Rámec vymedzený Zakladateľskou listinou

Článok 17
Obchodné vedenie

(1) Obchodným vedením spoločnosti (ďalej len „obchodné vedenie“) sa rozumie najmä rozhodovanie o:
a) vnútorných veciach spoločnosti, okrem vystupovania navonok v postavení štatutárneho orgánu,
b) otázkach organizačného charakteru,
c) technických otázkach,
d) otázkach vnútornej prevádzky,
e) vedení účtovníctva,
f) obchodnej taktike a príprave obchodných zmlúv,
g) personálnej politike spoločnosti,
h) prevádzkovaní hospodárskej a podnikateľskej činnosti spoločnosti a predmetov podnikania (činnosti) spoločnosti, a to vrátane podnikateľských zámerov,
i) prevádzkových záležitostiach spoločnosti vôbec.

(2) Rozhodovanie o obchodnom vedení je v pôsobnosti konateľov (ďalej len „konateľské obchodné vedenie“), okrem rozhodovania:
a) vo veci ktorého si valné zhromaždenie vyhradí nutnosť svojho súhlasu (odsek 3),
b) zvereného valnému zhromaždeniu Listinou, organizačným poriadkom či ústrednými predpismi,
c) na úseku otázok, ktoré sa spravujú ústrednými predpismi,
d) vecí inak patriacich do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, ak si ho vyhradilo či vyhradí valné zhromaždenie,
e) zverených valnému zhromaždeniu zákonom či iným všeobecne záväzným právnym predpisom,
f) na ktoré sa vzťahuje obmedzenie konateľských oprávnení.

(3) V jednotlivých otázkach patriacich pod obchodné vedenie si valné zhromaždenie môže vyhradiť nutnosť svojho súhlasu pre rozhodnutie, prenesenie obchodného vedenia do pôsobnosti valného zhromaždenia však možné nie je.