Návrh na písomné rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa ZL

Návrh na:

 

PÍSOMNÉ ROZHODNUTIE

jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel Sro, vložka číslo 8812/S, so sídlom Krupina, Malinovského č.837/7, IČO: 36622371

zo dňa ........ 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa Zakladateľská listina spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

            Ja, MUDr. Vladimír Hacek, nar.15.7.1970, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 837/7, jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o., zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 8812/S, sídliacej v Krupine, Malinovského č.837/7, IČO: 36622371, týmto písomným rozhodnutím, vykonávajúc tak pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), mením a dopĺňam Zakladateľskú listinu spoločnosti Hont Medik s.r.o. vyhotovenú formou Notárskej zápisnice číslo 113828/2003 z 3.12.2003, v znení  zmien vykonaných na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 18.9.2006, v znení zmeny vykonanej na základe súhlasu s metódou prepočtu menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na EURO podľa § 12a zákona č.530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zmeny vykonanej písomným rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 17.8.2010 (ďalej len „Zakladateľská listina spoločnosti Hont Medik s.r.o.“)

 

Čl. I.

Zakladateľská listina spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. Časti „Obchodné meno spoločnosti“ a „Sídlo spoločnosti“ sa zlučujú do Článku 1, ktorý vrátane názvu znie:

 

Článok 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

            (1) Obchodné meno spoločnosti znie: Hont Medik, s.r.o.

            (2) Sídlom spoločnosti je Slovenská republika, mesto Krupina, Malinovského č.837/7, PSČ 963 01.“.

 

2. Časť „Predmet činnosti“ sa označuje ako Článok 2, ktorý vrátane názvu znie:

 

Článok 2

Predmety činnosti

            Predmety činnosti spoločnosti sú:

1. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odbor: psychiatria,

2. Sprostredkovanie:

   a) právnych osôb oprávnených poskytovať poradenstvo,

   b) leasingových zmlúv.

3. Vykonávanie školení v oblasti poskytovania prvej zdravotnej pomoci.

4. Dopravná zdravotná služba.

5. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

6. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,

7. (zrušený Rozhodnutím jediného spoločníka o zmene Zakladateľskej listiny spoločnosti     Hont Medik s.r.o. zo dňa 17.8.2010).

8. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál.

9. Organizovanie porád, seminárov, školení v rozsahu voľných živností.

10. Poskytovanie dátových služieb: internetová čitáreň, internetová kaviareň.

11. Spracovanie údajov.

12. Reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou.

13. Vydávanie propagačných materiálov.

14. Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby.

15. Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu živnostenského             oprávnenia.

16. Opatrovateľská činnosť mimo zdravotných výkonov.

17. (zrušený Rozhodnutím jediného spoločníka o zmene Zakladateľskej listiny          spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo dňa 17.8.2010).

18. Pohostinská činnosť.

19. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských služieb v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4.

20. Masérske služby.

21. Vykonávanie prác a výkonov pre zdravotnícku činnosť súvisiacich so zabezpečením ďalšej zdravotníckej starostlivosti dodávateľským spôsobom.

22. Rozpočtovanie a kalkulovanie cien a prác v oblasti obchodu, služieb, výroby dopravy.

23. Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

24. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod).

25. Poradenská činnosť v oblasti zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti osobami oprávnenými poskytovať poradenstvo.

26. Kancelárske a sekretárske práce (vrátane kopírovania a rozmnožovacích služieb).

27. Prekladateľské a tlmočnícke služby.

28. Prenájom strojov a zariadení zdravotníckej povahy.

29. Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním iných než základných služieb – upratovacie a čistiace práce.

30. Upratovacie a čistiace práce.

31. Usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí.“.

 

3. Časť „Základné imanie spoločnosti“ sa označuje ako Článok 3, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

Článok 3

Základné imanie spoločnosti

            (1) Základné imanie spoločnosti je 6.638,783775 € (Šesťtisícšesťstotridsaťosem EUR aj 78,3775 euro centov), ktoré je tvorené peňažným vkladom zakladateľa a jediného spoločníka spoločnosti a je splatené v celom rozsahu.

            (2) Pomerom vkladov spoločníka sa určuje jeho obchodný podiel, ktorý predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Počas trvania spoločnosti vyjadruje aj mieru spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

            (3) Na rozdelenie a prevod obchodného podielu na spoločníka alebo na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

            (4) Obchodný podiel sa dedí.“.

 

4. Časť „Spoločník“ sa označuje ako Článok 4, ktorý vrátane názvu znie:

 

Článok 4

Spoločník

            Prvým a jediným zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je MUDr. Vladimír Hacek, nar.15.7.1970, bytom Krupina, Malinovského č.837/7, ktorý zároveň v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vykonáva i pôsobnosť valného zhromaždenia.“.

 

5. Časť „Doba trvania spoločnosti“ sa označuje ako Článok 5, ktorý vrátane názvu znie:

 

Článok 5

Doba trvania spoločnosti

            Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.“.

 

6. Časť „Orgány spoločnosti“ sa označuje ako Článok 6, ktorý vrátane názvu znie:

 

Článok 6

Orgány spoločnosti

            Orgánmi spoločnosti sú:

            a) valné zhromaždenie,

            b) konatelia spoločnosti.“.

 

7. Časť „Valné zhromaždenie spoločnosti“ sa označuje ako Článok 7, ktorý vrátane názvu znie:

 

Článok 7

Valné zhromaždenie spoločnosti

            (1) Valné zhromaždenie spoločnosti tvorí zakladateľ – spoločník. Valné zhromaždenie  rozhoduje o celej činnosti spoločnosti.

            (2) Valné zhromaždenie spoločnosti sa schádza minimálne jedenkrát ročne, najneskôr do 15.3. toho ktorého roka. Predsedom valného zhromaždenia je jediný spoločník a zapisovateľom valného zhromaždenia je týmto jediným spoločníkom určený konateľ spoločnosti.

            (3) Riadnym valným zhromaždením je činnosť jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, ktorú tento spoločník vykonáva v čase od 1.3. do 15.3. kalendárneho roka. Mimoriadnym valným zhromaždením je činnosť jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, vykonaná v inom, než v predchádzajúcej vete uvedenom čase.

            (4) Zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia v prípade podľa § 128 ods.2 Obchodného zákonníka je doručenie písomného oznámenia konateľa jedinému spoločníkovi.“.

 

8. Časť „Štatutárny orgán – konatelia spoločnosti“ sa označuje ako Článok 8, ktorý vrátane názvu znie:

 

Článok 8

Štatutárny orgán (konatelia) obchodnej spoločnosti

            (1) Prvým konateľom spoločnosti od založenia spoločnosti je MUDr. Vladimír Hacek, r.č.:700715/7619, bytom Krupina, Malinovského č.837/7.

            (2) Každého ďalšieho konateľa spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie spoločnosti.

            (3) Každý konateľ je oprávnený konať, rozhodovať a podpisovať v mene spoločnosti, samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

            (4) Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti.

            (5) Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného vyhlásenia konateľa o vzdaní sa funkcie konateľa jedinému spoločníkovi spoločnosti. Odvolanie konateľa z funkcie je účinné schválení, vydaním a podpísaním rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti o odvolaní konateľa z funkcie.

            (6) Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je konateľ spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

            (7) Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom spoločnosti sa spravuje zmluvou o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a konateľom spoločnosti. Zmluva o výkone funkcie konateľa musí mať písomnú formu a musí ju schváliť jediný spoločník spoločnosti.

            (8) Stanovy, ktoré spoločnosť vydá, upravia ďalšie podrobnosti o zmluve o výkone funkcie konateľa, ako aj situácie, kedy má osoba, ktorá sa stala konateľom spoločnosti vymenovaním, so spoločnosťou zároveň aj pracovnoprávny vzťah založený pracovnou zmluvou podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).“.

 

9. Časť „Rezervný fond“ sa premenúva na „Rezervný, povinné a ostatné fondy“ a označuje sa ako Článok 9, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

Článok 9

Rezervný, povinné a ostatné fondy

            (1) Pri vzniku spoločnosti sa rezervný fond nevytvára a spoločnosť je povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Tento fond je povinná spoločnosť každoročne dopĺňať o sumu 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do výšky 10% základného imania. Rezervný fond musí byť uložený na viazanom účte v banke, o jeho použití rozhoduje konateľ v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

            (2) Spoločnosť povinne zriaďuje sociálny fond za podmienok a spôsobom ustanoveným podľa zákona č. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

            (3) Pokiaľ to vyplýva zo zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, spoločnosť vytvára aj iné fondy, ak je povinná ich tvoriť.

            (4) Spoločnosť môže vytvárať aj iné fondy a prispievať do nich z čistého zisku. Podrobnosti upravia stanovy.“.

 

10. Pred časť „Záverečné a všeobecné ustanovenia“ sa vkladá nová časť, ktorá sa označuje ako Článok 10, ktorý vrátane názvu znie:

 

Článok 10

Vyhradenie valného zhromaždenia rozhodovaní vecí,

ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti

            (1) Valné zhromaždenie si vyhradzuje rozhodovať veci o:

            a) vymedzení oblastí, pre ktoré vydáva vnútorné predpisy valné zhromaždenie,

            b) pozmeňovaní, dopĺňaní a rušení vnútorných predpisov alebo ich častí, ktoré boli vydané predo dňom 1.novembra 2010 inými orgánmi spoločnosti, ak tieto vnútorné predpisy zasahujú do oblastí, pre ktoré podľa vymedzenia podľa písmena a), vydáva vnútorné predpisy valné zhromaždenie,

            c) vymedzení úsekov pôsobností konateľov a zastupovaní konateľov v čase ich neprítomnosti,

            d) podmienkach konania menom spoločnosti v pracovnoprávnych vzťahoch osôb, ktoré sú zároveň konateľmi spoločnosti,

            e) schvaľovaní vnútorných predpisov na úseku ochrany zamestnancov pred

            1. akoukoľvek diskrimináciou,

            2. akýmikoľvek postihmi zamestnancov za sťažnosti vznesené proti konateľom alebo proti vedúcim zamestnancom spoločnosti.

            (2) Valné zhromaždenie si ďalej vyhradzuje právo rozhodovať veci:

            a) o schvaľovaní vnútorných predpisov o postihoch, spôsobe a forme vyčíslenia škody a jej náhrady v prípade:

            1. diskriminácie zamestnancov,

            2. priamych či nepriamych postihov zamestnancov za sťažnosti vznesené podľa odseku 1 písm. e) 2.bod,

 

11. Časť „Záverečné a všeobecné ustanovenia“ sa rozčleňuje na štyri články (Článok 11, Článok 12, Článok 13 a Článok 14), ktoré vrátane nadpisov znejú:

 

Článok 11

Prechodné ustanovenia k 15.11.2010

            (1) Konania a činnosti začaté pred 15.novembrom 2010 sa dokončia podľa Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. platnej odo dňa 17.08.2010.

            (2) Konania a činnosti začaté pred 15.novembrom 2010 sa dokončia podľa Stanov spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo dňa 17.8.2010 a podľa Organizačného poriadku spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo dňa 23.08.2010 v platnom znení.

            (3) Konania a činnosti začaté pred 15.novembrom 2010 sa dokončia podľa vnútorných predpisov spoločnosti vydaných pred 15.novembrom 2010, ak sú v platnosti pred 15.novembrom 2010.

            (4) Retroaktivita sa vylučuje a zakazuje.

            (5) Pracovné zmluvy medzi spoločnosťou a osobami, ktoré sú ku dňu 15.11.2010 vymenované zároveň aj za konateľov spoločnosti, sa zosúladia so Zakladateľskou listinou spoločnosti Hont Medik s.r.o. účinnou a platnou odo dňa 15.11.2010 v lehote do 31.12.2010, výlučne však v súlade so Zákonníkom práce a formou a spôsobom v tomto Zákonníku práce predpísanom.

 

Článok 12

Prevod a rozdelenie obchodného podielu

a oprávnenie domáhať sa zrušenia spoločnosti

            (1) Jediný spoločník môže zmluvou previesť svoj obchodný podiel na inú osobu. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo.

            (2) Zmluva o prevode obchodného podielu nadobúda účinnosť a účinky prevodu nastávajú voči spoločnosti dňom, kedy jediný spoločník spoločnosti písomným rozhodnutím vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak v tejto zmluve nie je určený neskorší deň účinnosti.

            (3) Na prevod obchodného podielu sa nevyžaduje splnenie žiadnej inej podmienky.

            (4) Rozdelenie obchodného podielu sa nevylučuje; vykonáva sa však výlučne spôsobom ustanoveným v Obchodnom zákonníku.

            (5) Domáhať sa na súde zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v Obchodnom zákonníku, v inom zákone alebo inom všeobecne záväznom právnom predpis, je oprávnený iba jediný spoločník. Konateľ, ak nie je zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti, sa nemôže na súde domáhať zrušenia spoločnosti.

 

Článok 13