Splní vláda SR svoj sľub vrátiť nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

Splní vláda SR svoj sľub vrátiť nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

anibline

        Vrátenie nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je jedným z bodov Programového vyhlásenia vlády SR premiérky Ivety Radičovej. Konkrétne kroky sa očakávajú od ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika. O tom, či tento úrad skutočne nadobudne status nezávislého orgánu, alebo zostane "v područí" politikov a vlády SR, rozhodnú praktické kroky ministra a vlády v tejto oblasti.

anibline

        Možnosťou, ako zabezpečiť nezávislosť úradu, je nezávislé menovanie jeho predsedu, podpredsedu a členov správnej rady. Jednou alternatívou je novelizácia Ústavy SR, kedy by sa úrad stal ústavným orgánom SR. Ďalšou alternatívou je novela zákona č.581/2004 Z. z.. Obe alternatívy by mali zohľadniť nový spôsob kreovania správnej rady a menovania predsedu a podpredsedu úradu. 

anibline

        Vláda SR by sa mala vzdať svojej právomoci menovať a odvolávať predsedu úradu. Túto právomoc by mala delegovať na správnu radu úradu, ktorej vytváranie by sa taktiež malo zásadne zmeniť.

        Pre nezávislosť úradu musí byť podstatné nezávislé vymenovanie členov správnej rady úradu. Jednou z možností je, aby členov správnej rady po rovnakom počte vymenúvali:

  1. stavovské organizácie v zdravotníctve (komory),
  2. zdravotné poisťovne, 
  3. občianske združenie - strešná organizácia pacientov, cieľom ktorej je ochrana práv pacientov a informovanosť verejnosti o problematike zdravotníctva, práv a povinností pacientov v SR,
  4. Ministerstvo zdravotníctva SR alebo vláda SR (alebo na jej návrh Národná rada SR).

        V takom prípade by žiaden z orgánov, resp. organizácií nemal nadpolovičnú väčšinu a museli by vzájomne kooperovať.

anibline

        Podstatným by malo byť zastúpenie všetkých týchto zložiek, ktoré v praktickej rovine najvýznamnejšie ovplyvňujú či už samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti (stavovské organizácie), jej financovanie (zdravotné poisťovne), vláda SR resp. parlament (zákonná regulácia), ako aj tej zložky, ktorá je prijímateľom zdravotnej starostlivosti (zastúpenie organizácie pacientov SR).

anibline

        Ide samozrejme o kompetenciu vlády a Národnej rady SR. Pokiaľ sa však nezmení súčasný systém, ťažko bude možné hovoriť o splnení sľubu "vrátiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nezávislosť".

anibline

anibline

anibline

anibline

Publikované: 30.augusta 2010

Aktualizované: 23. október 2011

anibline