Mimoriadne valné zhromaždenie z 30-jún-2011

ZÁPISNICA 

o mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

so sídlom SR, 963 01 Krupina, Malinovského 837/7, 

konaného 30.6.2011 o 10:00 hod. v mieste prevádzky organizačnej zložky: 

Hont Medik s.r.o. Psychiatrická ambulancia Krupina, 

Ul. 29.augusta 611/6, 963 01 KRUPINA

 

Prítomní:

1. jediný spoločník Hont Medik s.r.o. MUDr. Vladimír Hacek - osobne,

2. Mgr. Martina Fidlerová, konateľ Hont Medik s.r.o. - osobne,

3. Diana Régiová, SZČO, poverená vedením účtovníctva Hont Medik s.r.o. - osobne.  

Program: 

1. Otvorenie

2. Ustanovenie predsedu a zapisovateľa

3. Účtovná závierka spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2010 - návrh na schválenie

4. Ukončenie

 

Opis prerokovania jednotlivých bodov:

 

K 1.bodu:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal jediný spoločník, ktorý je aj prvým konateľom spoločnosti Hont Medik s.r.o., MUDr. Vladimír Hacek, ktorý skonštatoval:

a) uznášania schopnosť mimoriadneho valného zhromaždenia Hont Medik s.r.o. na tom základe, že sa ho zúčastňuje jediný spoločník Hont Medik s.r.o.,

b) fakt, že mimoriadne valné zhromaždenie Hont Medik s.r.o. bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v Zakladateľskej listine Hont Medik s.r.o. a ústrednom predpise o rokovacom poriadku valného zhromaždenia Hont Medik s.r.o.

K 2.bodu:

Jediný spoločník Hont Medik s.r.o. (ďalej len „jediný spoločník“) ustanovil samého seba za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Hont Medik s.r.o. (ďalej len „valné zhromaždenie“), ako aj za zapisovateľa valného zhromaždenia.

K 3.bodu:

Prítomná účtovníčka poverená účtovníctvom spoločnosti Hont Medik s.r.o. a obaja prítomní konatelia spoločnosti Hont Medik s.r.o. predložili vyhotovenú účtovnú závierku spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2010. Po jej prerokovaní jediný spoločník sa uzniesol na písomnom rozhodnutí, ktorým túto predloženú vyhotovenú účtovnú závierku spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2010 schválil. Písomné rozhodnutie tvorí prílohu tejto zápisnice.

K 4.bodu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, valné zhromaždenie rozhodlo o schválení účtovnej závierky spoločnosti Hont Medik s.r.o., po čom vyhlásil valné zhromaždenie za ukončené. 

Zapísal: MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Jediný spoločník na znak svojho súhlasu s formálnymi náležitosťami konania valného zhromaždenia, ako aj na znak súhlasu s formou a obsahom prijatého rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2010 vlastnoručne túto zápisnicu podpisuje:

V Krupine dňa 30.júna 2011

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Hont Medik s.r.o., jediný spoločník

 


________________________________________________________________ 

Príloha ku zápisnici o mimoriadnom valnom zhromaždení 

Hont Medik s.r.o. konanom 30.6.2011

 

PÍSOMNÉ ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA 

z 30.6.2011 

  

obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

o schválení účtovnej závierky Hont Medik s.r.o. za rok 2010

 

   

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. pri výkone pôsobnosti jej valného zhromaždenia, v súlade s ustanoveniami § 132 ods. 1 a § 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uzniesol sa na tomto písomnom rozhodnutí:

I.

Schvaľujem vyhotovenú individuálnu riadnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. tak za rok 2010, ako bola vyhotovená a predložená oboma konateľmi Hont Medik s.r.o. v súčinnosti s účtovnou kanceláriou Diany Régiovej, poverenej vedením účtovníctva spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

II. 

Nariaďujem konateľom Hont Medik s.r.o., aby schválenú účtovnú závierku spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2010 odoslali na založenie do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, k reg. zápisu Sro, vložka č. 8812/S-Zbl., a to vrátane písomného vyhlásenia podľa ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III. 

Toto písomné rozhodnutie nadobúda účinnosť 30.júna 2011.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Hont Medik s.r.o., jediný spoločník

anibline

Publikované dňa: 30. jún 2011

anibline

Potvrdenie splnenia povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. g) a § 9 ods. 2, 5 a 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

Odkaz na Zbierku listín k reg. zápisu vo vložke Sro 8812/S-Zbl.

anibline

Publikované dňa: 21. júl 2011

anibline