Návrh nových Stanov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Návrh nových Stanov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Návrh na nové 

S T A N O V Y

spoločnosti

Hont Medik s.r.o.

Preambula

Stanovy spoločnosti Hont Medik s.r.o. upravujú vnútornú organizáciu spoločnosti Hont Medik s.r.o. a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v Zakladateľskej listine spoločnosti Hont Medik s.r.o. Nič v týchto stanovách sa nesmie vykladať tak, aby to oprávňovalo ktorúkoľvek fyzickú či právnickú osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, ktoré by bránili slobodne rozvíjať súťažnú činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu, či ktoré by naopak zľahčovali povinnosť dbať na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže.

 

I. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.

OBCHODNÉ MENO, SÍDLO, ZALOŽENIE

A OPRÁVNENIE NA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

(1)  Obchodné meno spoločnosti je: Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“).

(2)  Sídlo spoločnosti je v Krupine, Malinovského 837/7, PSČ 963 01.

(3)  Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa v NZ 113828/2003, zo dňa 03.12.2003 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Ľubomíra Spodniaka, notára v Krupine, Čsl. armády 597, v zmysle §§ 28, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.

(4)  Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

(5)  Spoločnosť vykonáva predmet činnosti na základe živnostenského listu vydaného vecne a miestne príslušným živnostenským úradom a na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného príslušným orgánom.

 

Článok II.

PREDMET PODNIKANIA

(1)  Hlavným predmetom podnikania (činnosti) spoločnosti je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odbor: psychiatria.

(2)  Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa vykonáva vecne a obsahovo v súlade s osobitnými zákonmi upravujúcimi poskytovanie zdravotnej starostlivosti [1]). Spoločnosť tu má postavenie a plní úlohy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

(3)  Ďalšími predmetmi podnikania sú:

1.         dopravná zdravotná služba,

2.         prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

            3.         opatrovateľská činnosť mimo zdravotných výkonov,

4.         sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností a v rozsahu živnostenského oprávnenia,

5.         rozpočtovanie a kalkulovanie cien a prác v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností,

6.         organizovanie porád, seminárov, školení v rozsahu voľných živností,

7.         sprostredkovanie právnych osôb oprávnených poskytovať poradenstvo,

8.         sprostredkovanie leasingových zmlúv,

9.         vykonávanie školení v oblasti poskytovania prvej pomoci,

10.    vydávanie propagačných materiálov,

11.     ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,

12.    (zrušený Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 11.augusta 2010),

13.    predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

14.    poskytovanie datových služieb – internetová čitáreň,

15.    spracovanie údajov,

16.    reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou,

17.    osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,

18.    kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

19.    kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,

20.    kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb),

21.    prekladateľské a tlmočnícke služby,

22.    prenájom strojov a zariadení zdravotníckej povahy,

23.    prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane bytového hospodárstva spojené s poskytovaním iných než základných služieb – upratovacie a čistiace služby,

24.    upratovacie a čistiace práce,

25.    usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí.

 

Článok III.

ORGANIZAČNÝ PORIADOK, INTERNÉ A VNÚTROPODNIKOVÉ SMERNICE,

ICH SCHVAĽOVANIE A ZVEREJŇOVANIE, ZBORNÍK INTERNÝCH PREDPISOV

(1)  Podrobnosti o organizačnej štruktúre, koordinácii, organizácii, riadení a zabezpečovaní jednotlivých predmetov činnosti spoločnosti môžu byť upravené v organizačnom poriadku spoločnosti ako aj v organizačných poriadkoch jednotlivých pracovísk spoločnosti.

(2)  Ďalšími internými a vnútropodnikovými právnymi aktmi sú  interné a vnútropodnikové smernice, ktoré upravujú skupiny vzťahov rovnakého druhu a neurčitého počtu, ako aj za účelom bližšieho vymedzenia práv a povinností vyplývajúcich pre spoločnosť a jej zamestnancov zo zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a z týchto stanov.

(3)  Organizačný poriadok spoločnosti, organizačný poriadok pracoviska spoločnosti a ostatné interné a vnútropodnikové smernice schvaľuje, podpisuje a vydáva konateľ spoločnosti, pokiaľ osobitný zákon neurčuje inak.

(4)  Ustanovenia organizačného poriadku spoločnosti, organizačného poriadku pracoviska spoločnosti a ustanovenia každej internej a vnútropodnikovej smernice nadobúdajú účinnosť po schválení konateľom a sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a všetky fyzické osoby, ktoré sú so spoločnosťou v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzťahu.

(5)  Zriaďuje sa „Zborník interných predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o.“ (ďalej len „Zborník“), ktorý slúži na zverejňovanie interných a vnútropodnikových smerníc a ostatných právne záväzných noriem, ako aj na zverejňovanie dôležitých pracovných pokynov a nariadení a tiež na účel zverejňovania základných listín a organizačných smerníc, ktorými sú  Zakladateľská listina spoločnosti a jej zmeny, Stanovy spoločnosti a ich zmeny a organizačný poriadok spoločnosti a jeho zmeny.

(6)  Záväzné interné a vnútropodnikové smernice, poriadky, pokyny, predpisy a rozhodnutia nadobúdajú účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia v Zborníku, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Každá fyzická osoba, ktorá je so spoločnosťou v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzťahu, má nielen neodcudziteľné právo na informácie uverejnené v Zborníku, na informáciu, že zborník bol vydaný a má aj povinnosť bezodkladne sa po každom vydaní Zborníka oboznámiť z jeho obsahom. veci týkajúce sa obchodného, profesionálneho, zdravotníckeho a iného zákonom zaväzujúceho tajomstva, ako aj skutočnosti, ktoré sú chránené podľa osobitného zákona [2]), nesmú byť nikdy v Zborníku uverejnené.

(7)  Zborník sa vydáva ako neperiodická publikácia a jeho vydávanie patrí do rozhodovacej a organizačnej právomoci konateľov spoločnosti. Zborník sa v záujme ochrany prírody vydá iba v takom počte výtlačkov, aby tlačená forma bola dodaná na každé pracovisko spoločnosti, spoločníkom spoločnosti a vedúcim zamestnancom. Každé vydanie Zborníka je pre všetkých ostatných bezplatne zverejnené na webovej stránke spoločnosti.

(8)  O všetkom, čo bolo v Zborníku  uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každej fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzťahu so spoločnosťou a táto domnienka o znalosti uverejnených predpisov sa pokladá za nevyvrátiteľnú. 

 

II. ČASŤ

ZÁKLADNÉ IMANIE

 

Článok IV.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

(1)   Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 6.638,783775 euro (slovom: Šesťtisícšesťstotridsaťosem EUR aj 78,3775 eurocentov).

(2)  Rozsah splatenia základného imania je 6.638,783775 euro (slovom: Šesťtisícšesťstotridsaťosem EUR aj 78,3775 eurocentov)

 

III. ČASŤ

SPOLOČNÍCI

 Článok V.

Spoločník pri založení spoločnosti

(1) Spoločnosť bola založená jediným spoločníkom.

(2) Spoločník ku dňu založenia spoločnosti splatil vklad v plnej výške.

 

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKA

(1)  Jediný spoločník vykonáva svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení, ktorého pôsobnosť vykonáva.

(2)  Spoločník má právo:

a)   na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu, z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie,

b)  byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti, o účtovnej uzávierke,

c)   osobne alebo prostredníctvom splnomocnených zástupcov sa zúčastňovať na valnom zhromaždení a predkladať tu návrhy, vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu a hlasovať,

d)  získať od konateľa požadované vysvetlenia a informácie o záležitostiach spoločnosti,

e)   nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti vrátane účtovných kníh spoločnosti,

f)    na zvolanie valného zhromaždenia, ak jeho vklad ako spoločníka dosahuje aspoň 10% základného imania,

g)   na vyrovnací podiel,

h)  na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu.

(3)  Spoločník je povinný:

a)   dodržiavať ustanovenia zakladateľskej listiny, týchto stanov a plniť touto listinou, stanovami a zákonmi uložené povinnosti,

b)  rešpektovať a dodržiavať rozhodnutia valného zhromaždenia a plniť úlohy a povinnosti vyplývajúce z týchto rozhodnutí,

c)   v stanovenej lehote splatiť svoj vklad na základné imanie spoločnosti.

  

Článok VII.

OBCHODNÝ PODIEL

(1)  Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Počas trvania spoločnosti vyjadruje aj mieru spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

(2)  Na rozdelenie a prevod obchodného podielu na spoločníka alebo na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, obchodný podiel sa dedí.

 

 IV. ČASŤ

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

 Článok VIII.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

            Orgánmi spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,

b) konatelia.

 

 

Článok IX.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

(1)  Valné zhromaždenie spoločnosti tvorí zakladateľ – spoločník. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje o celej činnosti spoločnosti, je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o spoločnosti spôsobom určeným zákonom, zakladateľskou listinou a týmito stanovami, okrem vecí zverených zákonom, zakladateľskou listinou a týmito stanovami do rozhodovacej kompetencie konateľa.

(2)  Valné zhromaždenie spoločnosti sa schádza minimálne jedenkrát ročne, najneskôr do 15.3. toho ktorého roka.

(3)  Do výhradnej právomoci valného zhromaždenia prislúcha:

a)   schvaľovanie účtovnej závierky,

b)  rozhodovanie o rozdelení zisku a o spôsobe úhrady strát,

c)   schvaľovanie stanov a ich zmien,

d)  rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,

e)   rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania,

f)    rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

g)   vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,

h)  schvaľovanie podmienok zmluvy o výkone funkcie s konateľom,

i)     rozhodovanie o zrušení spoločnosti,

j)     rozhodovanie o návrhoch predložených likvidátorom spoločnosti,

k)   rozhodovanie o zmene právnej formy spoločnosti,

l)     vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristov spoločnosti,

m)   schvaľovanie návrhov dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,

n)  určovanie prostriedkov na dosiahnutie cieľov rozvoja spoločnosti,

o)  rozhodovanie o majetkovej účasti spoločnosti v iných spoločnostiach,

p)  rozhodovanie o zlúčení alebo splynutí s inou spoločnosťou,

q)  rozhodovanie o rozdelení spoločnosti,

r)   schvaľovanie zmluvy o zlúčení, zmluvy o splynutí spoločnosti,

s)   schvaľovanie projektu rozdelenia spoločnosti,

t)    rozhodovanie o vstupe nového spoločníka do spoločnosti.

(4)    Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti najmenej raz za rok, najneskôr tak, aby sa konalo do 15.3. toho ktorého roka.

(5)    Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie vždy, keď zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo takúto stratu možno predpokladať.

 

 

Článok X.

ROZHODOVANIE MIMO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

(1)    Spoločníci môžu v neodkladnej záležitosti prijať rozhodnutie aj mimo valného zhromaždenia (per rollam). Pre prijatie platného rozhodnutia per rollam sa vyžaduje, aby s predloženým návrhom uznesenia vyslovili písomný súhlas všetci spoločníci. Rozhodnutie per rollam má potom všetky účinky rozhodnutia (uznesenia) valného zhromaždenia. Rovnako (per rollam) môže rozhodovať aj jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

(2)    Rozhodovanie per rollam nie je prípustné pre rozhodovanie podľa Článku IX. odsek 3 písm. a), c), d), e), f), i), k), l), o), p), q), r), s) a t).

 

 

Článok XI.

KONATELIA

(1)  Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia spoločnosti. Každý z konateľov spoločnosti koná za spoločnosť voči tretím osobám, pred štátnymi alebo inými orgánmi a riadi chod spoločnosti.

(2)  Každý z konateľov spoločnosti je oprávnený konať, rozhodovať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Ak je ustanovený  prokurista, konajú v mene spoločnosti konateľ spolu s prokuristom.

(3)  Do právomocí konateľa patrí najmä:

a)     rozhodovanie o všetkých otázkach, ktoré nepatria do výlučnej kompetencie valného zhromaždenia,

b)     vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,

c)      konanie za spoločnosť voči tretím osobám, pred štátnymi a inými orgánmi,

d)     riadenie chodu spoločnosti vo všetkých bežných veciach,

e)     zvolávanie valného zhromaždenia,

f)       rozhodovanie o všetkých pracovnoprávnych záležitostiach a konanie v mene spoločnosti v pracovnoprávnych veciach.

(4)  Konateľ je povinný zabezpečovať najmä:

a)     bežné záležitosti spoločnosti,

b)     zvolávanie valného zhromaždenia,

c)      riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, inventarizáciu majetku,

d)     úplné informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti,

e)     vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,

f)       vedenie zoznamu spoločníkov spoločnosti.

(5)  Konateľ je ďalej zodpovedný za:

a)     vyhotovovanie a odosielanie na uloženie do Zbierky listín úplného znenia zakladateľskej listiny ako aj stanov v prípade, že valné zhromaždenie prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu zakladateľskej listiny alebo schválenie stanov alebo schválenie zmeny stanov, a to bez zbytočného odkladu a za

b)     predkladanie správ o obchodnej činnosti valnému zhromaždeniu.

(6)  Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

 

Článok XII.

VNÚTORNÁ KONTROLA SPOLOČNOSTI

(1)  Dozorná rada spoločnosti sa nezriaďuje.

(2)  Vnútornú kontrolu spoločnosti zabezpečuje valné zhromaždenie a konatelia, ktorí pri vykonávaní tejto pôsobnosti dohliadajú na dodržiavanie zákonov, iných záväzných právnych predpisov a vnútorných aktov riadenia v činnosti jednotlivých prevádzok či útvarov spoločnosti.

 

 V. ČASŤ

ZMENY ZÁKLADNÉHO IMANIA

 

Článok XIII.

SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

(1)  Základné imanie môže byť zvýšené alebo znížené len rozhodnutím valného zhromaždenia v súlade s ust. §§ 142 až 147 Obchodného zákonníka.

(2)  Zvýšenie základného imania je prípustné jednak formou peňažných vkladov, jednak formou nepeňažných vkladov.

(3)  Ak sa má základné imanie zvyšovať nepeňažnými vkladmi, schvaľuje valné zhromaždenie nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta.

(4)  O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Hodnota základného imania sa však nesmie znížiť pod zákonom určenú sumu, ktorá je ustanovená ako najnižšia prípustná suma základného imania.

 

VI. ČASŤ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

 

Článok XIV.

ÚČTOVNÉ OBDOBIE, ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(1)  Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

(2)  Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá konateľ.

(3)  Ročnú účtovnú závierku schvaľuje na návrh konateľa valné zhromaždenie.

(4)  Konateľ je povinný po schválení valným zhromaždením odoslať riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku na uloženie do Zbierky listín.

 

Článok XV.

REZERVNÝ FOND

(1)  Spoločnosť vytvára rezervný fond, rezervný fond musí byť uložený na viazanom účte v banke.

(2)  Rezervný fond sa vytvorí z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

(3)  Rezervný fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.

(4)  O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje konateľ, pričom rezervný fond možno použiť iba na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.


Článok XVI.

INÉ FONDY A DELENIE ZISKU

(1)  Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi okrem rezervného fondu i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku. Vytvorenie týchto fondov a stanovenie účelu použitia prostriedkov z týchto fondov určuje na návrh konateľa valné zhromaždenie.

(2)  O použití prostriedkov z fondu vytvoreného podľa odseku 1 rozhoduje konateľ, pričom musí zohľadňovať valným zhromaždením stanovený účel použitia.

 

VII. ČASŤ

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SPOLOČNOSTI

Článok XVII.

(1)  Spoločnosť sa člení na jednotlivé pracoviská. Pracoviskom je prevádzka alebo útvar.

(2)  Prevádzka je pracovisko spoločnosti, ktoré vykonáva činnosť patriacu do predmetu podnikania spoločnosti alebo ucelenú časť tejto činnosti. Útvar je také pracovisko spoločnosti, ktoré síce priamo nevykonáva činnosť patriacu do predmetu podnikania spoločnosti, ani časť tejto činnosti, plní však podporné technické a administratívne úlohy potrebné pre chod celej spoločnosti ako aj jej jednotlivých pracovísk.

(3)  Na čele pracoviska stojí vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva konateľ spoločnosti. Vedúci pracoviska je oprávnený určovať a ukladať zamestnancom spoločnosti zaradeným na jeho pracovisko pracovné úlohy, organizovať, riadiť a  kontrolovať ich prácu a ukladať im na tento účel záväzné pokyny.

  VIII. ČASŤ

ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI

 

Článok XVIII.

(1)  Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.

(2)  V prípade likvidácie spoločnosti vymenuje valné zhromaždenie likvidátora ešte pred začatím likvidácie. Všetky právomoci konateľa prejdú na likvidátora dňom začatia likvidácie. Likvidátor je oprávnený konať v súvislosti so všetkými záležitosťami spoločnosti, ktoré súvisia s likvidáciou.

(3)  Na rozhodnutia a postup súvisiaci s likvidáciou, zlúčením, splynutím alebo rozdelením spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

IX. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XIX.

PREZENTAČNÉ PEČIATKY A LOGO SPOLOČNOSTI

(1)  Pri korešpondencii a na administratívne a iné účely používa spoločnosť svoje prezentačné pečiatky a svoje vlastné logo.

(2)  Prezentačná obdĺžniková (nápisová) pečiatka pozostáva zo štyroch riadkov textu, kde v prvom riadku je uvedené obchodné meno spoločnosti, v druhom a treťom riadku je uvedené sídlo spoločnosti vrátane PSČ a v poslednom riadku je uvedené pridelené identifikačné číslo organizácie.

(3)  Okrúhla prezentačná pečiatka má v strede vyobrazené logo spoločnosti, okolo loga je do kruhu umiestnený dvojradový kruhopis – vonkajší rad tvorí text „Hont Medik s.r.o. Krupina“ symetricky rozmiestnený po obvode celého kruhu a vnútorný kruhopisu sa nachádza nad slovom „Krupina“ a tvorí ho text „Malinovského 837/7“.

(4)  Logom spoločnosti je vyobrazenie okrídlenej Asklépiovej palice symetricky ovinutej dvoma hadmi. Sloganom spoločnosti je latinské heslo „Salus aegroti: suprema lex!“ (význam v slovenskom jazyku znie, že blaho chorého je najvyšším zákonom).

(5)  Vyobrazenie prezentačných pečiatok spoločnosti tvorí prílohu č. 1 a vyobrazenie loga spoločnosti tvorí prílohu č. 2 týchto stanov.

(6)  Prezentačné pečiatky jednotlivých pracovísk spoločnosti schvaľuje a ich dokumentáciu uchováva konateľ spoločnosti; ich vyobrazenie a ďalšie podrobnosti môžu byť ustanovené v organizačnom poriadku alebo v ďalších vnútropodnikových smerniciach.

 

Článok XX.

ZOSÚLADENIE STANOV V PRÍPADE ZMIEN ZÁKONOV

            Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými v dôsledku zmeny právnych predpisov, konateľ je povinný predložiť zmeny, ktoré zosúladia stanovy s právnymi predpismi, valnému zhromaždeniu, a to najneskôr v lehote ustanovenej príslušnou zmenou toho ktorého právneho predpisu.

 

Článok XXI.

RIADENIE OSTATNÝCH VZŤAHOV A ČINNOSTÍ

                Právne vzťahy a oblasti činnosti spoločnosti, ktoré nie sú upravené  zakladateľskou listinou ani týmito stanovami, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

               

Článok XXII.

(1)  Zrušujú sa Stanovy spoločnosti Hont Medik s.r.o. schválené dňa 19.septembra 2006.

(2)  Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ...

  

 

 


                                                                                                Hont Medik s.r.o.

                                                                                                MUDr. Vladimír Hacek 

 

 

Príloha č. 1 a 2