RSDr. Merka vo vedení Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen

RSDr. Merka vo vedení Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen

V Krupine 27. júl 2010 

Vážené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
vážená Kancelária ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

dovoľte mi položiť Vám otázku, či je Vám známe, že v Sociálnej poisťovni, pobočka Zvolen, pôsobí pán (myslím, že vo funkcii zástupcu riaditeľa pobočky), používajúci na menovke na svojich dverách titul "RSDr.". Pokiaľ sa nemýlim, volá sa Merka a podľa toho, že si tento titul smelo uvádza na dverách kancelárie, sa domnievam, že sa považuje za vysokoškolsky vzdelaného človeka.

 

  • Je tento titul, ktorý bol udeľovaný podľa Vyhlášky č.39/1967 Zb. Rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a podľa uznesenia ÚV KSČ z 5. októbra 1966 o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorí vykonávajú predpísanú rigoróznu skúšku v týchto vedných odboroch: filozofia a dejiny filozofie, sociológia, politická ekonómia a dejiny ekonomických teórií, všeobecné dejiny so zameraním na dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia, dejiny medzinárodnej politiky a dejiny Komunistickej strany Zväzu sovietskych socialistických republík, dejiny Komunistickej strany Československa, teória štátu a práva, národné hospodárstvo ČSSR (ekonomika priemyslu, ekonomika poľnohospodárstva), teória kultúry a umenia, teória straníckeho vedenia socialistickej spoločnosti, teória riadenia, dejiny politických teórií, súčasné politické systémy, platným titulom v súčasnosti?
  • Pokiaľ sa nemýlim, zákon o vysokých školách č.132/2002 Z. z. stanovuje v § 110 ods. 5, že akademické tituly "magister" (v skratke "Mgr."), "magister umenia" (v skratke "Mgr. art."), "inžinier" (v skratke "Ing."), "inžinier architekt" (v skratke "Ing. arch."), "doktor všeobecného lekárstva" (v skratke "MUDr.") a "doktor veterinárskeho lekárstva" (v skratke "MVDr.") sú oprávnení používať absolventi vysokých škôl, ktorí skončili štúdium podľa doterajších predpisov a nebol im priznaný akademický titul. Ustanovenie sa nevzťahuje na absolventov Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti, Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda a Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.
  • Z uvedeného dôvodu podávam podnet na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zodpovedanie mojej otázky a v prípade, ak je titul získaný absolvovaním Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa neplatný, podávam podnet na preverenie zákonnosti a vykonanie kontroly v pobočke Sociálnej poisťovne Zvolen, kde absolvent Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa - RSDr. Merka - naďalej bezproblémov vrátane úradných listín tento titul používa a zrejme je aj platovo zaradený ako vysokoškolsky vzdelaný pracovník.
  • To je podľa môjho názoru podozrivé, nakoľko dúfam, že absolvent školy, ktorú zriadila strana, ktorá mala vedúcu úlohu v spoločnosti, resp. jej Ústredný výbor, nemôže byť v normálnom demokratickom štáte považovaná za vysokú školu a jej absolventi nemôžu byť podľa môjho názoru takými istými absolventmi, ako absolventi vysokoškolského štúdia organizovaného na normálnych univerzitách a vysokých školách.

    Prosím o odpoveď a tiež o odpoveď, ako bolo s týmto mojim podaním naložené a či a ako bolo vybavené, za odpoveď vopred ďakujem a ostávam s pozdravom
                                                                        MUDr. Vladimír Hacek

Na vedomie:
- Úrad vlády Slovenskej republiky - Kancelária vedúceho Úradu vlády