Bezplatná zdravotná starostlivosť

Bezplatná zdravotná starostlivosť

Poskytuje sa občanom SR a za podmienok ustanovených nariadeniami a smernicami Európskej únie aj občanom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Zdravotná starostlivosť uhrádzaná zdravotnými poisťovňami zahŕňa:

 • Komplexné a podrobné psychiatrické vyšetrenia. 
 • Odobratie anamnézy (rodinná, osobná, lieková, alergická, anamnéza konzumácie alkoholu a návykových látok, sociálna anamnéza). Orientačné neurologické vyšetrenie. Diferenciálna diagnostika a diagnostický proces v súlade s platnými štandardami a na základe medicíny založenej na dôkazoch (Evidence based medicine).
 • Návrh liečebného plánu a dohoda s pacientom na liečebnom postupe. Odoslanie na potrebné laboratórne, prístrojové alebo iné odborné vyšetrenia.
 • Zisťovanie anamnézy (histórie vývoja ochorenia) od príbuzných alebo iných k pacientovi vzťahovo významných osôb. Poučenie a vedenie rodinného príslušníka v súvislosti s liečbou pacienta.  Poučenie pacienta a podrobné informovanie o možnostiach liečby (informovaný súhlas) - s vysvetlením všetkých kladov a záporov jednotlivých navrhovaných postupov, zodpovedanie všetkých otázok pacienta, podanie všetkých potrebných vysvetlení. 
 • Vpísanie lekárskeho predpisu alebo predpisov (v prípade potreby medikamentóznej liečby). Vypísanie lekárskej správy (vrátane správy pre všeobecného lekára, v prípade zdravotnej indikácie odporučenie dočasnej práceneschopnosti, odporučenie vychádzok, objednanie na kontrolné vyšetrenie - ak je potrebné). 
 • Kontrolné psychiatrické vyšetrenia a liečba pomocou verbálnej intervencie. Okamžitá liečebná intervencia a potrebné opatrenia v prípade akútneho zhoršenia stavu. Sociálna intervencia, zabezpečenie potrebných opatrení v prípade sociálnych problémov, vyžiadanie súčinnosti úradov a inštitúcií, aktivovanie reťazca sociálnej pomoci.
 • Podávanie substitučnej liečby pri závislosti na alkohole alebo závislosti na psychoaktívnych látkach. 
 • Racionálna, náhľadová, krátkodobá psychoterapia (do 15 sedení), jedno sedenie v trvaní najmenej 50 minút.
 • Odmeranie krvného tlaku, pulzu, telesnej teploty, zistenie biometrických údajov (výška, hmotnosť, obvod pásu). Odber krvi a jej odoslanie na hematologické, biochemické a iné laboratórne vyšetrenia. Odber moču a jeho odoslanie na toxikologické vyšetrenie za účelom zistenia prítomnosti návykových látok prípadne na iné laboratórne vyšetrenia. Podávanie vnútrosvalových injekcií, vnútrožilových injekcií a infúzií.
 • Poskytnutie telefonickej rady pacientovi (najviac dva razy denne, najviac v trvaní šesť minút denne, najviac však 18 minút týždenne).
 • Poskytnutie psychiatrickej prvej pomoci (kedykoľvek a komukoľvek). 
 • Poskytnutie lekárskej prvej pomoci pri prejavoch akútneho telesného ochorenia vrátane kardio pulmo cerebrálnej resucsitácie a privolanie potrebnej ďalšej pomoci - záchrannej služby (vedúci lekár absolvoval certifikovaný odborný kurz v poskytovaní odbornej prvej pomoci v roku 2004) - kedykoľvek a komukoľvek.
 • Poskytnutie prvej pomoci vrátane prvej psychiatrickej pomoci bezplatné a pre postihnutého zadarmo! Preto nik sa nemusí zaoberať otázkou či má alebo nemá uhradené zdravotné poistenie, ak mu čo i len hrozí vážne zhoršenie jeho zdravotného stavu! PRVÁ POMOC JE VŽDY A ZÁSDNE ÚPLNE BEZPLATNÁ (a aj zadarmo)! 

  Pozn.: pod pojmom "prvá pomoc" má sa na mysli prvá pomoc poskytnutá v rámci prevádzky Psychiatrickej ambulancie Krupina. Nemá sa na mysli Lekárska služba prvej pomoci ("LSPP"), ani ústavná pohotovostná služba ("ÚPS") a ani Rýchla zdravotná pomoc ("RZP") či Rýchla lekárska pomoc ("RLP") a ďalšie súčasti záchranného systému. 

 • V prípade Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) je za poskytnutie účtovaný poplatok v súlade s nariadením vlády (722/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) výška úhrady činí 1,99 eura pri každej návšteve LSPP alebo ÚPS (ak občan nie je oslobodený od povinnosti úhrady, ak po poskytnutí ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby nasleduje prijatie do ústavnej starostlivosti - t. j. do nemocnice). 

 • V prípade Rýchlej zdravotnej pomoci a Rýchlej lekárskej pomoci (RZP a RLP) je táto bezplatná pre postihnutého s výnimkou ošetrenia akútnych následkov požitia alkoholu alebo omamných látok.

"Bright Eyes" (The song written by Mike Batt, and performed by Art Garfunkel, © 1978)