Smernica o pravidlách objednávania pacientov

Smernica o pravidlách objednávania pacientov

SMERNICA O PRAVIDLÁCH

OBJEDNÁVANIA PACIENTOV

z 19. apríla 2017 č. 180/2017 - E4

1. Na jeden pracovný deň možno objednať najviac 30 pacientov.

2. Na čakaciu listinu sa môže okrem toho zapísať max. ďalších 8 pacientov, a to do 10:00 hod.; táto listina sa nachádza v čakárni ambulancie.

3. Pacient, ktorý sa na vyšetrenie dostaví v iný deň, než na ktorý bol objednaný, má nárok iba na predpísanie liekov, pričom sa môže objednať na nový termín vyšetrenia.

4. Pacient, ktorý sa zapíše na čakaciu listinu, príde na poradie až po vyšetrení na daný deň objednaných a došlých pacientov, a to v tom poradí, v akom sa zapísal na túto listinu.

5. Za objednávanie pacientov sa neplatí žiaden poplatok.

6. Objednávať sa možno v pracovných dňoch osobne v ambulancii alebo telefonicky u sestry ambulancie – na telefónnom čísle 045 / 55 12 444.

7. Na telefonické objednávanie je vyhradený čas od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod.; objednanie mimo stanoveného času nemusí byť akceptované.

8. Z každého vyšetrenia sa vyhotovujú obyčajné záznamy. Ak pacient okrem toho požaduje akúkoľvek správu alebo výpis z dokumentácie na neliečebné účely, čakacia doba na ich vyhotovenie je do 21 dní.

9. Objednávanie zabezpečuje, riadi a organizuje sestra ambulancie.

10.Vyšetrení aj bez objednania a uprednostnení sú:

a) pacienti v bezprostrednom ohrození života a/alebo vo vážnom ohrození zdravia (akútne stavy) – v prvom rade,

b) zdravotnícki pracovníci (lekár, farmaceut, sestra a zdravotnícky asistent) – v rade druhom.

11. O výnimkách z tejto smernice rozhoduje štatutárny orgán poskytovateľa; to neplatí, ak ide o vyšetrenie a uprednostnenie uvedené v písm. a) 10. bodu, od ktorého sa nemožno odchýliť.

12.Táto smernica nadobúda účinnosť 1. mája 2017.

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

Publikované:

19. apríl 2017