OSLOBODENE OD VŠETKÝCH PLATIEB A ZĽAVY Z CENNÍKA

OSLOBODENE OD VŠETKÝCH PLATIEB A ZĽAVY Z CENNÍKA
  • Okrem platby za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti a doplatku za liek so spôsobom úhrady "AS" neuhrádza žiadnu platbu pacient, ktorý je liečený tunajšou ambulanciou,  ak dodržiava liečebný režim.
  • Okrem platby za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti a doplatku za liek so spôsobom úhrady "AS" neuhrádza žiadnu platbu ani občan Slovenskej republiky, ak sa nachádza v situácii extrémnej biedy a má o tom so sebou k nahliadnutiu príslušné potvrdenie, ktoré nie je staršie, ako jeden mesiac.
  • Žiadnu platbu neuhrádza občan Slovenskej republiky, ktorý je bezplatným darcom krvi a držiteľom aspoň striebornej Jánskeho plakety; ak o to prejaví záujem, je mu prednostne poskytnutá zdravotná starostlivosť bez poplatku.
  •  Žiadnu platbu neuhrádza občan Slovenskej republiky, ktorý:

         a) bol prenasledovaný, väznený či inak postihnutý v rokoch 1939 až 1945 za svoj pôvod, národnosť, vierovyznanie či presvedčenie alebo mu bol arizovaný majetok alebo akýmkoľvek iným spôsobom ho možno vnímať ako obeť holokaustu, 

         b) sa aktívne zapájal do protifašistického odboja, 

        c) bol politickým väzňom v období od 25.2.1948 do 31.12.1989 a poberá príslušný príplatok k dôchodku,

        e) je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár alebo v povolaní zdravotná sestra;  toto sa vzťahuje aj na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú už v súčasnosti na starobnom alebo invalidnom dôchodku.

        Týmto občanom je bezplatne poskytnutá aj prednostná zdravotná starostlivosť, ak o to prejavia záujem. To isté sa vzťahuje aj na vdovu (vdovca) po takejto osobe alebo sirotu po takomto občanovi.

  • V osobitných zreteľa hodných prípadoch má občan SR, ktorý sa nachádza v životnej tiesni, možnosť požiadať o individuálnu zľavu, o priznaní ktorej rozhoduje konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o.