1. MUDr. Vladimír Hacek, odborný zástupca a lekár

Odborný zástupca psychiatrickej ambulancie:

MUDr. Vladimír Hacek

Telefón: 045 / 55 12 444

Vzdelanie:

 • Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava, špecializačný odbor psychiatria (r. 1996 – 1998).

Zamestnania:

 • Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine; Ústav farmakológie - vysokoškolský učiteľ: asistent (od r. 1994 do r. 1996).

 • Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie - ako sekundárny lekár (od 2. júna 1996 do 10. novembra 1998) a ako odborný lekár v odbore psychiatria (od 11. novembra 1998 do 31.januára 2000).

 • MUDr. Vladimír Hacek, psychiater - Neštátna psychiatrická ambulancia Krupina; slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (od 14. februára 2000 do 30. septembra 2006).

 • Hont Medik s.r.o. - odborný zástupca pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnej psychiatrickej ambulancii (od 1. októbra 2006).

Členstvo v odborných spoločnostiach:

 • Slovenská farmakologická spoločnosť (od r.1994)

 • Psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (od r.1996)

Členstvo v stavovskej organizácii:

 • Slovenská lekárska komora (od roku 1997; členstvo trvá).

 • Počas rokov 2008 až 2012 člen Legislatívneho výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti; odstúpenie na vlastnú žiadosť.

 • Od 2. marca 2012 náhradník Rady Subregionálnej lekárskej komory vo Zvolene.

 • Člen Rady Regionálnej lekárskej komory Banská Bystrica (od r. 2012).

Iné aktivity:

 • Štrajkový výbor študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (člen) - od 22. novembra 1989 až do zániku v r. 1991.

 • Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine - r. 1990 do r. 1994 a r. 1995 do r. 1996, z toho:  

 • Akademický senát Univerzity Komenského - člen, z toho:

 • r. 1992 až 1994 za študentov a

 • r. 1995 až 1996 za zamestnancov.

Študijný pobyt:

Certifikáty, výcviky:

 • r. 2000 Kognitívne – behaviorálna psychoterapia (časť výcviku).

 • Certifikácia v GCP (Good Clinical Practice; t.j. správna klinická prax) - r. 2004 a r. 2008. 

 • Certifikácia v škálovaní MADRS (The Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) - r. 2004 a r. 2009.

 • Certifikácia pre "The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.)" - r. 2004, 2008 a r. 2009.

 • Certifikácia v "BRENDA" (Psychosocial addiction model to identify and treat alcohol disorders); t. j. pre "psychosociálny model liečby pacientov závislých na alkohole" - r. 2008.

Znalecká činnosť:

 • Od 30. októbra 2007 do 6. februára 2010 zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky - Odbor: Zdravotníctvo a farmácia; Odvetvie: Psychiatria (liečba alkoholizmu, toxikománie a gerontopsychiatria). Vyčiarknutý na vlastnú žiadosť rozhodnutím z 21. januára 2010 (právoplatnosť od 7. februára 2010). 

Biomedicínsky výskum:

 • Od r. 2005 – hlavný skúšajúci v troch štátnou autoritou (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) schválených klinických štúdiách - odkaz tu.

Publikácia:

Prednášková činnosť: