Dojednanie základnej zložky mzdy formou násobku minimálnej mzdy - stanovisko MPSVAR SR

Žiadosť zo dňa 8. apríla 2011

Povinná osoba:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, Bratislava

Informácia, ktorej sa žiadosť týka:

Žiadam o sprístupnenie informácie, či je zákonné, ak zamestnávateľ dojedná v pracovnej zmluve so zamestnancom mzdu vyjadrenú ako presný násobok minimálnej mzdy, pričom v tejto zmluve sa tiež uvádza, že v prípade, ak sa minimálna mzda zvýši príslušným vykonávacím predpisom ku zákonu o minimálnej mzde, zvýši sa zamestnancovi automaticky aj základná zložka mzdy a netreba písomnej dohody o zmene podmienok pracovnej zmluvy a tiež, že pokiaľ sa minimálna mzda zníži týmto vykonávacím predpisom ku zákonu o minimálnej mzde, v tom prípade sa pre účely pracovnej zmluvy minimálnou mzdou rozumie minimálna mzda pred týmto jej znížením.

MUDr. Vladimír Hacek

Dojednanie základnej zložky mzdy formou násobku minimálnej mzdy - stanovisko Ministerstva práce, SVaR SR

Táto fotogaléria je prázdna.