Výsledky hodnotenia vzdelávania za roky 2011 až 2015

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA 

vydáva 

HODNOTENIE SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA V POVOLANÍ LEKÁR 

 

Slovenská lekárska komora ako orgán v zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.“) príslušný na hodnotenie sústavného vzdelávania lekárov týmto hodnotí, že MUDr. Vladimír Hacek nar. 15.7.1970, registračné číslo SLK: ID 19547, povinnosť sústavne sa vzdelávať ustanovenú v § 42 ods. 1 a § 80 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. 

● v špecializačnom odbore psychiatria splnil 

nakoľko v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov, v päť ročnom hodnotenom období sústavného vzdelávania od 1.1.2011 do 31.12.2015 oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných (špecializačných, certifikovaných) pracovných činností najmenej na úrovni získania 250 kreditov v hodnotenom odbore.

V Bratislave dňa 8.1.2016

Publikované: 29. apríl 2016