Mimoriadne valné zhromaždenie 14. január 2011

anibline

ZÁPISNICA O MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ
spoločnosti Hont Medik s.r.o.
konanom dňa 14.januára 2011 od 14:00 hod.
 

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: Krupina, Ul.29.augusta 611/6.
Čas konania mimoriadneho valného zhromaždenia: od 14:00 hod.
Predseda a zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia: MUDr. Vladimír Hacek

anibline

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

  1. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. (veľká revízia)
  2. Návrh na zmluvu o výkone funkcie konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.
  3. Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie konateľa Hont Medik s.r.o.
  4. Návrh na rozhodnutie VZ o časovom pláne realizácie chráneného pracoviska
  5. Rôzne

anibline

Opis prerokovania jednotlivých bodov programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

K bodu 1.:
Na mimoriadnom valnom zhromaždení bol prerokovaný návrh na zmenu Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. (veľká revízia) predložený MUDr. Vladimírom Hacekom. Na základe zásadných vznesených pripomienok Dianou Régiovou bol tento bod rozhodnutím jediného spoločníka vrátená na prepracovanie a bude prerokovaný na niektorom z nasledujúcich valných zhromaždení.

K bodu 2. a bodu 3.:
Na základe posúdenia súladu platných zmlúv o výkone funkcie konateľov spoločnosti Hont Medik s.r.o. bolo rozhodnuté, že nové zmluvy nebudú vypracované.

K bodu 4.:
Na mimoriadnom valnom zhromaždení bol prerokovaný návrh rozhodnutia o časovom pláne realizácie chráneného pracoviska. Boli ujasnené niektoré skutočnosti týkajúce sa najmä počtu pracovných miest vytvorených pre občanov so zdravotným postihnutím. Bolo dohodnuté, že tento bod sa presúva na najbližšie valné zhromaždenie a k tomuto bodu nebolo prijaté žiadne iné rozhodnutie.

K bodu 5.:
Boli prerokované otázky ohľadne povinnosti prihlasovania konateľov a spoločníka do registra Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní na základe zmien zákonov účinných od 1.1.2011. Bolo dohodnuté, že prihlásenia vykoná účtovná kancelária v súlade s týmito zmenami zákonov.

anibline

Rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania:

Jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o. MUDr. Vladimír Hacek, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prijíma toto písomné rozhodnutie:

A. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny Hont Medik s.r.o. (veľká revízia) sa vracia predkladateľovi na prepracovanie a po zapracovaní vznesených pripomienok bude predkladateľom predložený na niektorom z nasledujúcich valných zhromaždení.

B. Návrh zmluvy o výkone funkcie konateľov zostáva v podobe, v akej sú uzatvorené ku dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia, t.j. ku dňu 14.januáru 2011 a nebudú sa vypracúvať nové znenia týchto zmlúv, nakoľko tieto zmluvy sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

C. Návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. o časovom pláne realizácie chráneného pracoviska sa neschvaľuje a tento návrh sa presúva na najbližšie rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o.

D. Účtovná kancelária, ktorá je na základe zmluvy poverená vedením účtovníctva spoločnosti Hont Medik s.r.o., vykoná prihlásenia konateľov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o. do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní, ak je toto prihlásenie povinné na základe novely zákona č.461/2003 Z. z. účinnej od 1.1.2011 a aj je toto prihlásenie povinné na základe novely zákona č.580/2004 Z. z. účinnej od 1.1.2011.

Listina prítomných spoločníkov:
na mimoriadnom valnom zhromaždení bol prítomný jediný spoločník Hont Medik s.r.o., MUDr. Vladimír Hacek.

Listina ostatných prítomných:
na mimoriadnom valnom zhromaždení boli ďalej prítomní konateľka spoločnosti Hont Medik s.r.o. Bc. Martina Fidlerová a ďalej Diana Régiová (za účtovnú kanceláriu, ktorá je poverená vedením účtovníctva spoločnosti Hont Medik s.r.o.).

V Krupine dňa 14.01.2011

Doručí sa: všetkým prítomným na mimoriadnom valnom zhromaždení

Založí sa: do registratúrneho strediska spoločnosti Hont Medik s.r.o.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.,
predseda a zapisovateľ mimoriadneho
valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o.

anibline

Publikované dňa: 1. apríl 2011

anibline

varovanie 

Obchodná spoločnosť Hont Medik s.r.o. si vyhradzuje právo nezverejniť materiály týkajúce sa rokovaní valných zhromaždení v prípade, ak obsahujú skutočnosť tvoriacu obchodné tajomstvo obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako aj v prípade, ak obsahujú inú informáciu, ktorej zverejnenie by bolo spôsobilé ohroziť postavenie spoločnosti v hospodárskej súťaži či spôsobiť spoločnosti akúkoľvek inú škodu.

anibline