ICE - odporúčané údaje.

ICE - odporúčané údaje.

1. Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko.

2. Hlavné ochorenie, ktorým trpíte a ktoré predstavuje najvážnejší zdravotný problém.

3. Ostatné ochorenia, ktoré ste prekonali alebo prekonávate (vrátane chirurgických operácií a úrazov).

4. Známe alergie na lieky alebo na potraviny či dezinfekčné prostriedky.

5. Zoznam liekov, ktoré užívate (vrátane voľnopredajných) s uvedením dávkovania.

6. Kontaktné údaje na Vášho všeobecného lekára ("obvodný lekár").

7. Voliteľným je kontaktný údaj na iného lekára, ktorý Vás lieči.

8. Kontaktné údaje (vrátane mobilného telefónu aj pevnej linky) na Vám dve najbližšie osoby s uvedením, o koho sa jedná.

9. Akékoľvek ďalšie želania či žiadosti, ktoré v prípade, ak budete v bezvedomí, nebude možné s Vami konzultovať.

Napr.:

  • nikdy neskončte v udržiavaní a záchrane môjho života,

  • súhlas s darcovstvom orgánov,

  • uvedenie osoby, ktorá môže rozhodnúť o Vašom odpojení od prístrojov, ak bude vylúčené, že sa preberiete z bezvedomia.

Pozn.: skratka "DNR" (Do Not Resuscitate) = želanie, aby bolo upustené od resucsitácie, je u nás bezpredmetné z hľadiska zákona (našťastie).

Pokiaľ sa týka Jehovistov, aj keby uviedli, že si neželajú krvnú transfúziu, v prípade, ak nebudú pri vedomí, takúto inštrukciu lekár nemôže vziať do úvahy. Okrem iného preto, že ICE má slúžiť k záchrane života, a nie komplikovať záchranárom a lekárom situáciu a pacienta ohrozovať na živote.