Jediný spoločník s.r.o. a nepeňažný vklad

Otázka (od MUDr. Hacek pre Ministerstvo spravodlivosti SR; dátum 9.7.2012):

Prosím o postúpenie (vide infra) môjho podnetu príslušnej sekcii MS SR v nasledovnom znení:
 

  • Vzhľadom na kogentné ustanovenie § 127 ods. 5 písm. a) Obchodného zákonníka je znemožnené, aby jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným podieľal sa novým nepeňažným vkladom, nakoľko o danom rozhoduje valné zhromaždenie [§ 125 ods. 1 písm. e) OBZ], ak súčasne "spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho nepeňažnom vklade"; uvedenú problematiku rieši napríklad český Obchodný zákonník v § 132 ods. 1 nasledovne "(1) Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Projev vůle společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu (dále jen „rozhodnutí společníka“). Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu o právním úkonu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Ustanovení § 127 ods. 5 se nepoužije.".
  • Neuvažuje Ministerstvo spravodlivosti SR nad obdobným riešením, nakoľko tzv. jedno osobových s.r.o. je na Slovensku hodne?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Odpoveď (od MS SR zo dňa 10.7.2012):

K Vášmu podnetu zo dňa 9. 7.2012 uvádzame nasledovné :

  • Vylúčenie aplikácie predmetného ustanovenia § 127 ods. 5 a 6 Obchodného zákonníka na jednoosobové  s.r.o. nie je síce v Obchodnom zákonníku explicitne ustanovená, ale vyplýva z nasledujúcich ustanovení, ktoré upravujú  s.r.o. s jediným spoločníkom. Z povahy ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka o výkone pôsobnosti valného zhromaždenia jediným spoločníkom vyplýva vylúčenie aplikácie §127 ods. 5,6 na jednoosobové s.r.o. ( „Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia“). Nakoľko v praxi sa  zatiaľ nevyskytli žiadne aplikačné problémy, MS SR zatiaľ neuvažuje o zmene predmetného ustanovenia § 127. Na základe uvedeného je možné, aby jediný spoločník jednoosobovej s.r.o. vkladal do spoločnosti nemajetkové (pozn. od Dr. Hacek - zrejme myslené "nepeňažné") vklady.


S pozdravom
Mgr. Elena Gogoláková
Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
Ministerstvo spravodlivosti
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Zverejnené: 11. júl 2012