpisu 2/2010, ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmeny vykonanej týmto ústredným predpisom, a to do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu.

 

Čl. III 

    Tento ústredný predpis nadobúda účinnosť 1.júna 2011.

  

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Hont Medik s.r.o., jediný spoločník

anibline

Publikované: 19. máj 2011

anibline

Informácia:

Na základe ustanovenia § 12 ods. 4 až 6 ústredného predpisu 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi, sa s účinnosťou od 27. júna 2011:

  • ústredné predpisy, nariadenia konateľov a vnútorné predpisy, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, zverejňujú na osobitnej webovej doméne, ktorá bude spojená s webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  • táto osobitná webová doména spojená s týmto webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. označí sa názvom „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“,
  • všetky ústredné predpisy a vnútorné predpisy platné k 27. júnu 2011 presunú v lehote do 30 dní od 27. júna 2011 do osobitnej webovej domény označenej názvom Spravodajca Hont Medik s.r.o.

Linka na webovú doménu Spravodajcu Hont Medik s.r.o.