Smernica o objednávaní pacientov

3/2019 Sp.

SMERNICA

z 27. februára 2019

o objednávaní pacientov na vyšetrenia

         Podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 vydávam túto smernicu:

 

1. Na účely tejto smernice rozumie sa

a)  pacientom každá fyzická osoba, ktorá požaduje akýkoľvek zdravotný výkon alebo akúkoľvek službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti od zdravotníckeho zariadenia Hont Medik s.r.o. (ďalej len „ambulancia“),

b) zdravotníkom zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva alebo v minulosti vykonával akékoľvek zdravotnícke povolanie,

c) vyšetrením akýkoľvek zdravotný výkon alebo akákoľvek služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú pacient požaduje od ambulancie.

2. Pacient sa na vyšetrenia objednáva pomocou systému eČasenka; to neplatí, ak ide o zdravotníka, ktorý má prednosť a ktorý sa nemusí na vyšetrenia objednávať.

3. Pacient má možnosť buď si vytlačiť poradový lístok v čakárni ambulancie a počkať na vyšetrenie alebo prostredníctvom SMS si rezervovať poradie a zavolanie do ambulancie, čo platí aj na objednanie sa na vyšetrenie prostredníctvom internetu na webovej stránke www.ecasenka.sk.

4. Pacienti objednaní iným spôsobom nebudú od 1. mája 2019 vyšetrení.

5. Ďalšie podrobnosti a inštrukcie možno nájsť na webovej stránke www.ecasenka.sk alebo v čakárni ambulancie na voľne uložených letáčikoch.

6. Informácie o objednávaní pacientov na vyšetrenia podľa tejto smernice podá aj telefonicky zdravotnícky pracovník – lekár alebo sestra ambulancie.

7. Táto smernica sa povinne zverejní plným znením na hlavnom webovom sídle Hont Medik s.r.o., v čakárni ambulancie a v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

8. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

(Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Dátum zverejnenia:

27. február 2019

Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.