Cenník zdravotných výkonov uhrádzaných na žiadosť osoby

anibline

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV UHRÁDZANÝCH NA ŽIADOSŤ OSOBY

V Krupine dňa 21.03.2011

Číslo: 196/2011 – F3

    Obchodné vedenie spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) schvaľuje:
 

§ 1
Cenník výkonov

    V zdravotníckom zariadení prevádzkovanom spoločnosťou (ďalej len „ambulancia“) sa zdravotné výkony uskutočňované na žiadosť osoby spoplatňujú podľa tohto cenníka:

Číslo: Názov výkonu: Cena (euro):
1. Potvrdenie na neliečebné účely (krátka lekárska správa)  4,00
2. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na neliečebné účely  6,00
3. Psychiatrické vyšetrenie (prvé) na neliečebné účely 15,00
4. Psychiatrické vyšetrenie (kontrolné) na neliečebné účely  7,00
5. Úhrada za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti 15,00
 

  

 

§ 2

Oslobodenie od platieb a individuálna zľava

(1) Žiadnu platbu neuhrádza občan Slovenskej republiky, ktorý:
a) je bezplatným darcom krvi a držiteľom aspoň striebornej Janského plakety,
b) bol prenasledovaný, väznený či inak postihnutý v rokoch 1939 až 1945 za svoj pôvod, národnosť, presvedčenie alebo mu bol arizovaný majetok či akýmkoľvek iným spôsobom možno ho vnímať ako obeť holokaustu,
c) sa aktívne zapájal do protifašistického odboja alebo bol politickým väzňom v období od 25.2.1948 do 31.12.1989,
d) je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár alebo v sestra; to sa vzťahuje aj na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú na starobnom alebo invalidnom dôchodku.
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) a c) sa vzťahuje aj na vdovu (vdovca) alebo sirotu po tomto občanovi.
(3 )Občan v životnej tiesni má právo požiadať o individuálnu zľavu; o žiadosti rozhoduje odborný zástupca ambulancie.

§ 3
Bezplatné poskytnutie prednostnej starostlivosti
 

(1) Ak o to prejaví záujem občan uvedený v § 2 odsekoch 1 a 2, bezplatne sa mu poskytne aj prednostná zdravotná starostlivosť.
(2) Na bezplatné poskytnutie prednostnej zdravotnej starostlivosti má právo aj pacient zaradený do dispenzárnej starostlivosti ambulancie.

§ 4
Záverečné ustanovenia
 

(1) Zrušuje sa Cenník výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby z 12.10.2010 číslo 684/2010 – F3.
(2) Tento cenník nadobúda účinnosť 1.apríla 2011.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.,
Bc. Martina Fidlerová, v. r.,
Hont Medik s.r.o.,
konatelia

anibline

Publikované: 28. marec 2011

anibline

Úplné znenie zákona číslo 578/2004 Zbierky zákonov účinné od: 31. marec 2011.

anibline