Niektoré chyby pri riadení spoločností s.r.o. zriadených (nielen) lekármi.


Najčastejšie chyby pri právnych úkonoch v súvislosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným a konaní v jej mene konateľmi – lekármi, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť práve prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

  • Najčastejšou chybou je uvádzanie konania konateľov, pričom vrátane povinnej súčasti spoločenskej zmluvy, z ktorého súd zapisuje spôsob tohto konania do obchodného registra.
  • Bežne sa možno stretnúť (dokonca aj v tlačivách ŠEVT) so spojením

Spoločnosť, s.r.o., so sídlom Uličná 2, Mesto,

v zastúpení konateľom Ján Konateľ.

  • Konateľ spoločnosť nezastupuje. Konateľ koná v mene spoločnosti.
  • Ďalšou pomerne častou chybou je uvádzanie spôsobu konania konateľov do obchodného registra, kde sa nezriedka možno stretnúť s výrokmi typu:

"Konateľ spoločnosť zastupuje a koná jej menom, pričom podpisovanie za spoločnosť konateľ vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému či odtlačenému obchodnému spoločnosti pripojí svoj podpis."

  • Konateľ nepodpisuje za spoločnosť. Za spoločnosť podpisuje prokurista. Konateľ zároveň nezastupuje spoločnosť, ale koná v jej mene.
  • Správne znenie by mohlo znieť napr. takto: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Nie je potrebné a dokonca súd by nemal do obchodného registra zapísať v časti štatutárny orgán spoločnosti žiadne vety o zastupovaní spoločnosti konateľom alebo o podpisovaní za spoločnosť.
  • Konanie konateľa v mene spoločnosti je prejavom vôle spoločnosti, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa konanie uskutočnilo výslovne v mene spoločnosti, alebo či tak možno usudzovať len z okolností konania.
  • Na konanie za spoločnosť konateľ nepotrebuje žiadne ďalšie splnomocnenie či poverenie. Oprávnenie konateľa vystupovať v mene spoločnosti je neobmedzené a navonok aj neobmedziteľné. Obchodný zákonník síce v § 133 ods. 3 pripúšťa možnosť obmedziť konateľské oprávnenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, resp. priamo v spoločenskej zmluve, priamo vylučuje účinnosť takýchto obmedzení voči tretím osobám.
  • Obmedzenie konateľa teda nemá žiadne právne dôsledky pre platnosť a účinnosť právnych úkonov uskutočnených konateľom nad rámec obmedzenia. Určitou výhodou takéhoto interného obmedzenia však môže byť vnútorný zodpovednostný vzťah konateľa voči spoločnosti, ktorý sa prejaví napr. pri prekročení rozsahu konateľských oprávnení stanovených rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti v podobe práva spoločnosti na náhradu škody, ktorú konateľ svojim konaním (prekročením dohodnutých oprávnení) spoločnosti spôsobil.

Ďalšia časť bude venovaná ručeniu konateľa za škodu a rozhodovanie konateľov o obchodnom vedení.

Zdroj:

GRABAN, A.: Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, I. diel

© Všetky práva vyhradené!

Zverejnené: 16. október 2011