UP 2/2010 ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Úplné znenie:  13/2011

ÚSTREDNÝ PREDPIS
2/2010

zo dňa 24.novembra 2010,

ktorým sa začleňuje pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce

prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o.

    Jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúc týmto pôsobnosť valného zhromaždenia vydáva a schvaľuje tento ústredný predpis:

§ 1
Úvodné ustanovenia

    (1) Pracovisko obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúce prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria, sa začleňuje do organizačnej štruktúry spoločnosti Hont Medik s.r.o., pričom má postavenie organizačnej zložky spoločnosti Hont Medik s.r.o. a činnosť tejto organizačnej zložky spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa okrem zákonov obchodného a občianskeho práva spravuje aj ustanoveniami osobitného zákona. 1)
    (2) Úplný názov pracoviska spoločnosti Hont Medik s.r.o. uvedeného v odseku 1 znie: Hont Medik s.r.o., Psychiatrická ambulancia Krupina.
    (3) Pracovisko spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) uvedené v ods.1, úplný názov ktorého je uvedený v ods. 2 (ďalej len „ambulancia“), je zriadené na neurčitú dobu.
    (4) Sídlom ambulancie je mesto Krupina, Ul.29.augusta 611/6, PSČ 963 01.
    (5) Spoločnosť má pri prevádzkovaní ambulancie postavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa ustanovení osobitného zákona. 2)
    (6) Ambulancia má postavenie zdravotníckeho zariadenia a poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa ustanovení osobitného zákona. 3)
    (7) Miesto prevádzkovania ambulancie je totožné so sídlom ambulancie (odsek 4).
    (8) Ambulancia nie je odštepným závodom spoločnosti a nie je ani organizačnou zložkou spoločnosti, ktorá má obdobné postavenie ako odštepný závod; 4) ambulancia sa nezapisuje do obchodného registra.
    (9) Prevádzkovanie ambulancie je uskutočňované v súlade s právoplatným osobitným povolením vydaným podľa ustanovení osobitného zákona. 5)
    (10) Ambulancia nemá právnu subjektivitu.
    (11) Pri prevádzkovaní ambulancie sa právne úkony robia menom spoločnosti.
    (12) Ambulancia sa označuje úplným názvom ambulancie (odsek 4).

§ 2
Odborný zástupca

    (1) Pre prevádzkovanie ambulancie je určený odborný zástupca, ktorým je fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťou, ktorá zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulanciou podľa ustanovení osobitného zákona. 6)
    (2) Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená konať menom spoločnosti a robiť menom spoločnosti akékoľvek právne úkony, je povinná zohľadňovať pri tomto konaní menom spoločnosti a robení právnych úkonov menom spoločnosti vo veciach prevádzkovania ambulancie odborné názory a stanoviská odborného zástupcu a konať v zhode s týmito názormi a stanoviskami. 7)
    (3) Odbornému zástupcovi spoločnosti určenému pre prevádzkovanie ambulancie sa zaručuje ochrana jeho nezávislosti v súlade s ustanovením zakladateľskej listiny spoločnosti v platnom znení. 8)
    (4) Rovnaké postavenie, práva a povinnosti ako odborný zástupca, má aj náhradný odborný zástupca určený v súlade s ustanoveniami osobitného zákona.  9) Náhradný odborný zástupca požíva rovnakú ochranu nezávislosti, akú má zaručenú odborný zástupca podľa ustanovení zakladateľskej listiny spoločnosti v platnom znení. 8)

§ 3
Riadiaca pôsobnosť konateľa spoločnosti

    (1) Ambulancia patrí do riadiacej pôsobnosti konateľa spoločnosti, ktorý je zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti.
    (2) Konateľ spoločnosti uvedený v odseku 1, je oprávnený a povinný robiť menom spoločnosti všetky právne úkony na úseku prevádzkovania ambulancie, najmä je oprávnený a povinný na tomto úseku:
    a) vydávať vnútorné predpisy spoločnosti,
    b) zastupovať spoločnosť vo vzťahu k zamestnancom spoločnosti ako aj pred štátnymi orgánmi, ostatnými orgánmi verejnej správy a pred orgánmi územnej samosprávy,
    c) určovať a ukladať zamestnancom spoločnosti a vedúcim zamestnancom spoločnosti zaradeným na ambulanciu pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.
    (3) Pridelenie riadiacej pôsobnosti konateľovi spoločnosti uvedenému v odseku 1, je obmedzením konateľského oprávnenia každého z ďalších konateľov spoločnosti konať na úseku prevádzkovania ambulancie.
    (4) Obmedzenie konateľského oprávnenia uvedené v odseku 3 sa neuplatňuje počas neprítomnosti konateľa spoločnosti, do riadiacej pôsobnosti ktorého ambulancia patrí. Oprávnenie a povinnosť konať na úseku prevádzkovania ambulancie počas neprítomnosti konateľa spoločnosti uvedeného v odseku 1, má ten konateľ spoločnosti, ktorý je k tomu poverený neprítomným konateľom spoločnosti a ak takého poverenia niet, tak ktorýkoľvek z prítomných konateľov spoločnosti, nerozdielne.
    (5) Oprávnenie a povinnosť konateľa spoločnosti uvedeného v odseku 1 konať na úseku prevádzkovania ambulancie zakladá pre tohto konateľa spoločnosti zodpovednosť za všetko konanie menom spoločnosti na tomto úseku. V prípade neprítomnosti tohto konateľa spoločnosti oprávnenie a povinnosť konateľa spoločnosti konať na úseku prevádzkovania ambulancie zakladá zodpovednosť za všetko konanie menom spoločnosti na tomto úseku pre konateľa spoločnosti, ktorý má oprávnenie a povinnosť konať na tomto úseku podľa ods. 4.
    (6) Konateľ spoločnosti, ktorý je zodpovedný za všetko konanie menom spoločnosti podľa odseku 5, zodpovedá spoločnosti aj za každý prípad opomenutia konať, každý prípad prieťahu v konaní a každý prípad iného zanedbania povinnosti konať na tomto úseku.

§ 4
Počet a štruktúra pracovných miest ambulancie

    (1) Počet pracovných miest ambulancie sa určuje počtom 4,0 pracovného miesta, z toho 2,0 pracovného miesta pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín a 2,0 pracovného miesta pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny.
    (2) Štruktúra pracovných miest ambulancie sa určuje nasledovne:
    a) 1,0 pracovného miesta pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín pre odborného zástupcu a zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár v špecializačnom odbore psychiatria,
    b) 1,0 pracovného miesta pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín pre zdravotníckeho pracovníka v povolaní sestra a zároveň vedúceho zamestnanca spoločnosti - vedúcu sestru ambulancie,
    c) 1,0 pracovného miesta pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny pre zdravotníckeho pracovníka v povolaní sestra, sociálna sestra,
    d) 1,0 pracovného miesta pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny pre zdravotníckeho pracovníka v príprave na výkon povolania psychológ.
    (3) Pracovné miesta uvedené v odseku 2 písm. a) a b) zriadené predo dňom účinnosti tohto ústredného predpisu sa považujú za pracovné miesta zriadené podľa tohto ústredného predpisu.
    (4) Zriaďujú sa nové pracovné miesta uvedené v odseku 2 písm. c) a d) ako pracovné miesta vyhradené pre prijatie do pracovného pomeru so spoločnosťou a pre zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím.

§ 5
Zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím

    (1) Občanom so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného podľa ustanovení osobitného zákona, 10) ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
    (2) Nové pracovné miesta zriadené podľa § 4 ods. 4 sa obsadia zamestnaním občanov so zdravotným postihnutím nahláškou voľných pracovných miest prostredníctvom portálu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to výberovým konaním za spolupráce s miestne a vecne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
    (3) Spoločnosť podá v súvislosti s novými pracovnými miestami zriadenými podľa § 4 ods. 4 žiadosť o priznanie postavenia chráneného pracoviska ambulancii podľa osobitného zákona. 11)
    (4) Spoločnosť po vydaní rozhodnutia o priznaní postavenia chráneného pracoviska pre ambulanciu zrealizuje výberové konanie a obsadí novo zriadené pracovné miesta, pričom zamestná na tieto miesta osoby so zdravotným postihnutím a výberové konanie vykoná spôsobom uvedeným v odseku 2.
    (5) Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon na nových pracovných miestach zriadených podľa § 4 ods. 4 sú prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím, a to v súlade s ustanovením Článku 19 ods. 3 zakladateľskej listiny spoločnosti v platnom znení, podľa ktorého zamestnancovi so zdravotným postihnutím sa zaručuje právo na znížený nárok na pracovný výkon o najmenej 20% a najviac 40% v porovnaní s nárokom na pracovný výkon zdravej osoby, a to bez akéhokoľvek dopadu na mzdové ohodnotenie; podrobnosti upraví osobitný ústredný predpis.
    (6) Po prijatí občanov so zdravotným postihnutím na nové pracovné miesta zriadené podľa § 4 ods. 4 spoločnosť požiada o poskytnutie príspevku na zriadenie chráneného pracoviska a príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska po splnení ďalších podmienok v súlade s ustanovením osobitného zákona. 12)
    (7) Pokiaľ spoločnosti nebude poskytnutý príspevok na zriadenie chráneného pracoviska podľa ustanovenia osobitného zákona 12) v lehote do 31.októbra 2011 vrátane, dňom 1.novembrom 2011 sa zriadené pracovné miesta podľa § 4 ods. 4 zrušujú v celom rozsahu, pričom dňom 1.novembrom 2011 sa každý zamestnanec zamestnaný na ktoromkoľvek z týchto zrušených pracovných miest stáva nadbytočným a ustanovenie tohto odseku sa považuje za písomné rozhodnutie spoločnosti ako zamestnávateľa o iných organizačných zmenách vydané v súlade s ustanovením osobitného zákona. 13)
(8) V prípade uvedenom v odseku 7 spoločnosť dá výpoveď každému zo zamestnancov spoločnosti zamestnanému na ktoromkoľvek z pracovných miest zriadených podľa § 4 ods.4, s výpovednou dobou ustanovenou osobitným zákonom. 14)

§ 6
Náklady na prevádzku

    (1) Náklady na prevádzku ambulancie sa uhrádzajú z prostriedkov spoločnosti.
    (2) O úhrade nákladov spojených s prevádzkou ambulancie rozhoduje a čerpanie prostriedkov spoločnosti na tento účel schvaľuje konateľ spoločnosti, do riadiacej pôsobnosti ktorého ambulancia patrí (§ 3 ods. 1) a v čase jeho neprítomnosti ten konateľ spoločnosti, ktorý má oprávnenie a povinnosť konať v súlade s § 3 ods. 5.

§ 7
Náklady na zriadenie chráneného pracoviska

    (1) Náklady na zriadenie chráneného pracoviska a súvisiace s jeho zriadením, ako aj s vytvorením nových pracovných miest podľa § 4 ods. 4 sa uhrádzajú z prostriedkov spoločnosti a po schválení príspevku na zriadenie chráneného pracoviska a príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska aj z týchto príspevkov, a to za podmienok a spôsobom podľa písomnej dohody o poskytnutí príspevkov uzatvorenej v súlade s ustanovením osobitného zákona. 15)
    (2) Náklady na zriadenie chráneného pracoviska a súvisiace s jeho zriadením, ako aj s vytvorením nových pracovných miest podľa § 4 ods. 4, ktoré sa uhradia z prostriedkov spoločnosti, sa na rok 2010 určujú sumou 500,- euro.
    (3) Náklady na zriadenie chráneného pracoviska a súvisiace s jeho zriadením, ako aj s vytvorením nových pracovných miest podľa § 4 ods. 4, ktoré sa uhradia z prostriedkov spoločnosti, sa na rok 2011 určujú sumou 3.000,- euro.
    (4) O úhrade nákladov na zriadenie chráneného pracoviska a súvisiacich s jeho zriadením, ako aj s vytvorením nových pracovných miest podľa § 4 ods. 4, z prostriedkov spoločnosti rozhoduje a čerpanie prostriedkov spoločnosti na tento účel schvaľuje konateľ spoločnosti, do riadiacej pôsobnosti ktorého ambulancia patrí (§ 3 ods. 1) a v čase jeho neprítomnosti ten konateľ spoločnosti, ktorý má oprávnenie a povinnosť konať v súlade s § 3 ods. 5.
    (5) O čerpaní prostriedkov poskytnutých spoločnosti na zriadenie chráneného pracoviska a na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska za podmienok podľa písomnej dohody o poskytnutí príspevkov uzatvorenej v súlade s ustanovením osobitného zákona 15) rozhoduje a čerpanie týchto prostriedkov schvaľuje konateľ spoločnosti, do riadiacej pôsobnosti ktorého ambulancia patrí (§ 3 ods. 1) a v čase jeho neprítomnosti ten konateľ spoločnosti, ktorý má oprávnenie a povinnosť konať v súlade s § 3 ods. 5.

§ 8
Prevádzkový poriadok

    (1) Prevádzkovanie ambulancie sa spravuje prevádzkovým poriadkom schváleným na základe právoplatného rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene.
    (2) Prevádzkový poriadok uvedený v odseku 1 je záväzný pre každého zamestnanca spoločnosti a každú fyzickú osobu, ktorá je so spoločnosťou vo vzťahu obdobnom, ako pracovnoprávnom.

§ 9
Účinnosť

    Tento ústredný predpis nadobúda účinnosť dňa 1.decembra 2010.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.
Hont Medik s.r.o.
jediný spoločník

______________________________

1) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 4 a nasl. zákona č. 578/2004 Z. z.
3) § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 7 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5) § 15 zákona č.578/2004 Z. z.
6) § 12 ods. 9 zákona č.578/2004 Z. z.
7) Článok 5 ods. 2 zakladateľskej listiny spoločnosti v platnom znení.
8) Článok 5 ods. 4 zakladateľskej listiny spoločnosti v platnom znení.
9) § 17a zákona č.578/2004 Z. z.
10) § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
12) § 56 zákona č. 5/2004 Z. z.
13) § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
14) § 62 Zákonníka práce.
15) § 59 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.

Zverejnené dňa: 24.novembra 2010

Informácia:

Na základe ustanovenia § 12 ods. 4 až 6 ústredného predpisu 1/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa v spoločnosti Hont Medik s.r.o. spravujú ústrednými predpismi, sa s účinnosťou od 27. júna 2011:

  • ústredné predpisy, nariadenia konateľov a vnútorné predpisy, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle spoločnosti, zverejňujú na osobitnej webovej doméne, ktorá bude spojená s webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  • táto osobitná webová doména spojená s týmto webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. označí sa názvom „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“,
  • všetky ústredné predpisy a vnútorné predpisy platné k 27. júnu 2011 presunú v lehote do 30 dní od 27. júna 2011 do osobitnej webovej domény označenej názvom Spravodajca Hont Medik s.r.o.

Linka na webovú doménu Spravodajcu Hont Medik s.r.o.