Situácia z októbra 2010 sa opakuje v novembri 2011

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má privilégium, ako nik z "obyčajných ľudí" (pozn.: nemyslím Matoviča a spol.). Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RUVZ) nezačal voči nej konanie vo veci správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, lebo vraj k tomu nebol žiaden dôvod. Hoci dôvody by sa azda aj našli. Vyplýva to o. i. z trestného oznámenia primátora mesta Krupina podaného v októbri 2010.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dostala rozhodnutím RUVZ Zvolen zákaz dodávať pitnú vodu (aj) mestu Krupina pre nezabezpečenie jej riadnej dezinfekcie a tým vzniknutú závažnú mikrobiálnu závadnosť dňa 19.10.2010.

Krupinčania sa o tomto zákaze dozvedeli až 21.10.2010, pričom najskôr z tlače a televízie, až potom od vodárenskej spoločnosti.

Nič to na tom, hlavne že na základe nášho podnetu bola vodárenská spoločnosť upozornená na uzatvorenom jednaní dňa 16.11.2010 na jej povinnosti (pozn.: zákonom uložené).

Zdá sa, že pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. neplatí "neznalosť zákona neospravedlňuje". Dobrotivý RUVZ sa ujal namiesto Zbierky zákonov upozorňovania tejto spoločnosti na jej zákonné povinnosti.

Linka na článok denníka Pravda: KRUPINČANIA NEVEDELI, ŽE PIJÚ ZAMORENÚ VODU.

Po niečo vyše roku sa situácia napriek upozorneniu dobrotivého RUVZ zopakovala. 25.11.2011 vydal RUVZ opätovne zákaz dodávť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vodu ako pitnú vodu - znova pre jej nedostatočnú dezinfekciu ("chlórovanie") a mikrobiálnu závadnosť. Oznam o tomto zákaze je na linke: OZNAM MESTA KRUPINA.

Zubní lekári pri ošetrovaní chrupu a vŕtaní zubov do úst striekajú infikovanú vodu.

Infikovaná voda sa používa vo všetkých výrobniach a podnikoch mesta Krupina.

Uvidíme, či znova RUVZ dobrotivo namiesto Zbierky zákonov upozorní Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. na jej zákonné povinnosti.

V tom prípade je na mieste otázka, koľkokrát bude postačujúce upozornenie (20?, 50?, 100x?) a kedy už konečne uplatní sa sankcia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Citácie z uvedeného zákona:

§ 13
Posudková činnosť

(4) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,

§ 17
Pitná voda

(7) Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, sú povinné pitnú vodu dezinfikovať, ak ďalej nie je ustanovené inak. Druh a spôsob dezinfekcie pitnej vody alebo jej vynechanie posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 4 písm. e).

§ 57
Iné správne delikty

(1) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ak
e) pitnú vodu nedezinfikuje alebo ju dezinfikuje v rozpore s § 17 ods. 7.
(47) Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu
a) od 165 eur do 16 596 eur za správne delikty podľa odsekov 1 až 22, 35 až 37 a 39 až 45,
(48) Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

Zverejnené: 27. november 2011