Mimoriadne valné zhromaždenie konané 29. júna 2011

Mimoriadne vyhlásenie
valného zhromaždenia Hont Medik s.r.o.

Valné zhromaždenie spoločnosti Hont Medik s.r.o. konané dňa 29. júna 2011 prijalo mimoriadne vyhlásenie k situácii ohľadom zásadnej redukcie psychiatrických lôžok v Banskobystrickom samosprávnom kraji:

Ako spoločnosť prevádzkujúca zdravotnícke zariadenie - Psychiatrickú ambulanciu Krupina vyslovujeme:

 1. hlboké znepokojenie nad účelovými, neodôvodnenými a neakceptovateľnými drastickými škrtmi,
 2. úprimnú ľútosť nad skutočnosťou, že osobnosť formátu primára Nábělka končí z dôvodov týchto účelových škrtov a končí svoju profesionálnu kariéru,
 3. nepopísateľný pocit hanby za to, že minister zdravotníctva nasledujúci po každom doterajšom ministrovi zdravotníctva je stále horší, než predošlý.
 • Zároveň upozorňujeme, že z posledne spracovaných údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2009 v Banskobystrickom samosprávnom kraji (ďalej len "BBSK) 660 psychiatrických lôžok z celkového počtu 4336 lôžok psychiatrických celej SR (15,22% všetkých psychiatrických lôžok SR).

 • Hoci BBSK mal ku 31.12.2009 percentne viac obyvateľov, ako Bratislavský samosprávny kraj - konkrétne 12,08% obyvateľov SR BBSK oproti 11,39% obyvateľov SR Bratislavského samosprávneho kraja, počet psychiatrických lôžok bol v roku 2009 v Bratislavskom kraji  až 751 z celkového počtu v SR 4336 (17,3%).

 • Od roku 2009 nedošlo k žiadnej redukcii psychiatrických lôžok v Bratislavskom kraji (stále 751).

 • Vrátane vyššie uvedených škrtov naopak v BBSK bol počet psychiatrických lôžok od roku 2009 znížený o mínus 290 lôžok - t.j. o takmer mínus 44% (!!!).

 • Počet úmrtí v dôsledku samovraždy za rok 2009 bol v BBSK úplne najvyšší spomedzi všetkých 7 krajov SR - presne 107 dokonaných samovrážd v BBSK z celkom 609 samovrážd v celej SR = 17.6% (!)

 • Nezamestnanosť v BBSK dosahuje dlhodobo najvyššiu perentnú mieru, za máj 2011: 19,2 % (!).

 • Len hlupák nevie, že s nezamestnanosťou sa spája aj chudoba, s chudobou obavy, strach, úzkosť, neistota a zvýšené riziko všetkých duševných porúch, vrátane schizofrénie.

 • Obávame sa, či dané reštriktívne opatrenia realizované vládou SR vo vzťahu k psychiatrickým lôžkam nemožno vykladať, ako nepriamu diskrimináciu podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) Smernice RADY 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, podľa ktorej sa za nepriamu diskrimináciu považuje prípad, ak by v dôsledku navonok neutrálneho predpisu, kritéria alebo zvyklosti bola znevýhodnená osoba určitej rasy alebo etnického pôvodu v porovnaní s inými osobami.

 • Naša obava je založená na tej skutočnosti, že BBSK je v počte percentného zastúpenia znevýhodneného rómskeho etnika tretím v poradí (po Prešovskom a Košickom kraji) s najvyšším týmto počtom, ktoré tvorí vyše 2,33% všetkých obyvateľov BBSK (15.463 občanov SR rómskej národnosti), pričom rómske etnikum žijúce v BBSK predstavuje 17,2% rómskeho etnika celej SR.

 • Podľa čl. 3 ods. 1 písm. e) sa citovaná smernica sa v rámci právomocí delegovaných na spoločenstvo vzťahuje na všetky osoby z verejného i súkromného sektora, vrátane verejných subjektov, pokiaľ ide o sociálnu ochranu, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.

 • SR sa podľa názoru valného zhromaždenia Smernicou RADY 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, neriadi, nesprávne ju uplatňuje v praxi a ohľadom vyššie uvedenej drastickej reštrikcie psychiatrických lôžok štátom máme dôvodné podozrenie, že sa môže jednať o nepriamu diskrimináciu rómskeho etnika v jeho neodcudziteľnom práve na rovnaké zaobchádzanie vo veci prístupu (aj) ku psychiatrickej zdravotnej starostlivosti.

 • Podotýkame, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. minula do roku 2008 za rôzne komponenty informačného systému vyše 73.026.621 eur (!), kedy sa nenamáhala optimálnosťou ani optimalizáciou tohto mrhania prostriedkami daňových poplatníkov. Išlo o lukratívne tendre, transparentnosť verejných obstarávaní ktorých je viac, než iba otázna.

 • Rómski občania SR žijúci v Banskobystrickom kraji počnúc 1.7.2011 však už „optimalizačným“ (nepriamym diskriminačným) hľadiskám Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. vystavení budú.

Aj vzhľadom na vyššie uvedené valné zhromaždenie týmto ukladá:

(a) štatutárnemu orgánu, aby sa obrátil s podnetom na Európsku komisiu, pričom aby využil všetky právomoci, aké plynú z práva EÚ na úseku overovania dodržiavania právneho poriadku EÚ a jeho správneho uplatňovania členskými štátmi EÚ,

(b) odbornému zástupcovi pripraviť a predložiť valnému zhromaždeniu analýzu zmysluplnosti ďalšieho prevádzkovania Psychiatrickej ambulancie Krupina, a to do konca septembra 2011,

(c) obchodnému vedeniu pripraviť a predložiť do konca mesiaca september 2011
(c1) alternatívy podnikateľskej činnosti v iných, než v zdravotníckej oblasti,
(c2) prípravné kroky pre vstup do likvidácie, ak alternatívy podľa písm. c1 nebudú akceptovateľné,

(d) štatutárnemu orgánu oboznámiť so situáciou všetkých zamestnancov,

(e) štatutárnemu orgánu pripraviť podklady pre analýzu podľa písm. b) a zabezpečiť úplnú súčinnosť odbornému zástupcovi.

Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom schválenia a účinnosť 30. júna 2011.

Vykoná ho štatutárny orgán.

Zverejní sa na webovom sídle.


Predseda valného zhromaždenia Hont Medik s.r.o.:
MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

anibline

Publikované: 29. jún 2011

anibline

Súvisiaci článok:

Odvaha povedať pravdu!

anibline