UP 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o. (úplné znenie 12/2011)

 Úplné znenie: 12/2011  Vyhotovené úplné znenie ústredného predpisu 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných ústredným predpisom 6/2011

ÚSTREDNÝ PREDPIS
4/2010

zo dňa 31.decembra 2010

o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o.

V Krupine dňa 31.12.2010, číslo: 851/2010 - Z3

            Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 132 ods. 1 a v súvislosti s § 17, § 51, § 53 až 55 Obchodného zákonníka, ako aj v súvislosti s § 81 písm. f) Zákonníka práce, schvaľuje a vydáva tento ústredný predpis:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento ústredný predpis vymedzuje skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „obchodné tajomstvo“ a „spoločnosť“), upravuje podmienky na ochranu a zabezpečenie utajenia obchodného tajomstva, práva a povinnosti pri tejto ochrane, pôsobnosť orgánov spoločnosti a fyzických osôb oprávnených konať menom spoločnosti či spoločnosť zastupovať vo vzťahu k utajeniu skutočností obchodného tajomstva, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonmi, inými všeobecne záväznými predpismi a týmto ústredným predpisom.
(2) Ďalej sa týmto ústredným predpisom upravujú zásady sprístupňovania skutočností obchodného tajomstva či už zamestnancom spoločnosti (ďalej len „zamestnanec“), ako aj tretím osobám, práva, povinnosti a zodpovednosť vedúcich zamestnancov, zodpovednosť iných fyzických osôb, než zamestnancov a právnických osôb, ak sa oboznámia s predmetom obchodného tajomstva a konateľské povinnosti pri ohrození či porušení práva k obchodnému tajomstvu.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto ústredného predpisu je
a) skutočnosťou tvoriacou obchodné tajomstvo skutočnosť obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiaca so spoločnosťou, ak má skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie je v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupná, má byť podľa vôle spoločnosti utajená a spoločnosť zodpovedajúcim spôsobom jej utajenie zabezpečuje,
b) obchodným tajomstvom súbor skutočností, ktoré spĺňajú charakteristiky obchodného tajomstva a ktoré treba podľa vôle spoločnosti chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou, ako aj odcudzením,
c) informáciou obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, ústneho vyjadrenia, ako aj elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média,
d) vecou nosič so záznamom informácií, výrobok, zariadenie, nehnuteľnosť, hmotný statok spoločnosti,
e) hmotným statkom výsledky vlastného výrobného procesu spoločnosti, ktoré môže spoločnosť spotrebovať na vlastné účely alebo ich môže predať a sú určené na konečnú spotrebu; ak sa spoločnosť rozhodne predávať výrobky, stávajú sa tieto tovarom a sú predmetom kúpnopredajných záväzkových vzťahov,
f) ujmou konanie, ktorým sa inej osobe neoprávnene oznámi, sprístupní, pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť v súťaži a o ktorom sa dozvie tým, že sa jej tajomstvo zverilo alebo inak stalo prístupným (zo vzorov, návodov, technických predlôh, výkresov, modelov) na základe pracovného vzťahu k súťažiteľovi alebo na základe iného vzťahu k nemu, prípadne v rámci výkonu funkcie, na ktorú ju súd alebo iný orgán povolal, ako aj vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa zákonu,
g) oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa so skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa so skutočnosťami obchodného tajomstva vzniklo zo zmluvného záväzkového vzťahu,
h) nepovolanou osobou fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa so skutočnosťami obchodného tajomstva alebo ktorá nie je oprávnená oboznamovať sa so skutočnosťami obchodného tajomstva nad rozsah, ktorý jej je určený,
i) systém ochrany súbor prostriedkov ochrany spolu s celou infraštruktúrou na tvorbu, distribúciu a likvidáciu materiálov po skončení ich platnosti,
j) chráneným priestorom stavebne alebo inak ohraničený priestor vo vnútri objektu, ktorý je určený na ukladanie a manipuláciu so skutočnosťami obchodného tajomstva,
k) štatutárnym orgánom spoločnosti konateľ spoločnosti (ďalej len „konateľ“),
l) najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“),
m) zamestnancom spoločnosti (ďalej len „zamestnanec“) fyzická osoba, ktorá je so spoločnosťou v pracovnoprávnom vzťahu založenom pracovnou zmluvou a fyzická osoba, ktorá je so spoločnosťou v pracovnoprávnom vzťahu založenom dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
n) účtovnou kanceláriou fyzická osoba alebo právnická osoba, ak je poverená vedením účtovníctva spoločnosti v súlade s ustanovením osobitného zákona. 1)

DRUHÁ ČASŤ
OBCHODNÉ TAJOMSTVO

§ 3
Základné znaky

(1) Obchodné tajomstvo musí spĺňať znaky objektívnej i subjektívnej povahy.
(2) Znaky objektívnej povahy sú:
a) charakter skutočnosti obchodného tajomstva,
b) aspoň potenciálna hodnota skutočnosti obchodného tajomstva,
c) bežná nedostupnosť skutočnosti obchodného tajomstva.
(3) Znakmi subjektívnej povahy sú:
a) vôľa utajiť skutočnosť obchodného tajomstva,
b) zabezpečenie utajenia.
(4) Za obchodné tajomstvo možno považovať len skutočnosti kvalifikované, ktoré spĺňajú všetky znaky obchodného tajomstva uvedené v odsekoch 1 až 3.

§ 4
Trvanie práva

(1) Trvanie práva na obchodné tajomstvo závisí od trvania všetkých podmienok jeho ochrany, pričom odpadnutie ktorejkoľvek z nich spôsobí, že právo na obchodné tajomstvo zanikne.
(2) Skutočnosť, že spoločnosť označí určitú informáciu za obchodné tajomstvo, znamená, že ním objektívne je, iba ak zároveň spĺňa všetky kvalifikačné znaky pojmu obchodné tajomstvo uvedené v § 17 Obchodného zákonníka.

TRETIA ČASŤ
VYMEDZENIE SKUTOČNOSTÍ OBCHODNÉHO TAJOMSTVA

§ 5
Všeobecné vymedzenie

Skutočnosti obchodného tajomstva sú:
a) nepatentované vynálezy, postupy alebo metódy, ktoré spoločnosť nechce či nemôže chrániť registráciou na príslušnom úrade,  2) ako aj ak nespĺňajú požiadavku na ochranu podľa autorského zákona, 3)
b) nehmotné statky, ktorých podstatu vytvára konkretizovaný duševný výtvor, ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom záväzkových vzťahov, výtvor spoznateľný či vnímateľný ľudskými zmyslami na materiálnom substráte (papieri, obrazovej snímke, obrazovom a zvukovom zázname, na plátne, na dreve, na kove a pod.),
c) hmotné statky, najmä výrobky,
d) obchodné meno,
e) dobrá povesť,
f) autorské dielo,
e) umelecký výkon,
f) záznam zvukový, obrazový ako aj zvukovo-obrazový,
g) vynález,
h) úžitkový vzor,
i) dizajn,
j) ochranná známka,
k) nový spôsob prevencie, diagnostiky či liečby chorôb,
l) zlepšovací návrh,
m) výrobno-technický poznatok,
n) logo,
o) doménové meno,
p) objav,
q) pripravovaná cenová ponuka,
r) pripravovaná akcia na získanie nových či udržanie stávajúcich zákazníkov,
s) zoznam zákazníkov a kľúčových obchodných partnerov,
t) analýza trhu,
u) finančný plán,
v) plán i zámer ohľadom novej ekonomickej či hospodárskej súťažnej činnosti,
w) návrh zmluvných záväzkových vzťahov – v pred kontraktačnej fáze,
z) existujúci zmluvný vzťah, pokiaľ to z toho ktorého zmluvného vzťahu priamo vyplýva; postačujúcou je zakotvenie podmienky ochrany v zmluve.

§ 6
Zoznam skutočností obchodného tajomstva

(1) Zoznam skutočností obchodného tajomstva (ďalej len „zoznam“) obsahuje konkrétne skutočnosti obchodného tajomstva.
(2) Zoznam vydáva a aktualizuje rozhodnutím valné zhromaždenie.
(3) Zoznam je vyjadrením vôle spoločnosti utajiť skutočnosti obchodného tajomstva v tomto zozname zapísané a do tohto zoznamu zaradené.
(4) Návrh na zaradenie skutočnosti tvoriacej obchodné tajomstvo (ďalej len „návrh na zaradenie skutočnosti“) do zoznamu sú povinní predkladať konatelia.
(5) Návrh na zaradenie skutočnosti môže predkladať aj jediný spoločník spoločnosti (ďalej len „jediný spoločník“).
(6) Za včasné, správne a úplné predkladanie návrhov na zaradenie skutočnosti do zoznamu, ako aj za predkladanie návrhov na aktualizáciu zoznamu zodpovedajú konatelia.
(7) Kto je povinný či oprávnený predkladať návrh na zaradenie skutočnosti do zoznamu, je rovnako povinný či oprávnený predkladať návrh na vyradenie tej ktorej skutočnosti zo zoznamu.

§ 7
Návrh na zaradenie do zoznamu

(1) Návrh na zaradenie skutočnosti do zoznamu sa predkladá písomne.
(2) Návrh na zaradenie skutočnosti do zoznamu obsahuje:
a) označenie predkladateľa,
b) dátum vypracovania návrhu,
c) dátum doručenia návrhu spoločnosti,
d) číslo pridelené podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,
e) názov skutočnosti,
f) opis skutočnosti,
g) vzťah skutočnosti k predmetu činnosti spoločnosti,
h) navrhovaný stupeň utajenia a zabezpečenia utajenia,
i) odôvodnenie vrátane splnenia základných znakov (§ 3),
j) návrh trvania zaradenia do zoznamu,
k) iné dôležité skutočnosti.
(3) Návrh musí byť podpísaný predkladateľmi; v prípade, ak sú predkladateľmi konatelia, tak nadpolovičnou väčšinou všetkých konateľov.
(4) Návrh nesmie obsahovať vlastnú skutočnosť obchodného tajomstva, iba jej opis a vymedzenie. Návrh nepodlieha pripomienkovému konaniu.

§ 8
Včasné, správne a úplné predloženie návrhu

(1) Včasným predložením návrhu na zaradenie skutočnosti do zoznamu je také predloženie, ktorým sa zabezpečí zaradenie skutočnosti do zoznamu skôr, než by mohlo dôjsť k ohrozeniu či vyzradeniu tej ktorej skutočnosti.
(2) Správnym predložením návrhu na zaradenie skutočnosti do zoznamu je také predloženie, ktoré v odôvodnení [§ 7 ods. 2 písm. i)] preukázateľne odôvodňuje správnosť a oprávnenie na zaradenie tej ktorej skutočnosti do zoznamu.
(3) Úplným predložením návrhu na zaradenie skutočnosti do zoznamu je také predloženie, ktoré spĺňa všetky náležitosti návrhu podľa § 7.

§ 9
Vadné predloženie návrhu

(1) Vadným predložením návrhu na zaradenie skutočnosti do zoznamu je také preloženie, ktoré nie je včasné, správne a úplné (§ 8).
(2) Za škodu, ak vznikne spoločnosti dôsledkom vadného predloženia návrhu konateľmi, zodpovedajú konatelia.

§ 10
Aktualizácia zoznamu

(1) Konatelia v rámci pôsobnosti na úseku obchodného vedenia najmenej raz štvrťročne preverujú aktuálnosť zoznamu a skutočností v ňom zaradených, a to najmä so zameraním na:
a) úplnosť zaradených skutočností,
b) dostatočnosť stupňa utajenia a zabezpečenia utajenia,
c) plnenie základných znakov (§ 3),
d) dostatočnosť opisu skutočnosti zaradenej do zoznamu,
e) zánik trvania práva na obchodné tajomstvo (§ 4),
f) stratu dôvodu na zaradenie do zoznamu.
(2) Ako náhle konatelia pri preverovaní podľa odseku 1 zistia, že zoznam nie je úplný alebo nie je dostatočný stupeň utajenia a zabezpečenia utajenia ktorejkoľvek zo zaradených skutočností alebo jej opis nie je dostatočný, sú povinní bezodkladne predložiť návrh na aktualizáciu zoznamu.
(3) Bezodkladným predložením (odsek 2) sa rozumie predloženie do piatich pracovných dní vrátane, a to počnúc odo dňa zistenia. Na tento účel sú konatelia povinní zvolať mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 15 pracovných dní odo dňa zistenia ktorejkoľvek skutočnosti uvedenej v odseku 2.
(4) V ostatných, než v odseku 2 uvedených prípadoch, postačuje predloženie návrhu na aktualizáciu na najbližšom zvolanom valnom zhromaždení.

§ 11
Zverejnenie zoznamu a oboznamovanie s ním

(1) Zoznam sa zverejňuje na webovom sídle spoločnosti najneskôr jeden pracovný deň predo dňom, ktorým nadobúda účinnosť. Rovnako sa zverejňuje aj každá zmena a každé doplnenie zoznamu.
(2) Za zverejňovanie podľa odseku 1 a za oboznamovanie zamestnancov so zoznamom ako aj s každou jeho zmenou a s každým jeho doplnením zodpovedajú konatelia.
(3) Zoznam i jeho zmeny a doplnenia, patria medzi právne predpisy vzťahujúce sa na prácu vykonávanú zamestnancami, s ktorými je spoločnosť (ako zamestnávateľ) povinná oboznámiť zamestnanca pri nástupe do zamestnania podľa ustanovenia osobitného zákona. 4)

ŠTVRTÁ ČASŤ
PRÍPAD NEBEZPEČENSTVA Z PREMEŠKANIA

§ 12
Predbežné opatrenie

(1) Pokiaľ by dodržanie postupu pre návrh na zaradenie skutočnosti tvoriacej obchodné tajomstvo do zoznamu (§ 7 a nasledujúce) znamenalo nebezpečenstvo z premeškania v zmysle ohrozenia obchodného tajomstva, konatelia sa splnomocňujú predbežným opatrením vydaným formou písomného rozhodnutia rozhodnúť o zaradení novej skutočnosti tvoriacej obchodné tajomstvo do zoznamu; toto predbežné opatrenie má rovnakú účinnosť, ako rozhodnutie valného zhromaždenia (§6 ods. 2).
(2) Z dôvodu nebezpečenstva z premeškania v zmysle ohrozenia obchodného tajomstva sa konatelia ďalej splnomocňujú predbežným opatrením vydaným formou písomného rozhodnutia:
a) rozšíriť opis skutočnosti zaradenej do zoznamu,
b) zvýšiť stupeň utajenia a zabezpečenie utajenia,
c) predĺžiť trvanie zaradenia do zoznamu (ak je toto trvanie v zozname určené dobou určitou).
(3) Predbežné opatrenie vydané podľa ods. 2 má rovnakú účinnosť, akú má rozhodnutie valného zhromaždenia (§ 6 ods. 2). Pre vydanie predbežného opatrenia podľa odsekov 1 a 2 sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých konateľov a musí byť podpísané touto nadpolovičnou väčšinou všetkých konateľov. Predbežné opatrenie je rovnakým vyjadrením vôle spoločnosti utajiť skutočnosť obchodného tajomstva, ako rozhodnutie valného zhromaždenia.

§ 13
Postup po vydaní predbežného opatrenia

(1) Zároveň s vydaním predbežného opatrenia sú konatelia povinní dodať ho jedinému spoločníkovi a zvolať mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 30 dní odo dňa vydania tohto predbežného opatrenia.
(2) Ak valné zhromaždenie zvolané podľa odseku 1 rozhodnutím schváli predbežné opatrenie, stáva sa toto predbežné opatrenie dňom jeho schválenia rozhodnutím valného zhromaždenia.
(3) Ak valné zhromaždenie zvolané podľa ods. 1 neschváli príslušné predbežné opatrenie, dňom účinnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o neschválení predbežného opatrenia stráca toto predbežné opatrenie právoplatnosť aj účinnosť.
(4) Pokiaľ sa valné zhromaždenie zvolané podľa odseku 1 nezíde do 30 dní odo dňa vydania predbežného opatrenia konateľov, toto predbežné opatrenie má účinky rozhodnutia valného zhromaždenia, až kým valné zhromaždenie nerozhodne inak.

PIATA ČASŤ
STUPNE UTAJENIA A ZABEZPEČENIE UTAJENIA

§ 14
Stupne utajenia

(1) Skutočnosti zaradené do zoznamu sa podľa stupňa utajenia členia na
a) prísne tajné,
b) tajné,
c) dôverné.
(2) Stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne tajné“, „Tajné“ a „Dôverné“.
(3) Stupňom utajenia Prísne tajné sa označuje tá skutočnosť, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody na úseku ochrany obchodného tajomstva a v oblasti ekonomických záujmov alebo iná mimoriadne vážna ujma na práve na obchodné tajomstvo.
(4) Stupňom utajenia Tajné sa označuje tá skutočnosť, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohli byť ohrozené záujmy spoločnosti na úseku ochrany obchodného tajomstva a v ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch spoločnosti na práve na obchodné tajomstvo.
(5) Stupňom utajenia Dôverné sa označuje skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov spoločnosti na úseku práva na obchodné tajomstvo, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch spoločnosti.

§ 15
Postupy a pravidlá utajenia

(1) Skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo treba utajovať a chrániť pred akýmkoľvek sprístupnením inej, než oprávnenej osobe, ako aj chrániť pred zneužitím, poškodením, stratou, zničením a pred priemyselnou špionážou.
(2) Nehmotné statky musia byť spoľahlivým spôsobom zaznamenávané či už písomne, na elektronických médiách (disketách, kompaktných diskoch, USB kľúčoch, videozáznamoch, výstupoch z počítačov), ako i v inej forme (modely, funkčné vzorky, prototypy a pod.).
(3) Hmotný statok spoločnosti treba chrániť ako obchodné tajomstvo.

§ 16
Súčasť základných povinností

(1) Povinnosť ochraňovať a určeným spôsobom utajovať obchodné tajomstvo je základnou povinnosťou:
a) každého zamestnanca, a to vrátane každého vedúceho zamestnanca,
b) každého konateľa,
c) každého prokuristu, ak bude prokúra zriadená,
d) jediného spoločníka,
e) likvidátora, ak bude do funkcie vymenovaný valným zhromaždením alebo ak bude do funkcie ustanovený rozhodnutím súdu.
(2) Rovnaká, ako v odseku 1 uvedená povinnosť, vzťahuje sa i na každú fyzickú osobu a každú právnickú osobu (vrátane fyzických osôb konajúcich menom tejto právnickej osoby, každého zamestnanca tejto právnickej osoby, ak sú jej štatutárnym orgánom splnomocnení k plneniu za túto právnickú osobu a tiež každej takej fyzickej osoby, ktorá túto právnickú osobu zastupuje), pokiaľ ide o takú fyzickú osobu a o takú právnickú osobu, ktorá je alebo bola v akomkoľvek záväzkovom zmluvnom vzťahu so spoločnosťou.

§ 17
Ochrana utajenia písomností

(1) Písomnosť, ak obsahuje skutočnosť obchodného tajomstva, treba uchovávať v osobitnom spisovom obale s nápisom červenej farby „OBCHODNÉ TAJOMSTVO“ a vyznačením stupňa utajenia.
(2) Spisové obaly uvedené v odseku 1 vrátane všetkých v nich sa nachodiacich písomností sa musia uchovávať v trezoroch a v kovových uzamykateľných skriniach, a to vždy iba v takých miestnostiach:
a) ktorých vstup je osobitne zabezpečený mechanickými zábranami najmenej v rozsahu kovovou výstužou spevnených dverí spoločne s bezpečnostným zámkom vrátane kovovej centrálnej zvnútra umiestnenej závory uzamykateľnej zvnútra i zvonka s bezpečnostným kľúčom,
b) ktoré sú zabezpečené elektronickým ochranným zariadením proti vlámaniu sa spočívajúcom aspoň v elektronickom alarme vrátane osobitného bezpečnostného kódu potrebného pre jeho odstavenie; tento kód musí umožňovať jeho ľubovoľnú zmenu, ktorú treba vykonávať najmenej raz za štvrťrok.
(3) Zabezpečenie podľa ods. 2 písm. a) možno nahradiť aj oceľovou kovovou mrežou zváraním či iným mechanicky bezpečným spôsobom uchytenej na vonkajšiu stranu vstupných dverí, s uzamykateľnou visiacou zámkou, ktorá musí byť vysoko bezpečnostnou visiacou zámkou zaradenou do minimálne 4.bezpečnostnej triedy podľa normy STN P ENV 1630:2001 v nadväznosti na normu STN P ENV 1627:2001.
(4) Písomnosti uvedené v odseku 1 vrátane spisových obalov musia sa ukladať výlučne v trezoroch či kovových skriniach, ktoré zaručujú ochranu proti vlámaniu, útoku mechanickými alebo termicky pôsobiacimi nástrojmi, odolnosť proti ohňu a sú opatrené bezpečnostnou zámkou triedy A odolnou proti vyvŕtaniu.
(5) Kľúče od trezorov a kovových uzamykateľných skríň uvedených v odsekoch 2 a 3 majú právo používať výlučne konatelia, ktorí sú zodpovední za ich uchovávanie, pričom nesmú tieto kľúče na žiadny čas a v žiadnom prípade prenechať inej osobe, a to ani zamestnancovi, ani nikomu inému.
(6) Kľúče uvedené v odseku 5 nesmie konateľ odnášať z miestnosti, ktorá spĺňa podmienky uvedené v ods. 2 a 3, pričom tieto kľúče musí konateľ bezpečne uzamykať v na to určenej bezpečnostnej skrinke na kľúče prípadne aj v trezore určenom na uchovávanie kľúčov, s elektronickou zámkou.
(7) Kódy a kľúče od skriniek a trezorov uvedených v odseku 6 nesmú byť poskytnuté nikomu inému, než konateľovi, pričom konateľ je povinný tieto kódy najmenej raz za tri mesiace meniť; zakazuje sa konateľovi ponechať ten kód, ktorý bol nastavený v deň, kedy mu skrinka či trezor boli odovzdané do používania.

§ 18
Ochrana utajenia elektronických médií

(1) Každé elektronické médium obsahujúce skutočnosť obchodného tajomstva musí byť, ak sa jedná o:
a) disketu, kompaktný disk či DVD disk, označené nápisom „OBCHODNÉ TAJOMSTVO!“ napísaným červenou nezmazateľnou farbou fixovým značkovačom alebo obdobným trvalosť zabezpečujúcim spôsobom spoločne s vyznačením stupňa utajenia,
b) USB kľúč, uchované v poštovej taške prípadne bublinkovej poštovej obálke, ktorá musí byť vždy zalepená a cez miesto, kde sa lepí, ešte prelepená bielou nálepkou, cez ktorú sa odtláča pečiatka používaná konateľom, ako aj podpisom konateľa a perom napísaným dátumom zalepenia; na prednej strane sa uvádza nápis a vyznačenie stupňa utajenia zhodne s písm. a),
c) iné elektronické médium, spôsobom obdobným, ako uvedeným v písm. a) a b), primerane uspôsobeným podľa okolností, o aké médium sa jedná.
(2) Pre uchovávanie elektronických médií uvedených v ods. 1 v plnom rozsahu platia ustanovenia § 17 ods. 2 až 7. Konatelia sú zodpovední za dodržiavanie ods. 1 a 2 zhodne, ako je uvedené v § 17 ods. 8; zhodný je i nárok spoločnosti na náhradu škody.

§ 19
Ochrana utajenia iných predmetov

V prípade iných predmetov, ktoré obsahujú skutočnosti obchodného tajomstva alebo sami o sebe sú predmetom obchodného tajomstva, platia ustanovenia § 15 až 18 s odchylnosťou prípustnou a primeranou, plynúcou z charakteru toho ktorého iného predmetu.

ŠIESTA ČASŤ
PRÍSTUP K OBCHODNÉMU TAJOMSTVU

§ 20
Oprávnená osoba

(1) Právo na prístup a oboznamovanie sa s obchodným tajomstvom má každá oprávnená osoba.
(2) Oprávnenou osobou je jediný spoločník ako aj každý z konateľov, a to bez akéhokoľvek obmedzenia.
(3) Oprávnenou osobou vo veci skutočnosti obchodného tajomstva, ktoré sa týka odštepného závodu, je aj vedúci odštepného závodu.
(4) Obmedziť prístup k obchodnému tajomstvu v súvise s odštepným závodom môžu iba konatelia rozhodnutím (v rámci pôsobnosti obchodného vedenia).
(5) Rozhodnutie konateľov podľa odseku 4 musí byť vydané písomne; toto rozhodnutie je konečné, vykonateľné a nemožno sa voči nemu odvolať.

§ 21
Povinnosti oprávnených osôb

Oprávnená osoba je povinná:
a) zachovávať pred nepovolanou osobou mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, a to aj po zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami,
b) dodržiavať zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, ústredné predpisy a vnútorné predpisy upravujúce ochranu utajovaných skutočností,
c) oznámiť neodkladne konateľovi neoprávnenú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a záujem nepovolaných osôb o utajované skutočnosti a spolupracovať na objasnení príčin neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami,
d) oznámiť neodkladne konateľovi skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na jej oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj každú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na takéto oprávnenie inej oprávnenej osoby.

§ 22
Prístup ostatných vedúcich zamestnancov

Ostatní vedúci zamestnanci (okrem konateľov a vedúcich odštepných závodov) majú právo na prístup k takému rozsahu obchodného tajomstva, o akom rozhodnú konatelia pri výkone pôsobnosti obchodného vedenia; toto rozhodnutie musí byť písomné, je vykonateľné a konečné a nemožno sa voči nemu odvolať.

§ 23
Prístup zamestnancov

(1) Zamestnanec má právo na prístup k takému rozsahu obchodného tajomstva, o akom rozhodnú konatelia pri výkone pôsobnosti obchodného vedenia.
(2) Rozhodnutie konateľov uvedené v odseku 1 musí byť písomné, je vykonateľné a konečné a nemožno sa voči nemu odvolať.

§ 24
Prístup účtovnej kancelárie

(1) K obchodnému tajomstvu má prístup účtovná kancelária, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k vedeniu účtovníctva spoločnosti, ako aj v rozsahu, v akom ju k tomuto prístupu splnomocní:
a) valné zhromaždenie rozhodnutím (napr. pre účely prípravy podnikateľských zámerov a plánov, finančných plánov a pod.),
b) písomné rozhodnutie konateľov pre rovnaké účely, ako sú demonštratívne vymenované v písm. a).
(2) Podmienkou prístupu účtovnej kancelárie k obchodnému tajomstvu je, aby súčasťou dohody či zmluvy, na základe ktorej účtovná kancelária vedie účtovníctvo spoločnosti, boli aj dojednania o povinnosti účtovnej kancelárie ochraňovať obchodné tajomstvo, ktoré jej bude sprístupnené a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o každej skutočnosti obchodného tajomstva, ktorá jej bude sprístupnená, ako aj dojednanie o sankcii za porušenie týchto povinností.
(3) Pokiaľ v zmluve či dohode uvedenej v odseku 2 nie sú ku dňu účinnosti tohto ústredného predpisu dojednania podľa odseku 2, konatelia sú povinní:
a) vyzvať účtovnú kanceláriu k uzatvoreniu dodatku, ktorým sa dohoda či zmluva zmení tak, aby vyhovovala ustanoveniu odseku 2, pričom tento dodatok musí byť uzatvorený do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu,
b) vypovedať zmluvu či dohodu s účtovnou kanceláriou a vyhlásiť dopyt na poskytovanie účtovných služieb; do tohto dopytového konania sa môže prihlásiť aj účtovná kancelária, ktorá vedie účtovníctvo spoločnosti ku dňu účinnosti tohto ústredného predpisu,
c) vypovedať zmluvu či dohodu s účtovnou kanceláriou, pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu dodatku v lehote uvedenej v písm. a) a následne vyhlásiť dopyt na poskytovanie účtovných služieb; do tohto dopytového konania sa účtovná kancelária, ktorá vedie účtovníctvo spoločnosti nesmie v tomto prípade prihlásiť resp. na jej prihlášku sa nesmie prihliadať.
(4) Do dňa, ktorým nadobudne účinnosť dodatok uvedený v odseku 2, sú konatelia povinní vyzvať účtovnú kanceláriu na odovzdanie všetkých skutočností, ktoré tvoria obchodné tajomstvo a nesmú účtovnej kancelárii sprístupniť žiadnu ďalšiu skutočnosť obchodného tajomstva.
(5) Sankcia za porušenie uvedená v odseku 2 musí byť najmenej vo výške 75% základného imania spoločnosti, a to za každý prípad takéhoto porušenia.
(6) Ďalej musí byť v dodatku uvedenom v odseku 2 dojednané, že uhradením sankcie sa účtovná kancelária nezbavuje zodpovednosti za škodu v zmysle všeobecnej objektívnej zodpovednosti a spoločnosť má nárok uplatňovať si popri sankcii aj skutočnú škodu, ak k nej porušením uvedeným v odseku 2 spôsobeným účtovnou kanceláriou dôjde.

§ 25
Prístup iných fyzických osôb a iných právnických osôb

(1) Ku skutočnosti obchodného tajomstva môže získať prístup iba tá iná fyzická osoba, ak je so spoločnosťou v právnom záväzkovom zmluvnom vzťahu založenom na obchodnom alebo občianskom práve, ak zároveň sa priamo v zmluve so spoločnosťou zaručí mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa obchodného tajomstva a ak toto zaručenie trvá aj po skončení zmluvného vzťahu a ak nie je možné ho odvolať jednostranným vyhlásením, pričom zároveň v tejto zmluve sa táto fyzická osoba zaviaže zaplatiť sankciu vo výške 75% základného imania za každý prípad porušenia mlčanlivosti a ak zároveň v tejto zmluve bude ustanovené, že uhradením sankcie sa táto iná fyzická osoba nezbavuje zodpovednosti za škodu v zmysle všeobecnej objektívnej zodpovednosti a spoločnosť má nárok uplatňovať si popri sankcii aj skutočnú škodu, ak k nej porušením mlčanlivosti spôsobeným touto inou fyzickou osobou dôjde.
(2) Rozsah prístupu k skutočnostiam obchodného tajomstva v zmluve podľa ods.1 musí byť jednoznačne a presne vymedzený. Zakazuje sa prístup k obchodnému tajomstvu, ktoré jednoznačne, nevyvrátiteľne a preukázateľne nesúvisí so službami či inou činnosťou, ktorú iná fyzická osoba pre spoločnosť má vykonávať.
(3) Zmluvu podľa odsekov 1 a 2 menom spoločnosti uzatvára konateľ, a to bez akéhokoľvek obmedzenia konateľských oprávnení, samostatne. Má však informačnú povinnosť voči každému z ďalších konateľov a valnému zhromaždeniu informovať o obsahu tejto zmluvy predložením jej úplného znenia, a to do 5 pracovných dní odo dňa jej uzatvorenia a ak účinnosť či právoplatnosť zmluvy nastáva neskôr, než jej uzatvorením, tak do 5 pracovných dní odo dňa jej účinnosti či právoplatnosti.
(4) Za porušenie zákazu uvedeného v druhej vete odseku 2 zodpovedá osobne ten konateľ, ktorý zmluvu menom spoločnosti uzatvoril, pričom spoločnosť má nárok na náhradu škody, ak jej vznikne porušením tohto zákazu.
(5) Za nedodržanie informačnej povinnosti uvedenej v druhej vete odseku 3 zodpovedá rovnako ten konateľ, ktorý zmluvu menom spoločnosti uzatvoril; za toto nedodržanie je valné zhromaždenie oprávnené skrátiť odmeňovanie tohto konateľa.
(6) Prístup inej právnickej osoby k obchodnému tajomstvu spravuje sa ustanoveniami odsekov 1 až 3 primerane s tou odchýlkou, že miesto fyzickej osoby zmluva sa uzatvára so štatutárnym orgánom inej právnickej osoby. Zodpovednosť konateľa, ktorý zmluvu menom spoločnosti uzatvoril a postup v prípade nedodržania informačnej povinnosti vrátane skrátenia odmeňovania konateľa platí v tomto prípade zhodne a nerozdielne, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5.

§ 26
Povinnosti nepovolaných osôb

(1) Nepovolaná osoba, ak získa informáciu alebo nájde vec, ktorá je utajovanou skutočnosťou obchodného tajomstva, je povinná ihneď ju odovzdať konateľovi; na požiadanie odovzdávajúceho vydá jej konateľ doklad o jej prevzatí.
(2) Nepovolaná osoba, ktorá sa oboznámi s utajovanou skutočnosťou obchodného tajomstva, je povinná neodkladne to oznámiť konateľovi a zároveň o každej takejto skutočnosti, s ktorou sa oboznámila, je povinná zachovávať mlčanlivosť.

SIEDMA ČASŤ
OHROZENIE A PORUŠENIE OBCHODNÉHO TAJOMSTVA

§ 27
Ohrozenie obchodného tajomstva

Za ohrozenie obchodného tajomstva sa považuje správanie sa subjektu, na základe ktorého možno dôvodne predpokladať, že v jeho dôsledku dôjde k porušeniu obchodného tajomstva. Ide o činnosť smerujúcu k porušeniu určitého práva, ako aj o prípravu smerujúcu k porušeniu práva (vrátane prípravy k vytvoreniu stavu, ktorým sa právo môže porušiť).

§ 28
Porušenie obchodného tajomstva

(1) Porušením obchodného tajomstva je zmena poškodzujúca, nedodržiavajúca či inak narušujúca zákon, poriadok, predpisy, povinnosť, slovo, tajomstvo a pod.
(2) Skutkovou podstatou je aj jediný skutok, ale aj viac porušení, a to jedným i viacerými skutkami – konaniami.
(3) O naplnení skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva rozhodujú aj okolnosti či skutočnosti:
a) či ide o obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť pri hospodárskej súťaži,
b) či ide o také oznámenie alebo sprístupnenie tohto obchodného tajomstva, ktoré robí jeho využitie možným, resp. pravdepodobným (k jeho faktickému využitiu nemusí totiž dôjsť).
(4) Porušením obchodného tajomstva je konanie, ktorým neoprávnene sa oznámi či sprístupní, či ktorýmkoľvek iným spôsobom využije obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť v súťaži a o ktorom sa ten, kto sa konania dopustí, dozvedel:
a) tým, že sa mu tajomstvo zverilo či inak stalo prístupným (z technických predlôh, návodov, výkresov, modelov, vzorov) na základe jeho pracovného či iného právneho vzťahu k súťažiteľovi alebo na základe iného vzťahu k nemu, prípadne v rámci výkonu funkcie, na ktorú ho súd alebo iný orgán povolal,
b) vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa zákonu.
(5) Porušením obchodného tajomstva je aj každé také konanie, ak sa konajúci týmto konaním, a to aj z nedbanlivosti, dopustí prezradenia obchodného tajomstva, nedodrží postupy a pravidlá pre ochranu obchodného tajomstva, ako aj každé také konanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto ústredného predpisu a bude v rozpore s ktorýmkoľvek z vnútorných predpisov vydaných konateľmi na základe v tomto ústrednom predpise uvedeného splnomocnenia.
(6) Konanie, ktorým sa porušuje obchodné tajomstvo, musí byť neoprávnené (konajúci nemal povolenie oznámiť alebo sprístupniť utajované skutočnosti), pričom sa ale nevyžaduje, aby bolo zavinené.
(7) Oznámenie či sprístupnenie obchodného tajomstva je neoprávnené, ak ho konajúci získal neoprávnene, vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa zákonu.

ÔSMA ČASŤ
NEOPRÁVNENÉ SPRÍSTUPNENIE A NEOPRÁVNENÉ VYUŽITIE

§ 29
Neoprávnené sprístupnenie

(1) Neoprávnené sprístupnenie je konanie, ak sa síce neposkytuje informácia, ale sa umožní, aby niekto informáciu získal. Tak, ako nezáleží na tom, v akej forme vznikla skutočnosť obchodného tajomstva, tak nezáleží na forme, v akej došlo k jej neoprávnenému oznámeniu, sprístupneniu či využitiu.
(2) Neoprávnené sprístupnenie spočíva v aktívnom konaní, ako aj v pasívnom konaní. Pasívnym konaním vzniká nečinnosťou, opomenutím, zanedbaním, nedostatočnou starostlivosťou o ochranu skutočností obchodného tajomstva, nesprávnou úschovou, nedodržaním zásad faktickej ochrany, neuzamknutím trezoru, miestnosti a pod.
(3) Nerozhoduje spôsob neoprávneného sprístupnenia obchodného tajomstva, nezáleží, či bolo toto sprístupnenie písomné ústne, prikývnutím, pritakaním a pod. Nerozhoduje ani motív neoprávneného konania, nezáleží, či k nemu došlo z nečinnosti, zabudnutia alebo zanedbania, ako ani to, či došlo k porušeniu za úplatu či bezplatne, z iniciatívy konajúceho či inej osoby, úmyselne alebo neúmyselne, z nerozvážnosti či za účelom zneužitia súťaže.

§ 30
Neoprávnené využitie

(1) Neoprávneným využitím obchodného tajomstva je využitie pre seba či pre iného pre súťažné využitie v hospodárskej súťaži.
(2) Neoprávneným využitím je i objektívne hroziaca možnosť tohto využitia v súťaži, ak by bolo spôsobilé alebo mohlo by byť spôsobilé privodiť ujmu spoločnosti.

§ 31
Využitie nedovoleným spôsobom

Využitím nedovoleným spôsobom je také využitie, ak sa tajomstvo:
a) osobe zverilo či inak stalo prístupným na základe pracovnoprávneho vzťahu,
b) osobe zverilo či inak sprístupnilo iným vzťahom k súťažiacemu,
c) zverilo či inak sprístupnilo pri výkone funkcie, na ktorú súd alebo iný orgán osobu povolal.

§ 32
Obchodné tajomstvo získané nedovoleným spôsobom

(1) Obchodné tajomstvo je získané nedovoleným spôsobom, ak ide o získavanie vedomostí o obchodnom tajomstve, ako aj spôsobu využitia jeho predmetu, a to:
a) vlastným konaním priečiacim sa zákonu,
b) cudzím konaním priečiacim sa zákonu.
(2) Z protiprávnej povahy konania uvedeného v odseku 1 vyplýva, že akékoľvek ďalšie disponovanie týmto obchodným tajomstvom je vždy neoprávnené.

DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33
Vydanie prvého zoznamu

Návrh vydania prvého zoznamu predložia konatelia na schválenie valnému zhromaždeniu do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústredného predpisu.

§ 34
Podmienka prístupu

Zamestnanec, z ktorého pracovnej zmluvy nevyplýva, že sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo a plniť povinnosti na úseku ochrany obchodného tajomstva, môže sa oboznámiť so skutočnosťou obchodného tajomstva až odo dňa účinnosti dohody o zmene jeho podmienok pracovnej zmluvy, v ktorých sa k tomuto zaviaže. Obdobne sa postupuje v prípade fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru.

§ 35
Zodpovednosť

Za vykonanie tohto ústredného predpisu a za ochranu skutočností obchodného tajomstva zodpovedajú konatelia. V prípade nedodržania či porušenia povinností na úseku ochrany skutočností obchodného tajomstva (hoci aj nedbanlivostného) má spoločnosť právo na náhradu škody od konateľov, ak k tomuto nedodržaniu či porušeniu došlo ich zavinením. Zodpovednosť zhodnú, ako je uvedená v predošlej vete, má aj každý vedúci odštepného závodu a každý iný vedúci zamestnanec; zhodné je i právo spoločnosti na náhradu škody od týchto vedúcich, ak k nedodržaniu či porušeniu povinností na úseku ochrany skutočností obchodného tajomstva (hoci aj z nedbanlivosti) dôjde zavinením týchto vedúcich.

§ 36
Sankcie

(1) Voči zamestnancovi, ktorý sa dopustí konania, ktorým poruší povinnosť na úseku ochrany obchodného tajomstva, môže spoločnosť uplatniť nasledujúce sankcie:
a) skončenie pracovného pomeru výpoveďou v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) a ods. 5 Zákonníka práce,
b) okamžité skončenie pracovného pomeru v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce pre porušenie pracovnej disciplíny závažným spôsobom,
c) podanie proti zamestnancovi žaloby, v ktorej sa bude spoločnosť domáhať zákazu porušovania práv k obchodnému tajomstvu,
d) podanie proti zamestnancovi žaloby, v ktorej sa bude spoločnosť domáhať toho, aby následky porušenia práv spoločnosti k obchodnému tajomstvu boli odstránené na náklady zamestnanca,
e) podanie proti zamestnancovi žaloby na náhradu škody, ktorá spoločnosti jeho protiprávnym konaním a porušením povinností pri ochrane predmetu obchodného tajomstva vznikla,
f) požadovať žalobou na súde zadosťučinenie, ak uvedeným protiprávnym konaním spôsobil zamestnanec, resp. bývalý zamestnanec spoločnosti nemajetkovú ujmu podniku; toto zadosťučinenie (satisfakcia) môže spočívať aj v peňažnom plnení,
g) podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.
(2) Spoločnosť môže uplatniť súčasne postup podľa ods. 1 písm. a) a b), podľa ods. 1 písm. c) a f) a podľa ods. 1 písm. g).

§ 37
Účinnosť

Tento ústredný predpis nadobúda účinnosť dňa 15.januára 2011.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.,
Hont Medik s.r.o., jediný spoločník

______________________________________

1) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.
3) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
4) § 47 ods. 2 Zákonníka práce.

 Publikované: 31. december 2010

Informácia:

Na základe ustanovenia § 12 ods. 4 až 6 ústredného predpisu 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi, sa s účinnosťou od 27. júna 2011:

  • ústredné predpisy, nariadenia konateľov a vnútorné predpisy, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, zverejňujú na osobitnej webovej doméne, ktorá bude spojená s webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  • táto osobitná webová doména spojená s týmto webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. označí sa názvom „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“,
  • všetky ústredné predpisy a vnútorné predpisy platné k 27. júnu 2011 presunú v lehote do 30 dní od 27. júna 2011 do osobitnej webovej domény označenej názvom Spravodajca Hont Medik s.r.o.

Linka na webovú doménu Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

Rok 2010

UP 1/2010, ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom (zrušený)

ÚSTREDNÝ PREDPIS 1/2010 zo dňa 19.novembra 2010, ktorým sa vymedzujú oblasti, ktoré sa spravujú ústredným predpisom    Vypustený (zrušený) A:hover{ background-image: url(https://img.freecodesource.com/images/generators/linkbgimage/dancecolors.gif); ústredným predpisom č. 1/2011...

UP 2/2010 ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o.

A:hover{ background-image: url(https://img.freecodesource.com/images/generators/linkbgimage/dancecolors.gif); Úplné znenie:  13/2011 ÚSTREDNÝ PREDPIS 2/2010 zo dňa 24.novembra 2010, ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho...

UP 3/2010 o rokovacom poriadku valného zhromaždenia (zrušený od: 4. júl 2011)

ÚSTREDNÝ PREDPIS spoločnosti Hont Medik s.r.o. 3/2010 zo dňa 13.decembra 2010 o rokovacom poriadku valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. Zrušený rozhodnutím A:hover{ background-image: url(https://img.freecodesource.com/images/generators/linkbgimage/dancecolors.gif); č. 7/2011...

UP 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o. (úplné znenie 12/2011)

 Úplné znenie: 12/2011  A:hover{ background-image: url(https://img.freecodesource.com/images/generators/linkbgimage/dancecolors.gif); Vyhotovené úplné znenie ústredného predpisu 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných...

Rok 2011

UP 1/2011 o pravidlách robenia úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch konateľov, ktorí sú zároveň zamestnancami spoločnosti Hont Medik s.r.o. (zmenený s účinnosťou od 4. júla 2011)

Úplné znenie:  A:hover{ background-image: url(https://img.freecodesource.com/images/generators/linkbgimage/dancecolors.gif); ústredný predpis č. 12/2011 Sp.

UP 2/2011 o pečiatkach spoločnosti Hont Medik s.r.o.

ÚSTREDNÝ PREDPIS  2/2011  zo dňa 13. marca 2011 o pečiatkach spoločnosti Hont Medik s.r.o.  Presunutý A:hover{ background-image: url(https://img.freecodesource.com/images/generators/linkbgimage/dancecolors.gif); do Spravodajcu Hont Medik s.r.o., nové číslo predpisu: 16/2011...

ÚP 5/2011, ktorým sa mení ústredný predpis 2/2010, ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o.

ÚSTREDNÝ PREDPIS  5/2011 z 19.5.2011, ktorým sa mení ústredný predpis 2/2010, ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o.       Jediný...

ÚP 6/2011, ktorým sa mení ústredný predpis 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o.

ÚP 6/2011, ktorým sa mení ústredný predpis 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik s.r.o.
A:hover{ background-image: url(https://img.freecodesource.com/images/generators/linkbgimage/dancecolors.gif);  Úplné znenie: č. 14/2011 Sp.  ÚSTREDNÝ PREDPIS  6/2011 z 19.5.2011,   ktorým sa mení ústredný predpis 4/2010 o obchodnom tajomstve spoločnosti Hont Medik...

Ústredný predpis 9/2011 o zriadení Kancelárie Hont Medik s.r.o. (zrušený)

ÚSTREDNÝ PREDPIS 9/2011 z 30.mája 2011 o zriadení Kancelárie Hont Medik s.r.o. Vypustený (zrušený) A:hover{ background-image: url(https://img.freecodesource.com/images/generators/linkbgimage/dancecolors.gif); ústredným predpisom č. 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v...

Ústredný predpis 11/2011 o zrušení niektorých vnútorných predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

ÚSTREDNÝ PREDPIS 11/2011 z 3. júna 2011 o zrušení niektorých vnútorných predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o.     Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. pri výkone pôsobnosti jej valného zhromaždenia uzniesol sa na tomto ústrednom predpise: §...

Rok 2012

2. mimoriadne valné zhromaždenie; 21. september 2012

2. mimoriadne valné zhromaždenie; 21. september 2012
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov   OV 134/2012                        ...