Rozhodnutie konateľov o zrušení Pracovného poriadku

Rozhodnutie konateľov o zrušení Pracovného poriadku

ROZHODNUTIE
konateľov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

zo dňa 7.decembra 2010,

ktorým sa zrušuje Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

V Krupine dňa 7.12.2010

Číslo: 808/2010 - Z5         

        Obaja konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o. vykonávajúc tým pôsobnosť na úseku obchodného vedenia spoločnosti Hont Medik s.r.o., konsenzom vydávajú toto rozhodnutie:

§ 1

        Zrušuje sa Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo dňa 10.11.2006, vydaný konateľom spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) so súhlasom vtedajšieho zástupcu zamestnancov spoločnosti (ďalej len „zástupca zamestnancov“).

§ 2

        Nakoľko zástupca zamestnancov v spoločnosti ku dňu účinnosti tohto rozhodnutia nie je určený, pričom zamestnanci majú právo, nie však povinnosť, zriadiť si na ochranu a výkon niektorých svojich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov svojich zástupcov zamestnancov, pričom zamestnancov nie je možné nútiť, aby si proti ich vôli zástupcu zamestnancov určili, nemožno pri zrušení Pracovného poriadku spoločnosti vyžadovať a ani vykonať prerokovanie tohto zrušenia s neexistujúcim zástupcom zamestnancov.

§ 3

        Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 15.decembra 2010.

 

Za obchodné vedenie spoločnosti:

 

 

 

Bc. Martina Fidlerová, v.r.

a MUDr. Vladimír Hacek, v.r.
Hont Medik s.r.o., konatelia

Publikované: 13. december 2010