ÚP 6/2011, ktorým sa mení ústredný predpis 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o.

ÚP 6/2011, ktorým sa mení ústredný predpis 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 Úplné znenie: č. 14/2011 Sp. 

ÚSTREDNÝ PREDPIS 

6/2011

z 19.5.2011,

 

ktorým sa mení ústredný predpis 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

    Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. pri výkone pôsobnosti jej valného zhromaždenia uzniesol sa na tomto ústrednom predpise:

 

Čl. I

    Ústredný predpis 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

2. § 10 vrátane nadpisu znie:

§ 10

Aktualizácia zoznamu

    (1) Konatelia v rámci pôsobnosti na úseku obchodného vedenia preverujú aktuálnosť zoznamu a skutočností v ňom zaradených, a to najmä so zameraním na:

    a) úplnosť zaradených skutočností,

    b) dostatočnosť stupňa utajenia a zabezpečenia utajenia,

    c) plnenie základných znakov (§ 3),

    d) dostatočnosť opisu skutočnosti zaradenej do zoznamu,

    e) zánik trvania práva na obchodné tajomstvo (§ 4),

    f) stratu dôvodu na zaradenie do zoznamu.

    (2) Ako náhle konatelia pri preverovaní podľa odseku 1 zistia, že zoznam nie je úplný alebo nie je dostatočný stupeň utajenia a zabezpečenia utajenia ktorejkoľvek zo zaradených skutočností alebo jej opis nie je dostatočný, predložia návrh na aktualizáciu zoznamu v lehote do 15 pracovných dní odo dňa tohto zistenia, pričom zvolajú mimoriadne valné zhromaždenie.

    (3) V ostatných, než v odseku 2 uvedených prípadoch, postačuje predloženie návrhu na aktualizáciu na najbližšom zvolanom valnom zhromaždení.“.

3. V § 11 odsek 2 znie:

    „(2) Zverejňovanie podľa odseku 1 a oboznamovanie zamestnancov so zoznamom ako aj s každou jeho zmenou ako aj doplnením, vykonáva zamestnanec poverený k tomu písomne konateľmi; ak takého zamestnanca niet, potom konatelia.“.

4. § 17 odseky 5 až 7 znejú:

    „(5) Kľúče od trezorov a kovových uzamykateľných skríň uvedených v odsekoch 2 a 3 majú právo používať výlučne konatelia; nesmú tieto kľúče na žiadny čas a v žiadnom prípade prenechať inej osobe, a to ani zamestnancovi, ani nikomu inému.

    (6) Kľúče uvedené v odseku 5 nesmie konateľ odnášať z miestnosti, ktorá spĺňa podmienky uvedené v ods. 2 a 3, pričom tieto kľúče musí konateľ bezpečne uzamykať v na to určenej bezpečnostnej skrinke na kľúče prípadne aj v trezore určenom na uchovávanie kľúčov, s elektronickou zámkou.

    (7) Kódy a kľúče od skriniek a trezorov uvedených v odseku 6 nesmú byť poskytnuté nikomu inému, než konateľovi, konateľ je povinný zmeniť kód, ktorý bol nastavený v deň, kedy mu skrinka či trezor boli odovzdané do používania.“.

5. § 18 odsek 2 znie:

    „(2) Pre uchovávanie elektronických médií uvedených v odseku 1 v plnom rozsahu platia ustanovenia § 17 ods. 2 až 7.“.

6. § 24 vrátane nadpisu znie:

§ 24

Prístup účtovnej kancelárie

    (1) K obchodnému tajomstvu má prístup účtovná kancelária, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k vedeniu účtovníctva spoločnosti, ako aj v rozsahu, v akom ju k tomuto prístupu splnomocní:

    a) valné zhromaždenie rozhodnutím (napr. pre účely prípravy podnikateľských zámerov a plánov, finančných plánov a pod.),

    b) písomné rozhodnutie konateľov pre rovnaké účely, ako sú demonštratívne vymenované v písm. a).

    (2) Podmienkou prístupu účtovnej kancelárie k obchodnému tajomstvu je, aby súčasťou dohody či zmluvy, na základe ktorej účtovná kancelária vedie účtovníctvo spoločnosti, boli aj dojednania o povinnosti účtovnej kancelárie ochraňovať obchodné tajomstvo, ktoré jej bude sprístupnené a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o každej skutočnosti obchodného tajomstva, ktorá jej bude sprístupnená.“.

7. V § 25 sa vypúšťajú odseky 4 a 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

8. V § 25 odsek 4 sa vypúšťa posledná veta.

9. § 35 vrátane nadpisu znie:

§ 35

Zodpovednosť

    (1) Za vykonanie tohto ústredného predpisu a za ochranu skutočností obchodného tajomstva zodpovedajú konatelia.

    (2) Zodpovednosť zhodnú, ako je uvedená v odseku 1, má aj vedúci odštepného závodu a každý iný vedúci zamestnanec.“.

10. V § 36 sa pripájajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

    „(3) Na konanie menom spoločnosti vo veci vyvodenia sankcie uvedenej v odseku 2 písm. a) až f) sú oprávnení konatelia, pričom zároveň v prípade, ak ide o porušenie povinnosti na úseku ochrany obchodného tajomstva:

    a) z nedbanlivosti, ktorým spoločnosti nevznikla škoda, konateľ, a to ktorýkoľvek z nich a samostatne,

    b) úmyselným konaním, ktorým spoločnosti buď nevznikla škoda alebo táto škoda nepresahuje sumu 266 euro, ako aj nedbanlivostným alebo úmyselným konaním, ktorým spoločnosti vznikla škoda presahujúca 266 euro, konatelia; toto ich rozhodovanie tvorí súčasť rozhodovania o obchodnom vedení spoločnosti v pôsobnosti konateľov. 5)

    (4) Na konanie menom spoločnosti vo veci vyvodenia sankcie uvedenej v odseku 2 písm. g) je oprávnený konateľ, ktorýkoľvek z nich, avšak až s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.“

Poznámka pod čiarou k odkazu číslo 5 znie:

„5) § 134 Obchodného zákonníka.“.

11. Za § 36 vkladá sa nový § 36a, ktorý vrátane názvu znie:

§ 36a

Splnomocňujúce ustanovenie

    (1) Podrobnosti a povinnostiach vedúceho odštepného závodu a ostatných vedúcich zamestnancov spoločnosti na úseku ochrany obchodného tajomstva môže ustanoviť osobitný vnútorný predpis, ktorý môžu vydať konatelia.

    (2) Vnútorný predpis uvedený v odseku 1, ako aj každé rozhodnutie o jeho zmene alebo o jeho zrušení sa povinne zverejňuje na webovom sídle spoločnosti.“. 

Čl. II

    Konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňujú vyhotoviť úplné znenie ústredného predpisu 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmeny vykonanej týmto ústredným predpisom, a to do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu.

Čl. III

    Tento ústredný predpis nadobúda účinnosť 1.júna 2011.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Hont Medik s.r.o., jediný spoločník

anibline

Publikované: 19. máj 2011

anibline

Informácia:

Na základe ustanovenia § 12 ods. 4 až 6 ústredného predpisu 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi, sa s účinnosťou od 27. júna 2011:

  • ústredné predpisy, nariadenia konateľov a vnútorné predpisy, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, zverejňujú na osobitnej webovej doméne, ktorá bude spojená s webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  • táto osobitná webová doména spojená s týmto webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. označí sa názvom „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“,
  • všetky ústredné predpisy a vnútorné predpisy platné k 27. júnu 2011 presunú v lehote do 30 dní od 27. júna 2011 do osobitnej webovej domény označenej názvom Spravodajca Hont Medik s.r.o.

Linka na webovú doménu Spravodajcu Hont Medik s.r.o.