Účel

Spravodajca Hont Medik s.r.o. je webovým sídlom spoločnosti Hont Medik s.r.o. určeným na vyhlasovanie (zverejňovanie) základných právnych dokumentov, vnútorných normatívnych právnych aktov spoločnosti Hont Medik s.r.o., vymedzených rozhodnutí jej orgánov a niektorých ďalších textov.
Spravodajca Hont Medik s.r.o. nahrádza niekdajší Zborník interných predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorého vydávanie bolo zastavené na základe ustanovení zmenenej Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 15. novembra 2010.
Za zverejňovanie právnych aktov v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. zodpovedajú konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o.
Spravodajca Hont Medik s.r.o. je určený výlučne pre vnútornú potrebu obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o., jej spoločníkov, orgánov a zamestnancov.