Cenník výkonov od 1.6.2015

Registratúrne číslo: 217/2015 - C1 (A)

 

S M E R N I C A

z 26. mája 2015

o cenníku všetkých zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o., o zozname zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré spoločnosť Hont Medik s.r.o. poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu a o úhradách poskytovanej zdravotnej starostlivosti (úhradová smernica)

 

Podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), § 7, 8, 38, 38a, 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „úhradový zákon“), § 79 ods. 1 písm. g), zv), § 102r ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) a čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v úplnom vyhotovenom znení z 23. novembra 2012 vydávam ako vnútorný predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ“) túto smernicu:

 

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Touto smernicou sa vydáva

a) cenník všetkých zdravotných výkonov poskytovaných poskytovateľom (ďalej len „cenník všetkých zdravotných výkonov“) 1) a

b) zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu (ďalej len „zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradou“). 2)

(2) Táto smernica ďalej upravuje niektoré ďalšie záležitosti týkajúce sa poskytovania a uhrádzania zdravotnej starostlivosti, poskytovanie ktorej zákon umožňuje alebo zákon nezakazuje spoplatniť.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto smernice rozumie sa

a) tuzemským poistencom fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, 3)

b) európskym poistencom štátny občan Slovenskej republiky zdravotne poistený v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore 4) ako aj štátny občan iného členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 4) ak v prípade tohto štátneho občana Slovenskej republiky má nárok na poskytovanie všetkej zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, v akom ho má tuzemský poistenec, a v prípade tohto štátneho občana iného členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore má nárok na poskytnutie všetkej potrebnej zdravotnej starostlivosti počas jeho pobytu v Slovenskej republike, 5)

c) poistencom tak tuzemský poistenec ako aj európsky poistenec,

d) dlžníkom poisťovne poistenec uvedený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne, 6)

e) nepoistenou osobou poistenec, ktorý si nesplnil zákonnú povinnosť a nepodal prihlášku na verejné zdravotné poistenie, 7)

a) cudzincom občan štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie ani zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 4) no s výnimkou žiadateľa o azyl, azylanta, cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo odídenca 8) ako aj cudzinca s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 9) pokiaľ je súčasne povinne alebo aspoň dobrovoľne verejne zdravotne poistený podľa slovenského právneho poriadku 3) alebo podľa právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva alebo právne záväzných aktov Európskej únie, 5)

f) zmluvnou zdravotnou poisťovňou zdravotná poisťovňa v zmluvno-záväzkovom vzťahu k poskytovateľovi založenom platnou zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 10)

g) nezmluvnou zdravotnou poisťovňou zdravotná poisťovňa, ktorej doterajšia zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretá medzi touto zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom stratila platnosť aj účinnosť,

h) neodkladnou starostlivosťou neodkladná zdravotná starostlivosť, 11)

i) odkladnou starostlivosťou iná zdravotná starostlivosť než neodkladná starostlivosť,

j) ambulanciou zdravotnícke zariadenie prevádzkované poskytovateľom, 12)

k) zdravotníkom zamestnanec poskytovateľa vykonávajúci zdravotnícke povolanie, 13)

l) lekárom ambulancie zdravotník vykonávajúci zdravotnícke povolanie lekár, 14) ktorý používa profesijný titul „psychiater“, 15)

m) sestrou ambulancie zdravotník vykonávajúci zdravotnícke povolanie sestra, 16)

n) liečebným účelom poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré sleduje diagnostikovanie a poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti smerujúce k obnoveniu zdravia alebo aspoň k spomaleniu progresie ochorení či porúch, pri ktorých sa nedá dosiahnuť úplné obnovenie zdravia,

o) neliečebným účelom každý iný účel než liečebný účel,

p) bezplatnou starostlivosťou zdravotná starostlivosť, ktorá je poistencovi zmluvnej zdravotnej poisťovne uhrádzaná v plnom rozsahu na základe verejného zdravotného poistenia,

q) čiastočne spoplatnenou starostlivosťou zdravotná starostlivosť, ktorá je poistencovi zmluvnej zdravotnej poisťovne čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poskytnutie ktorej možno poistencovi zmluvnej zdravotnej poisťovne spoplatniť najviac do výšky spoluúčasti poistenca, 17)

r) pacientom fyzická osoba, ktorej sa poskytovateľom poskytuje bezplatná starostlivosť alebo čiastočne spoplatnená starostlivosť na liečebný účel,

s) klientom fyzická osoba vrátane pacienta, ktorej sa jej poskytovateľom poskytuje zdravotná starostlivosť na neliečebný účel,

t) platcom ten, kto za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorej poskytovanie možno spoplatniť, poskytovateľovi uhrádza úhradu (platbu),

u) potrestaným vodičom klient – držiteľ vodičského oprávnenia, ktorý ako vodič motorového vozidla je dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, 18)

v) vyhláškou o cestnej premávke vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

w) nadštandardnou starostlivosťou zdravotná starostlivosť poskytovaná poskytovateľom na základe písomnej žiadosti alebo písomného súhlasu pacienta alebo klienta:

1. za použitia špeciálneho zdravotníckeho materiálu presahujúceho minimá ustanovené pre minimálne materiálno-technické vybavenie ambulancie, nákupná cena ktorého prekračuje cenu porovnateľného bežného zdravotníckeho materiálu o viac ako 80 % (ďalej len „finančne náročný zdravotnícky materiál“),

2. mimo priestorov ambulancie, hoci pacient alebo klient je plne fyzicky aj mentálne spôsobilý dostaviť sa do ambulancie,

3. v čase pracovného voľna zdravotníka.

 

§ 3

Poskytovanie a uhrádzanie neodkladnej starostlivosti a odkladnej starostlivosti

(1) Poskytovanie neodkladnej starostlivosti je pre každého pacienta bez akejkoľvek výnimky bezplatné.

(2) Skutočnosť, že sa jedná o neodkladnú starostlivosť,

a) za poskytovateľa posudzuje a o tom rozhoduje lekár ambulancie,

b) poskytovateľovi v prípade jej poskytnutia nepoistenej osobe, dlžníkovi poisťovne, poistencovi nezmluvnej zdravotnej poisťovne ako aj cudzincovi potvrdzuje na to zo zákona príslušná zdravotná poisťovňa. 19)

(3) Poskytnutie neodkladnej starostlivosti

a) nepoistenej osobe, dlžníkovi poisťovne, poistencovi nezmluvnej zdravotnej poisťovne a cudzincovi uhrádza na to zo zákona príslušná zdravotná poisťovňa, 17)

b) poistencovi zmluvnej zdravotnej poisťovne je zahrnuté v objeme objednanej zdravotnej starostlivosti dojednanom v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

(4) Poskytnutie odkladnej starostlivosti, ktorou je bezplatná starostlivosť alebo čiastočne spoplatnená starostlivosť, pacientovi, ktorý je poistencom

a) zmluvnej zdravotnej poisťovne, uhrádza zmluvná zdravotná poisťovňa v rámci objemu objednanej zdravotnej starostlivosti dojednanom v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom v prípade poskytnutia čiastočne spoplatnenej starostlivosti sa úhrada zmluvnej zdravotnej poisťovne skráti o spoluúčasť poistenca, ktorú uhrádza pacient, ktorému bola táto odkladná čiastočne spoplatnená starostlivosť poskytnutá,

b) nezmluvnej zdravotnej poisťovne, uhrádza pacient, ktorému bola táto odkladná starostlivosť poskytnutá.

(5) Pokiaľ poskytovateľ v kalendárnom mesiaci prekročí objem objednanej zdravotnej starostlivosti dojednaný v zmluve so zmluvnou zdravotnou poisťovňou, môže rozhodnúť, že preobjedná pacientov, ktorí sú poistencami tejto zmluvnej zdravotnej poisťovne, ktorým má byť poskytnutá odkladná starostlivosť v tomto kalendárom mesiaci, na najbližší voľný termín v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Na rozhodnutie poskytovateľa o preobjednaní pacientov je za poskytovateľa oprávnený lekár ambulancie.

(6) Ak to vyplynie z rozhodnutia lekára ambulancie o preobjednaní pacientov, jednotlivé úkony týkajúce sa preobjednávania konkrétnych pacientov uskutočňuje sestra ambulancie.

 

§ 4

Nadštandardná starostlivosť

(1) Podmienkou poskytovania nadštandardnej starostlivosti je písomná žiadosť alebo písomný súhlas pacienta či klienta ako aj ďalšie splnenie ďalších podmienok, ak sú ustanovené touto smernicou.

(2) S poskytnutím nadštandardnej starostlivosti v dobe odpočinku zdravotníka 20) musí písomne súhlasiť aj ten zdravotník, ktorý má nadštandardnú starostlivosť poskytnúť.

(3) Zoznam finančne náročného zdravotníckeho materiálu vrátane jeho ceny pre klienta alebo pacienta tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.

(4) V prípade nadštandardnej starostlivosti mimo priestorov ambulancie táto sa poskytuje za príplatok vo výške 1,50 euro za každých začatých 500 metrov pracovnej cesty zdravotníka z miesta, kde sa zdravotník v čase začatia pracovnej cesty nachádza, do miesta, v ktorom sa pacient alebo klient vyskytuje; spätná cesta je započítaná v tomto príplatku.

(5) Ak ide o poskytnutie nadštandardnej starostlivosti v dobe odpočinku zdravotníka, 20) poskytuje sa za príplatok vo výške

a) 50 euro v pracovný deň,

b) 100 euro v deň pracovného voľna mimo nedele a sviatku,

c) 200 euro v nedeľu alebo vo sviatok.

(6) V príplatkoch podľa odsekov 4 a 5 nie je zahrnutá úhrada za zdravotníkom poskytnutú zdravotnú starostlivosť ani za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(7) Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto smernice nadštandardnou starostlivosťou nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 2 písm. w) druhý a tretí bod pre pacientov umiestnených v zariadení sociálnej starostlivosti. 21)

 

§ 5

(1) Cenník všetkých zdravotných výkonov tvorí prílohu č. 2 tejto smernice.

(2) Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu tvorí prílohu č. 3 tejto smernice.

 

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

 

§ 6

Prechodné ustanovenia

(1) Prechodným obdobím sa rozumie obdobie od 1. apríla 2015 do 31. mája 2015.

(2) V prechodnom období postupuje sa podľa opatrenia č. 2/2015 Sp., ktorým sa vydáva zoznam zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia s výnimkou zdravotného výkonu pod kódom „A-4“ a s názvom „Potvrdenie na pracovnoprávne účely“, ktorým od 1. apríla 2015 nesmie byť potvrdenie o návšteve u lekára ambulancie, ktorého vystavenie je súčasťou zdravotného výkonu poskytovaného v rámci bezplatnej starostlivosti. 22)

(3) Ak platca, ktorý uhradil alebo uhradí poskytovateľovi poskytnutie zdravotného výkonu alebo služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prechodnom období, bude sa domnievať, že príslušnú úhradu poskytovateľ od neho požadoval v rozpore či už s úhradovým zákonom alebo so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie úhradového zákona, má právo písomne požiadať poskytovateľa o nápravu. 23)

 

§ 7

Spoločné ustanovenia

(1) Výsledná suma, ktorú má platca uhradiť poskytovateľovi, zaokrúhľuje sa matematicky na najbližší euro cent.

(2) Ak suma, ktorú má platca uhradiť poskytovateľovi, presiahne v jednom prípade 150 euro, poskytovateľ vystaví platcovi faktúru s dobou splatnosti 15 dní.

(3) Pri hotovostnom uhrádzaní poskytovateľ vystavuje platcovi pokladničné bloky pomocou virtuálnej registračnej pokladnice, 24) ak zákon neustanovuje inak. 25)

(4) O forme úhrady platby v mene poskytovateľa písomne rozhoduje lekár ambulancie, čím však zostáva nedotknuté ustanovenie odseku 2 ako aj zostávajú nedotknuté ustanovenia osobitného zákona o obmedzení platieb v hotovosti. 26)

(5) Na vystavovanie faktúr podľa odseku 2, pokladničných blokov alebo paragónov podľa odseku 3 a poštových poukazov na účet je za poskytovateľa oprávnený lekár ambulancie.

(6) Touto smernicou zostáva nedotknutá povinnosť pacienta doplatiť poskytovateľovi doplatok za liek s osobitným spôsobom úhrady „AS“ podaný pacientovi počas poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľom vo výške ustanovenej platnou kategorizáciou liekov zverejnenou na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a platnej ku dňu podania tohto lieku. 27)

(7) Táto smernica sa  umiestni vo dvoch rovnopisoch v čakárni ambulancie, vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., 28) a zverejní v plnom znení na hlavnom webovom sídle poskytovateľa.

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

opatrenie č. 2/2015 Sp., ktorým sa vydáva cenník zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

 

§ 9

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júna 2015.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 79 ods. 1 písm. g) zákona o poskytovateľoch.

2) § 79 ods. 1 písm. zv) zákona o poskytovateľoch.

3) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Rozhodnutie RADY a KOMISIE z 13. decembra 1993 o uzavretí Dohody o Európskom hospodárskom priestore medzi Európskymi spoločenstvami, ich členskými štátmi a Rakúskou republikou, Fínskou republikou, Islandskou republikou, Lichtenštajnským kniežatstvom, Nórskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom a Švajčiarskou konfederáciou (Ú. v. ES L 1 zo dňa 3.1.1994).

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č.. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).

6) § 25a zákona č. 580/2004 v znení neskorších predpisov.

7) § 6 ods. 1 až 4 a § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) § 2 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti.

12) § 7 ods. 1, 2, ods. 3 písm. a) 2. bod ako aj 39. bod prílohy č. 1a zákona o poskytovateľoch a povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria; vydané formou rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja z 18.7.2006 – spisové číslo 3438/2006/ODDZ v znení neskorších v ňom vyznačených zmien (právoplatnosť od 22.8.2006).

13) § 27 zákona o poskytovateľoch.

14) § 27 ods. 1 písm. a) zákona o poskytovateľoch.

15) § 3 ods. 39 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.

16) § 27 ods. 1 písm. d) zákona o poskytovateľoch.

17) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

18) § 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19) § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 3 posledná veta zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) § 85 ods. 2 Zákonníka práce.

21) § 12 ods. 1 písm. a) druhý bod, písm. b) druhý bod a písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

22) § 3 ods. 4 písm. e) úhradového zákona.

23) § 17 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti.

24) § 4a a § 8 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

25) § 10 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

27) § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

28) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k smernici č. 217/2015 – C1 (A)

 

 

 

ZOZNAM FINANČNE NÁROČNÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

 

Kód

Názov a opis

Zdravotné výkony

z Katalógu zdravotných výkonov, 29pri ktorých sa finančne náročný zdravotnícky materiál používa

Cena

(euro)

FNZM – 01

MEDIWING, krídlatá ihla s hadičkou, 0,80 x 19 mm, 21G, zelená

271, 272

0,80

FNZM – 02

SAFE TOUCH, bezpečná krídlatá ihla, 0,8 x 20 mm, 21G, zelená

271, 272

1,10

 


29) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády č. 223/2005 Z. z.

 

Príloha č. 2 k smernici č. 217/2015 – C1 (A)

 

CENNÍK VŠETKÝCH ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

 

A. ODKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ – NEPOISTENÉ OSOBY, DLŽNÍCI ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ, POISTENCI NEZMLUVNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ A CUDZINCI

 

A.1 Zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – obsahové vymedzenie

Všetky zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním odkladnej starostlivosti uvedené v Katalógu zdravotných výkonov, 29) na poskytovanie ktorých je vzhľadom k odbornému zameraniu ambulancie (psychiatria) poskytovateľ oprávnený, ak sú poskytované nepoistenej osobe, dlžníkovi poisťovne, poistencovi nezmluvnej poisťovne alebo cudzincovi.

A.2 Určovanie ceny

Cena za poskytnutú odkladnú starostlivosť určuje sa ako súčin súčtu bodov priradených jednotlivým poskytnutým zdravotným výkonom a službám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti prílohou č. 4 – časť C (Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty) opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva  30) v znení neskorších predpisov, a fixnej sumy 0,05 euro za jeden bod.

           

 

 

B. ZDRAVOTNÉ VÝKONY A SLUŽBY NA NELIEČEBNÝ ÚČEL

Kód

Názov

Obsah

Cena

(euro)

1

Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel

Zahŕňa: komplexnú anamnézu [osobnú, sociálnu, liekovú, alergickú, rodinnú (so zameraním na hereditárnu psychiatrickú záťaž)], subjektívne ťažkosti, objektívny nález, orientačné neurologické vyšetrenie, diagnostický záver, odoslanie na fakultatívne odborné alebo pomocné vyšetrenia, vystavenie žiadaniek, lekárskej správy a poučenie. U jedného klienta a jednej diagnózy možno ho poskytnúť najviac raz za kalendárny rok.

38,50

2

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel

Zahŕňa: doplnenie anamnestických údajov, subjektívne ťažkosti, objektívny nález, diagnostický záver, odoslanie na fakultatívne odborné alebo pomocné vyšetrenia, vystavenie žiadaniek, lekárskej správy a poučenie. U jedného klienta možno ho poskytovať opakovane.

25,10

3

Jednoduchý výkon na neliečebný účel

Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu na žiadosť klienta sledujúce neliečebný účel – napríklad odmeranie krvného tlaku, pulzu, saturácie krvi kyslíkom, zváženie, odmeranie výšky, vypočítanie BMI (Body Mass Index) a podobne.

1,50

4

Jednoduché potvrdenie na neliečebný účel

Vystavenie jednoduchého potvrdenia na neliečebný účel, ktoré nie je súčasťou zdravotného výkonu podľa úhradového zákona.

2,50

5

Lekársky posudok

Vytavenie lekárskeho posudku o sťažení spoločenského uplatnenia vrátane bodového ohodnotenia a zdravotných výkonov potrebných pre toto vystavenie.

38,50

6

Prvé psychiatrické vyšetrenie potrestaného vodiča

Zahŕňa: všetko to, čo zahŕňa prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel pod kódom 1 a ďalej addiktologickú anamnézu, orientačné somatické a neurologické vyšetrenie zamerané podľa prílohy č. 5a vyhlášky o cestnej premávke a orientačné vyšetrenie na zistenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Nezahŕňa: náklady na laboratórne, toxikologické ani fakultatívne psychologické či iné odborné vyšetrenia ako ani vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti (kód 8).

88,00

7

Diagnostické sledovanie potrestaného vodiča

Zahŕňa: kontrolné vyšetrenia potrestaného vodiča v týždňových intervaloch počas štyroch týždňov v rozsahu vymedzenom v prílohe č. 5a vyhlášky o cestnej premávke. Nezahŕňa: náklady na laboratórne, toxikologické ani fakultatívne psychologické či iné odborné vyšetrenia ako ani vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 7a vyhlášky o cestnej premávke (kód 8). Cena sa uhrádza sa za každé jedno toto kontrolné vyšetrenie.

44,00

8

Vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti

Vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne so zameraním vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva – podľa prílohy č. 7a vyhlášky o cestnej premávke.

12,00

9

Vydanie vyjadrenia o umiestnení osoby v CPZ

Vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia; tieto náklady hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

38,50

10

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel

Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel – bez ohľadu na rozsah tohto požadovaného výpisu.

5,40

 


30) Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 588/2003 Z. z.

 

Príloha č. 3 k smernici č. 217/2015 – C1 (A)

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB, PRI KTORÝCH MOŽNO POŽADOVAŤ ÚHRADU

Kód

Zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Diagnostické kódy 31)

A.1

Všetky zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním odkladnej starostlivosti uvedené v Katalógu zdravotných výkonov, 29) na poskytovanie ktorých je vzhľadom k odbornému zameraniu ambulancie (psychiatria) poskytovateľ oprávnený, ak sú poskytované nepoistenej osobe, dlžníkovi poisťovne, poistencovi nezmluvnej poisťovne alebo cudzincovi.

F 00.0 až F 99

Z 00.4

Z 02.7

Z 02.8

Z 04.6

 

Názov

Obsah

 

1

Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel

Zahŕňa: komplexnú anamnézu [osobnú, sociálnu, liekovú, alergickú, rodinnú (so zameraním na hereditárnu psychiatrickú záťaž)], subjektívne ťažkosti, objektívny nález, orientačné neurologické vyšetrenie, diagnostický záver, odoslanie na fakultatívne odborné alebo pomocné vyšetrenia, vystavenie žiadaniek, lekárskej správy a poučenie. U jedného klienta a jednej diagnózy možno ho poskytnúť najviac raz za kalendárny rok.

Z 00.4

Z 02.8

Z 04.6

2

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel

Zahŕňa: doplnenie anamnestických údajov, subjektívne ťažkosti, objektívny nález, diagnostický záver, odoslanie na fakultatívne odborné alebo pomocné vyšetrenia, vystavenie žiadaniek, lekárskej správy a poučenie. U jedného klienta možno ho poskytovať opakovane.

Z 00.4

Z 02.8

Z 04.6

3

Jednoduchý výkon na neliečebný účel

Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu na žiadosť klienta sledujúce neliečebný účel – napríklad odmeranie krvného tlaku, pulzu, saturácie krvi kyslíkom, zváženie, odmeranie výšky, vypočítanie BMI (Body Mass Index) a podobne.

Z 41.8

Z 41.9

4

Jednoduché potvrdenie na neliečebný účel

Vystavenie jednoduchého potvrdenia na neliečebný účel, ktoré nie je súčasťou zdravotného výkonu podľa úhradového zákona.

Z 02.7

5

Lekársky posudok

Vytavenie lekárskeho posudku o sťažení spoločenského uplatnenia vrátane bodového ohodnotenia a zdravotných výkonov potrebných pre toto vystavenie.

Z 02.7

Z 02.8

6

Prvé psychiatrické vyšetrenie potrestaného vodiča

Zahŕňa všetko to, čo zahŕňa prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel pod kódom 1 a ďalej addiktologickú anamnézu, orientačné somatické a neurologické vyšetrenie zamerané podľa prílohy č. 5a vyhlášky o cestnej premávke a orientačné vyšetrenie na zistenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Nezahŕňa: náklady na laboratórne, toxikologické ani fakultatívne psychologické či iné odborné vyšetrenia ako ani vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 7a vyhlášky o cestnej premávke (kód 8).

Z 02.4

Z 04.6

Z 71.4

Z 71.5

F 10.2

F 11.2

F 12.2

F 13.2

F 14.2

F 15.2

F 16.2

F 18.2

F 19.2

7

Diagnostické sledovanie potrestaného vodiča

Zahŕňa: kontrolné vyšetrenia potrestaného vodiča v týždňových intervaloch počas štyroch týždňov v rozsahu vymedzenom v prílohe č. 5a vyhlášky o cestnej premávke. Nezahŕňa: náklady na laboratórne, toxikologické ani fakultatívne psychologické či iné odborné vyšetrenia ako ani vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti (kód 8). Cena sa uhrádza sa za každé jedno toto kontrolné vyšetrenie.

Z 02.4

Z 04.6

Z 71.4

Z 71.5

F 10.2

F 11.2

F 12.2

F 13.2

F 14.2

F 15.2

F 16.2

F 18.2

F 19.2

8

Vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti

Vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne so zameraním vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva – podľa prílohy č. 7a vyhlášky o cestnej premávke.

Z 02.4

Z 04.6

Z 71.4

Z 71.5

F 10.2

F 11.2

F 12.2

F 13.2

F 14.2

F 15.2

F 16.2

F 18.2

F 19.2

9

Vydanie vyjadrenia o umiestnení osoby v CPZ

Vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia; tieto náklady hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Z 02.7

Z 04.6

10

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel

Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel – bez ohľadu na rozsah tohto požadovaného výpisu.

Z 02.7

 


31) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 22/1994 Z. z., ktorým sa zavádza Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie a príloha č. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti.

Publikované:

26. máj 2015