Používanie neplatného preukazu poisťovne

Používanie neplatného preukazu poisťovne

Za preukázanie sa preukazom poisťovne, v ktorej už poistenec nie je poistený a preukaz ktorý mal pri zmene poisťovne vrátiť predchádzajúcej poisťovni, čím následne nebola predchádzjúcou jeho poisťovňou poskytnutá starostlivosť uhradená, vyhradzuje si Hont Medik s.r.o. úhradu poskytnutej starostlivosti od tohto poistenca. Poistencovi bude vystavená faktúra a zároveň bude oznámený Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. **)Pozn.:
**) Uvedené sa netýka pacientov, ktorí majú nárok na bezplatné prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti (pozri prílohu cenníka); v tomto prípade Hont Medik s.r.o. zašle týmto občanom iba písomné upozornenie ohľadne povinnosti preukazovať sa preukazom poisťovne, s ktorou majú aktuálny poistný vzťah.