Účtovná závierka Hont Medik s.r.o. za rok 2015

Spoločnosť Hont Medik s.r.o. zostavila dňa 19.3.2016 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015. Predmetnú ÚZ je možné nájsť v registri ÚZ na tomto webovom odkaze: Register UZ.

Súčasne jediný spoločník Hont Medik s.r.o. prijal dňa 28.6.2016 písomné rozhodnutie, ktorým túto ÚZ schválil. Toto písomné rozhodnutie je uvedené v plnom znení nižšie.

Krupina, 30. jún 2016

Písomné rozhodnutie jediného spoločníka Hont Medik s.r.o.

č. 268/2016 – Z4 zo dňa 28. júna 2016

o schválení účtovnej závierky Hont Medik s.r.o. za rok 2015

 

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. so sídlom v Krupine, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka č. 8812/S, IČO 36 622 371, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle ustanovení § 125 ods. 1 písm. b) a § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal toto písomné rozhodnutie:

 

  • schvaľuje sa riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Hont Medik s.r.o. tak, ako bola zostavená dňa 19.3.2016;
  • toto rozhodnutie sa priloží k písomnému oznámeniu štatutárneho orgánu spoločnosti Hont Medik s.r.o. na založenie do Zbierky listín Obchodného registra k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o.;
  • toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 28.6.2016.

 

V Krupine dňa 28.6.2016

 

MUDr. Vladimír Hacek, zaručený elektronický podpis (ZEP)