Rámec Organizačného poriadku

Diel III
Štatutárny orgán – kolektívny výkonný orgán

Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia

 

§ 19
Najvyšší kolektívny výkonný orgán

 

(1) Vedenie je najvyšším výkonným orgánom spoločnosti.
(2) Vedenie rozhoduje v zbore, uznášaním sa a na schôdzach Vedenia (ďalej len „schôdza“).
(3) Pre rozhodnutie a schválenie uznesenia Vedenia treba súhlas väčšiny konateľov.
(4) Vedenie je výkonným orgánom spoločnosti na úseku rozhodovania o vnútornom chode spoločnosti, prevádzkovania hospodárskej a podnikateľskej činnosti, ako aj všetkých ostatných vnútorných riadiacich aktov, okrem vystupovania navonok v pozícii štatutárneho orgánu a okrem otázok a oblastí, ktorých rozhodovanie zveruje do pôsobnosti valného zhromaždenia zákon, iný všeobecne záväzný právny predpis, Listina, Organizačný poriadok, ústredný predpis alebo ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie vyhradí na základe osobitného oprávnenia (§ 9 ods. 5).
(5) Vedenie je normotvorným orgánom spoločnosti; toto postavenie normotvorného orgánu plynie mu z ustanovení Listiny, Organizačného poriadku, ústredných predpisov a uznesení (rozhodnutí) valného zhromaždenia.
(6) Vedenie je ex offo normotvorným orgánom na úsekoch, kedy priamo Listina ustanovuje, že daný úsek či oblasť upraví nariadenie konateľov alebo vnútorný predpis.
(7) V ostatných, než v odseku 6 uvedených prípadoch, je Vedenie normotvorným orgánom ex offo, pokiaľ ide o generálne splnomocnenie vydávať nariadenia konateľov a nimi vykonávať ustanovenia Listiny, Organizačného poriadku, pracovného poriadku, ako aj ústredných predpisov.
(8) Vedenie je normotvorným orgánom vo všetkých oblastiach, ktoré sa v spoločnosti nespravujú ústrednými predpismi.