Roky 2011 až 2012

Zverejňované podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 271 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 5a ods. 1 a § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Faktúry

Táto fotogaléria je prázdna.