Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Písomné rozhodnutie č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Stanovy obchodnej spoločnosti

Hont Medik s.r.o.

(aktuálne znenie)

52

 

PÍSOMNÉ ROZHODNUTIE

 

zo 7. decembra 2012

 

Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 110 ods. 2, § 125 ods. 1 písm. c), § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 15 ods. 2 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012 (ďalej len „zakladateľská listina“) týmto písomným rozhodnutím schvaľujem tieto Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“):

 

Čl. 1

Predmet úpravy

Stanovy upravujú

a) vnútornú organizáciu obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“),

b) podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v zakladateľskej listine.

 

Čl. 2

Vymedzenie pojmov

Na účely stanov rozumie sa

a)  zákonom aj každý iný všeobecne záväzný právny predpis,

b)  vnútropodnikovým predpisom podniková písomný riadiaci právny akt, ktorý normuje alebo reguluje konkrétne pravidelné alebo jednorazové činnosti podniku,

c) normatívnym predpisom vnútropodnikový predpis organizačného charakteru vrátane stanov, organizačného poriadku podniku (ďalej len „organizačný poriadok“), pracovného poriadku podniku (ďalej len „pracovný poriadok“) a ostatných podnikových poriadkov,

d) podnikovým poriadkom normatívny predpis, ktorý:

1. ucelene upravuje určitú právnu či prevádzkovú oblasť, v rámci ktorej vznikajú, menia sa a zanikajú práva a povinnosti vrátane vymedzenia zásad alebo podmienok, za ktorých ku vzniku, k zmenám a k zániku týchto práv a povinností dochádza alebo dochádzať môže,

2. ustanovuje pravidlá pre uplatnenie nárokov z práv a vymožiteľnosť povinností vzniknutých podľa prvého bodu,

e) mimoriadnym predpisom vnútropodnikový predpis, podmienkou platnosti a záväznosti ktorého je tiež i jeho schválenie, odobrenie, zaevidovanie alebo urobenie iného úkonu štátnym orgánom, inou ustanovizňou alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou podľa osobitného zákona rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy či do týchto práv a povinností v oblasti verejnej správy inak zasahovať,

f) vyhlasovaním zverejňovanie zakladateľskej listiny, stanov a ostatných vnútropodnikových predpisov vo verejnom podnikovom informačnom systéme v elektronickej forme na osobitnom webovom sídle podniku,

g) povinným vyhlasovaním vyhlasovanie, ktorého povinnosť ukladá zakladateľská listina, ukladajú stanovy, normatívne alebo iné vnútropodnikové predpisy alebo aj rozhodnutia orgánov podniku,

h) valným zhromaždením vykonávanie pôsobnosti valného zhromaždenia podniku jediným spoločníkom podniku (ďalej len „jediný spoločník“), 1)

i)  štatutárnym orgánom štatutárny orgán podniku a konateľom konateľ podniku,

j) likvidátorom likvidátor podniku,

k) interným likvidátorom likvidátor vymenovaný valným zhromaždením 2) a externým likvidátorom každý iný, než interný likvidátor,

l)  obchodným vedením obchodné vedenie podniku, 3)

m) zamestnancom tak fyzická osoba v pracovnom pomere k podniku založenom pracovnou zmluvou, ako aj fyzická osoba činná pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,

n) organizačnou zložkou organizačná zložka podniku vrátane odštepného závodu podniku (ďalej len „odštepný závod“) a organizačného útvaru podniku (ďalej len „organizačný útvar“) a odštepným závodom aj organizačná zložka, ktorá má obdobné postavenie ako odštepný závod, ak sa podľa zákona zapisuje do obchodného registra,

o) organizačnou jednotkou každá organizačná zložka a prevádzkareň,

p) osobou v podniku každá fyzická osoba, ktorá je k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ju možno zaväzovať aj stanovami,

q) podnikovým funkcionárom osoba v podniku, konanie ktorej alebo robenie právnych úkonov ktorou podnik zaväzuje zo zákona vrátane konateľa, prokuristu, 4) vedúceho odštepného závodu, 5) osoby v podniku, ktorá bola pri prevádzkovaní podniku poverená určitou činnosťou, 6) ako aj zamestnanca, ak to vyplýva z normatívneho predpisu alebo pokiaľ je to vzhľadom na jeho pracovné zaradenie obvyklé, 7)

r) utajovanou skutočnosťou každá zo skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo podniku, 8) skutočnosť, ak sa ju podnik zmluvno-záväzkovo zaviazal utajovať, skutočnosť alebo dôverná informácia, ktorej prezradenie tretej osobe by mohlo spôsobiť podniku škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy spoločníka, ako aj každá zo skutočností, o ktorej sa zamestnanec dozvedel pri výkone zamestnania a ktorú v záujme podniku nemožno oznamovať iným osobám. 9)

 

Čl. 3

Dekréty

(1) Jediný spoločník ak je súčasne jediným konateľom, splnomocňuje sa touto generálnou zmocňovacou klauzulou vydávať dekréty a upravovať nimi všetky záležitosti, otázky alebo veci doposiaľ neupravené zákonom, zakladateľskou listinou, stanovami ani mimoriadnymi predpismi, ako aj spresňovať nimi všetky záležitosti, otázky a veci upravené už zákonom, zakladateľskou listinou, stanovami alebo mimoriadnymi predpismi.

(2) Dekrét je po stanovách vnútropodnikovým predpisom s druhou najvyššou právnou silou, ktorá v sebe spája právnu silu rozhodnutia valného zhromaždenia a rozhodnutia štatutárneho orgánu.

(3) Každý vydaný dekrét

a)  je v súlade so zákonom, zakladateľskou listinou a so stanovami, kým súd alebo správny orgán právoplatne nerozhodne inak,

b) povinne sa vyhlasuje, pričom plným znením iba keď neobsahuje žiadnu konkrétnu utajovanú skutočnosť do takej miery, že by ju činil verejne prístupnou, kedy sa vyhlasuje len formou oznámenia o jeho vydaní; ktorákoľvek forma tohto vyhlásenia je podmienkou platnosti dekrétu.

(4) Každý platný dekrét vždy zaväzuje podnik a pokiaľ bol vyhlásený

a)  plným znením, potom aj každú osobu v podniku,

b) formou oznámenia o jeho vydaní, tak každú tú osobu v podniku, ktorá bola s príslušným platným dekrétom oboznámená alebo ktorej bol príslušný platný dekrét doručený do vlastných rúk, ak je na toto oboznámenie sa alebo toto doručenie oprávnená.

(5) Dekrétom možno najmä určovať, ustanovovať, ukladať, rozhodovať, prikazovať, nariaďovať alebo zakazovať všetko to, čo inak možno určovať, ustanovovať, ukladať, rozhodovať, prikazovať, nariaďovať alebo zakazovať iba rozhodnutím valného zhromaždenia alebo iba rozhodnutím štatutárneho orgánu. Na tento účel možno dekrétom najmä

a) vydávať, pozmeňovať a zrušovať všetky vnútropodnikové predpisy s výnimkou stanov a mimoriadnych predpisov,

b) rozhodovať o zriadení, zlúčení, rozdelení a zrušení každej organizačnej jednotky,

c)  ukladať povinnosti a priznávať práva každej osobe v podniku,

d)  ustanovovať zásady podnikovej správy,

e) schvaľovať, pozmeňovať a zrušovať podnikové symboly,

f) zriaďovať, pozmeňovať a zrušovať webové sídla podniku,

g) schvaľovať a pozmeňovať finančné plány podniku.

(6) Platný dekrét možno pozmeniť alebo doplniť iba iným dekrétom a zrušiť tým istým spôsobom, akým ho možno pozmeniť alebo doplniť, ako aj

a)  rozhodnutím valného zhromaždenia vrátane rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny alebo o zmene stanov,

b) právoplatným rozhodnutím súdu o určení neplatnosti dekrétu, ktorý sa len na tento účel pokladá v plnom rozsahu za uznesenie valného zhromaždenia. 10)

(7) Keď pominie prvá z podmienok generálnej zmocňovacej klauzuly splnomocňujúcej na vydávanie dekrétov ustanovenej v odseku 1, možno dekréty vydávať ďalej, pokiaľ

a) jedným z konateľov bude aj jediný spoločník; v takom prípade treba, aby návrh dekrétu najskôr schválil konateľ, ktorý je jediným spoločníkom, a potom aspoň polovica všetkých ostatných konateľov,

b) žiaden konateľ nebude jediným spoločníkom, kedy sa vyžaduje v prvom rade schválenie návrhu dekrétu jediným spoločníkom a následne schválenie aspoň nadpolovičnou väčšinou všetkých konateľov.

(8) Každý iný vnútropodnikový predpis než stanovy, mimoriadny predpis a než vnútropodnikový predpis vydaný dekrétom, musí byť v súlade aj s každým platným dekrétom.

 

Čl. 4

Podnikové poriadky

(1) Podnikový poriadok sa vydáva na základe zákona alebo na základe stanov. Na základe zákona sa vydáva pracovný poriadok. Ostatné podnikové poriadky sa vydávajú na základe stanov.

(2) Ak podnikový poriadok nie je vydaný dekrétom, vydá sa

a) rozhodnutím valného zhromaždenia, pokiaľ ide o podnikový poriadok týkajúci sa:

1. odmeňovania konateľov, prokuristov a interných likvidátorov,

2. rozhodovania jediného spoločníka, ktorým vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, najmä ktorým sa upravia pravidlá tohto rozhodovania, podrobnosti o jeho uskutočňovaní a práva a povinnosti osôb v podniku, hlavne podnikových funkcionárov, súvisiace s týmto rozhodovaním,

3. zákonnej pôsobnosti vrátane vyhradenej pôsobnosti 11) valného zhromaždenia či pôsobnosti zverenej valnému zhromaždeniu zakladateľskou listinou alebo aj stanovami,

b) rozhodnutím štatutárneho orgánu, ak ide o pracovný poriadok, organizačný poriadok a každý iný podnikový poriadok, než uvedený v písm. a).

(3) Každý podnikový poriadok sa povinne vyhlasuje plným znením a toto vyhlásenie je podmienkou jeho platnosti, pričom každý platný podnikový poriadok zaväzuje podnik, pracovný poriadok zaväzuje aj každého zo zamestnancov a každý iný platný podnikový poriadok, než pracovný poriadok, zaväzuje každú osobu v podniku.

(4) Žiaden podnikový poriadok nemožno vydať iným, než v odseku 2 ustanoveným spôsobom a každý podnikový poriadok má právnu silu vnútropodnikového predpisu alebo rozhodnutia orgánu podniku, ktorým bol vydaný. Uvedené vo veci právnej sily podnikového poriadku sa použije i na jeho prípadné pozmeňovanie a na zrušovanie.

 

Čl. 5

Normotvorba a vyhlasovanie

(1) Normotvorbou sa na účely stanov rozumejú zásady navrhovania, tvorby, pripomienkovania, schvaľovania, novelizovania a zrušovania vnútropodnikových predpisov s výnimkou mimoriadnych predpisov.

(2) Normotvorbu ustanoví osobitný dekrét, ktorý sa povinne vyhlasuje plným znením, pričom môže vždy ustanoviť aj podnikový poriadok, ak sa vydá dekrétom.

(3) Odsek 2 sa primerane použije tiež na ustanovenie pravidiel vyhlasovania a prevádzkovania osobitného webového sídla podniku uvedeného v čl. 2 písm. f) a ďalších podrobností na týchto úsekoch, čím ale zostáva nedotknuté ustanovenie čl. 9 ods. 4.

 

Čl. 6

Valné zhromaždenie

(1) Do pôsobnosti valného zhromaždenia sa stanovami zveruje

a)  dohliadanie na činnosť konateľov; to neplatí, kým má podnik iba jediného konateľa, ktorý je súčasne aj jediným spoločníkom,

b) rozhodovanie, či konateľ porušil svoje povinnosti a či týmto porušením povinností bola podniku spôsobená iná škoda, než uvedená v § 135a ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka,

c) nahliadanie do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov podniku a kontrolovanie údajov obsiahnutých v týchto obchodných a účtovných knihách a iných dokladoch,

d) schvaľovanie konkrétnej výšky každej odmeny každého konateľa, prokuristu a interného likvidátora,

e) vyslovovanie súhlasu:

1. s návrhom dohody medzi podnikom a externým likvidátorom o výške jeho odmeny,

2. so založením pracovného pomeru, ako aj obdobného pracovnoprávneho vzťahu s konateľom; to neplatí v prípade konateľa, ktorý je súčasne jediným spoločníkom, čím ale zostáva nedotknutá osobitná pôsobnosť valného zhromaždenia podľa zákona, 12)

3. so založením pracovného pomeru, ako aj obdobného pracovnoprávneho vzťahu s každým prokuristom a likvidátorom,

f)  schvaľovanie každej zmeny:

1. pracovnej zmluvy s konateľom, ktorý je aj zamestnancom; to neplatí v prípade konateľa, ktorý je súčasne jediným spoločníkom, čím ale zostáva nedotknutá osobitná pôsobnosť valného zhromaždenia podľa zákona, 12)

2. pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca, ktorý je aj konateľom, okrem konateľa, ktorý je jediným spoločníkom,

3. pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca, ktorý je aj prokuristom alebo likvidátorom,

g) schvaľovanie finančných plánov podniku a ich zmien; tým zostáva nedotknuté ustanovenie čl. 3 ods. 5 písm. g),

h) rozhodovanie o zrušení vnútropodnikových predpisov vydaných ktorýmkoľvek orgánom podniku alebo podnikovým funkcionárom, no s výnimkou mimoriadnych predpisov,

i)  rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zverujú stanovy v iných ich ustanoveniach.

(2) Pôsobnosťou valného zhromaždenia je aj rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu. 13)

(3) Vyhradenú pôsobnosť 11) valné zhromaždenie vo výnimočných prípadoch môže uplatniť odňatím niektorej vnútornej pôsobnosti konateľa na dobu určitú, ak konateľ nemôže alebo prestane náležite vykonávať svoju pôsobnosť alebo plniť svoje úlohy.

 

Čl. 7

Obmedzenie konateľského oprávnenia

(1) Obmedziť konateľské oprávnenie môže iba valné zhromaždenie; 14) to neplatí, ak sa ďalej ustanovuje niečo iné.

(2) Obmedziť konateľské oprávnenie je zakázané, ak

a) má podnik iba jediného konateľa,

b) podnik začne mať iba jediného konateľa,

c) nastane iný prípad, o ktorom to určujú stanovy.

(3) Každé obmedzenie konateľského stráca platnosť, ak

a) odporuje odseku 2 písm. a); takéto obmedzenie je neplatné od prvopočiatku,

b) nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 písm. b); strata platnosti nastáva prvou sekundou prvého dňa bezprostredne nasledujúceho po dni, v ktorom táto skutočnosť nastala,

c) to určujú stanovy v inom ich ustanovení; strata platnosti nastáva podľa tohto iného ustanovenia.

 

Čl. 8

Podniková správa a organizačné jednotky

(1) Podnikovú správu riadi konateľ; ak je štatutárny orgán kolektívnym orgánom podniku, potom rozhodnutím štatutárneho orgánu písomne poverený konateľ (ďalej len „vedúci konateľ“). Toto rozhodnutie štatutárneho orgánu sa povinne vyhlasuje plným znením.

(2) Podniková správa plní najmä

a) administratívne, organizačné a ostatné podporné činnosti v súvislosti s vykonávaním pôsobnosti orgánov podniku a funkcií podnikových funkcionárov,

b) ostatné administratívne, operatívne, bezpečnostné, ochranné, obranné, koordinačné, organizačné, majetkovo správne, evidenčné, právne, metodické, preventívne, oboznamovacie, personálne, mzdové, účtovné a kontrolné činnosti,

c) bežné prevádzkové, upratovacie a čistiace, sanitárne, dezinfekčné, maliarske, nákupné, zásobovacie, technické, skladovacie, pomocné, prípravné a ostatné manipulačné činnosti,

d)  úlohy pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,

e) činnosti na úseku:

1. podateľne a správy registratúry podniku,

2. riadenia ľudských zdrojov a výberových konaní,

3. komunikácie s verejnosťou,

4. vybavovania žiadostí, sťažností, podnetov a iných podaní, ktorých adresátom je podnik,

5. záležitostí týkajúcich sa obchodného registra a živností,

6. konania o porušeniach podnikovej disciplíny,

7. správy podnikových informačných systémov a povinných podnikových evidencií,

8. prevádzkovania webových sídiel podniku.

(3) Podniková správa ďalej

a) plní oprávnenie podniku vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska, 15)

b) poskytuje informácie návštevám a naviguje ich v objektoch a priestoroch vlastnených alebo užívaných podnikom (ďalej len „podnikový objekt“),

c)  eviduje návštevy, vedie knihu návštev, pri príchode po overení totožnosti návštevníka vydáva mu návštevný lístok, odprevádza ho za navštíveným zamestnancom a pri odchode návštevníka od neho návštevný lístok preberá,

d) plní úlohy kľúčovej služby; v tom uchováva kľúče od uzamykateľných miestností, kovových a iných skríň, stolných alebo iných zásuviek v podnikových objektoch,

e) kontroluje dochádzku zamestnancov,

f)  pôsobí pri náležitom zabezpečovaní utajenia utajovaných skutočností a jeho kontrole,

g) je oprávnená zisťovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky, 16)

h) oznamuje vedúcemu konateľovi a na požiadanie aj valnému zhromaždeniu porušenie predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh,

i)  vykonáva činnosti plynúce podniku zo zmluvno-záväzkových vzťahov uzatvorených medzi podnikom a tretími osobami.

(4) Podniková správa plní i ďalšie, než v odsekoch 2 a 3 uvedené činnosti, ak o tom rozhodne vedúci konateľ alebo štatutárny orgán, ak to plynie z vnútropodnikového predpisu alebo vyplynie aj z rozhodnutia valného zhromaždenia.

(5) Na plnenie úloh a činností podnikovej správy možno zriadiť organizačný útvar, inak toto plnenie úloh a činností zabezpečujú na to písomne poverení zamestnanci; 17) tým zostáva nedotknuté oprávnenie štatutárneho orgánu poveriť vedením podnikovej správy tretiu osobu, ak spĺňa podmienky kladené na toto poverenie zákonom.

(6) Organizačné jednotky sa zriaďujú dekrétom. Každý tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením.

(7) Na čele organizačnej jednotky stojí jej vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva štatutárny orgán a ktorý zodpovedá za svoju činnosť a za prevádzkovanie organizačnej jednotky štatutárnemu orgánu.

(8) Odsek 6 sa použije tiež na prípadné pozmeňovanie a zrušovanie organizačných jednotiek.

 

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

 

Čl. 9

Prechodné ustanovenia

(1) Všetky vnútropodnikové predpisy okrem mimoriadnych predpisov, ktoré boli vydané pred nadobudnutím účinnosti stanov, ak sú k tomuto dňu nadobudnutia účinnosti platné, pokladajú sa za dekréty, pričom zostávajú naďalej platné aj účinné a od tohto dňa nadobudnutia účinnosti stanov môžu byť pozmeňované a zrušované iba spôsobom podľa stanov.

(2) Uznesenia valného zhromaždenia s výnimkou uznesenia valného zhromaždenia uvedeného v odseku 3, schválené pred nadobudnutím účinnosti stanov a platné k tomuto dňu nadobudnutia účinnosti stanov, pokladajú sa za písomné rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom zostávajú naďalej platné aj účinné a od tohto dňa nadobudnutia účinnosti stanov môžu byť pozmeňované alebo zrušované iba spôsobom podľa stanov.

(3) Uznesenie valného zhromaždenia č. 20/2012 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest sa odo dňa nadobudnutia účinnosti stanov pokladá za dekrét, pričom zostáva naďalej platné aj účinné a od tohto dňa nadobudnutia účinnosti stanov môže byť pozmeňované alebo zrušené iba spôsobom podľa stanov.

(4) Vyhlasovanie a povinné vyhlasovanie bude sa odo dňa nadobudnutia účinnosti stanov spravovať vnútropodnikovým predpisom o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., 18) ktorý sa podľa odseku 1 pokladá za dekrét, ako aj jeho prípadnými zmenami, a to až do dňa, v ktorom nastanú účinky jeho zrušenia.

(5) Vnútropodnikové predpisy a iné texty vyhlásené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. predo dňom nadobudnutia účinnosti stanov, ak sú platné k tomuto dňu nadobudnutia účinnosti stanov, pokladajú sa za vnútropodnikové predpisy a iné texty vyhlásené podľa stanov.

(6) Webové sídla podniku zriadené predo dňom nadobudnutia účinnosti stanov, ak sú prevádzkované a k tomuto dňu nadobudnutia účinnosti stanov neboli zrušené, pokladajú sa za webové sídla podniku zriadené podľa stanov.

(7) Podnikové symboly schválené predo dňom nadobudnutia účinnosti stanov, ak neboli zrušené, pokladajú sa za podnikové symboly schválené podľa stanov.

(8) Právne úkony urobené podnikom, v jeho mene, za podnik alebo v jeho zastúpení predo dňom nadobudnutia účinnosti stanov a prípadné nároky, ktoré z týchto úkonov vznikli, ak tieto úkony sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti stanov, posúdia sa podľa predpisov platných do dňa nadobudnutia účinnosti stanov, inak sa posúdia i podľa stanov.

 

Čl. 10

Spoločné ustanovenia

(1) Ak súd rozhoduje o zrušení podniku 19) a pred rozhodnutím o zrušení podniku určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie podniku, ak je jeho odstránenie možné, je na odstránenie tohto dôvodu oprávnený konateľ bez akýchkoľvek iných, než priamo donucovacím spôsobom zákonom ustanovených obmedzení konateľského oprávnenia. Zakazuje sa obmedzovať konateľské oprávnenie valným zhromaždením týkajúce sa odstránenia dôvodu podľa predošlej vety; rozhodnutie, ktoré porušuje tento zákaz, je od prvopočiatku neplatné a neúčinné.

(2) Ak je na odstránenie dôvodu podľa odseku 1 potrebné aj rozhodnutie jediného spoločníka v rámci vykonávania pôsobnosti valného zhromaždenia, konatelia bezodkladne predložia všetky potrebné návrhy jedinému spoločníkovi tak, aby mohla byť dodržaná lehota určená súdom. Ak v čase, kedy je potrebné toto rozhodnutie jediného spoločníka, niet žiadneho konateľa, jediný spoločník prijme príslušné rozhodnutie aj bez návrhu; uvedené sa na tento účel pokladá za osobitný prípad uplatnenia vyhradenej pôsobnosti valného zhromaždenia podľa zákona 11) a čl. 6 ods. 3.

(3) Výlučne valné zhromaždenie môže schváliť poskytnutie úveru, pôžičky, prevod majetku podniku, poskytnutie majetku podniku do užívania alebo zabezpečenie záväzku konateľovi, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za podnik, a osobám im blízkym 20) za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.

(4) Právne vzťahy vyplývajúce zo stanov a neupravené stanovami spravujú sa platnými vnútropodnikovými predpismi a rozhodnutiami orgánov podniku. Vo všetkých ostatných otázkach sa tieto vzťahy spravujú zákonmi.

(5)  Ak sa niektoré z ustanovení stanov stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení stanov, ktoré zostávajú naďalej platné aj účinné. Valné zhromaždenie v takom prípade nahradí neplatné alebo neúčinné ustanovenie stanov novým.

 

Čl. 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. ústredný predpis č. 15/2011 Sp. o tvorbe niektorých právnych aktov a ich pripomienkovaní v znení ústredného predpisu č. 3/2012 Sp. a ústredného predpisu č. 23/2012 Sp.,

2. ústredný predpis č. 26/2011 Sp. o vymedzení oblastí, ktoré sa spravujú ústrednými predpismi v znení čl. II ústredného predpisu č. 32/2011 Sp., ústredného predpisu č. 14/2012 Sp., ústredného predpisu č. 27/2012 Sp. a oznámenia o oprave tlačovej chyby v ústrednom predpise č. 27/2012 Sp. zo 7. marca 2012,

3. uznesenie valného zhromaždenia č. 29/2011 Sp. Organizačný poriadok v znení uznesenia valného zhromaždenia č. 7/2012 Sp. a ústredného predpisu č. 21/2012 Sp.,

4. nariadenie konateľa č. 28/2012 Sp., ktorým sa vyhlasuje zoznam spoločníkov.

 

Čl. 12

Účinnosť

Stanovy nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2012.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 

 


16) § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) Ústredný predpis č. 30/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

Zverejnené: 7. december 2012