Bomba kšeft Spoločnej zdravotnej poisťovne za 2,67 miliónov euro.

Bomba kšeft Spoločnej zdravotnej poisťovne za 2,67 miliónov euro.

V situácii, keď sa nielen naša krajina zmieta v najhlbšej ekonomickej celosvetovej kríze od roku 1933, máme poctivo šetriť, kedy sa škrtajú nákupu nových kopírok, počítačov atď., SZP, a.s. utratila celkovú sumu vo výške 2.670.382,08 euro (s DPH), ohromných 80.447.930,50 Sk za služby, ktorých efektívnosť a účinnosť je vo viacerých rovinách minimálne otázna.

1. pri blížiacom sa zániku SZP, a.s. zlúčením do VšZP, a.s. – aká je účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť „podpory systému spracovania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti“ a „podpory internetového portálu SZP, a.s.“ - odoslaná na zverejnenie do vestníka verejného obstarávania jediný deň pred rokovaním vlády SR o zrušení SZP, a.s.?

2. Aký „centrálny register poistencov“ chce SZP, a.s. skvalitňovať? Pokiaľ sa nemýlim, centrálny register poistencov vedie predsa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a predtým bol vedený VšZP, a.s. Veď SZP, a.s. nikdy centrálny register poistencov neviedla!

3. SZP, a.s. plánuje „podporu registra poistencov EZP, pričom si nedala ani len tú námahu, aby uviedla správny názov poisťovne podľa výpisu z Obchodného registra SR, teda „Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii“! Otázkou, ktorá sa logicky ponúka, je otázka – načo vlastne SZP, a.s. vedie register poistencov Európskej zdravotnej poisťovne, a.s. v likvidácii?! EZP, a.s. v likvidácii má od 22.5.2008 ustanoveného likvidátora a iba poistenci, ktorí sa do septembra 2008 neprepoistili inde (čo sa mohli a viacerí aj prepoistili), stali sa poistencami SZP, a.s. To SZP, a.s. má oddelený register ôsmy mesiac roku 2009, kedy už takýto register nevedie ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?! Pri vykazovaní výkonov od januára 2009 vykazujeme predsa výkony poistencov SZP, a.s. v jednej dávke, bez rozlíšenia ich predchádzajúcej príslušnosti nielen k Európskej zdravotnej poisťovni, a.s. v likvidácii, ale i k predchádzajúcim ostatným poisťovniam poistenca! Obdobne to isté platí i pre vykazovanie bývalých poistencov Európskej zdravotnej poisťovne, a.s. v likvidácii pre iné poisťovne, kam sa mnoho poistencov prehlásilo.

4. SZP, a.s. plánuje vylepšiť „systém manažérstva kvality“. Á propos – aj Enron, AIG, Lehman Brothers Holding, General Motors, AIG, Chrysler a aj spoločnosti na 150 rokov väzenia odsúdeného maxi zlodeja Bernarda Madoffa – tí všetci sa pýšili nálepkami ISO a aplikovanými QMS. Dnes sa oprávnene diskutuje o zbytočnosti ISO a QMS, no zdá sa, že SZP, a.s. o potrebe finančne náročnej podpory QMS pár mesiacov pred vlastným zánikom ani len nepochybuje!

5. Zarážajúcim je taktiež druhé obstarávanie – vyhlásené dva týždne po schválení koncepcie zlúčenia SZP, a.s. do VšZP, a.s. uznesením vlády 527/2009, ktoré ukladá ministrom pripraviť všetko potrebné do 30.9.2009. Generálne riaditeľstvo SZP, a.s. (ako štát v štáte, čo tam po nejakom uznesení vlády?!) ide napriek tomu financovať rozšírenie komplexného informačného systému atď.! Načo a komu tento systém bude po zániku SZP, a.s. potrebný? 

6. Ako odôvodní SZP, a.s. tieto obstarávania? Tým, že ide o plánované výdavky z jej správneho fondu? Takéto prípadné zdôvodnenie je chabo plauzibilné, pripomínajúce hľadanie neexistujúceho alibi. Keby radšej všetky tieto financie vrátila SZP, a.s. späť do štátneho rozpočtu (kam patria, ak ich nevyužije), zasluhovala by si občiansku medailu a poďakovanie.

7. Občania a voliči – poistenci SZP, a.s. čakajú na zdravotnú starostlivosť v čakacích listinách nezriedka aj celý rok, nakoľko aj SZP, a.s. (spoločne s ostatnými poisťovňami) vyplakáva nad výpadkom poistného (čo zatiaľ je nepravda, keď ZP vybrali za prvé tri kvartály roku 2009 viac ako za to isté obdobie v roku minulom), čakacie listiny však jestvovali aj pred vypuknutím krízy. Niet na operácie, niet na liečenie. Na výmenu chorého bedrového kĺbu sa čaká cca 365 dní, potrebná suma sa pohybuje v rozmedzí od 1.660 do 15.272 euro podľa typu náhrady kĺbu. Medián predstavuje sumu 8.466 euro, čím by z peňazí na vylepšenie už iba pár mesiacov potrebných informačných systémov mohlo byť uzdravených minimálne 315 občanov (voličov) – poistencov SZP, a.s.! U viacerých z týchto čakateľov by to znamenalo aj obnovenie pracovnej schopnosti – teda celospoločenský prospech.

8. zákon č.532/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy stanovuje, že verejné prostriedky možno vynakladať len hospodárne, efektívne a účinne. V opačnom prípade sa jedná o porušenie finančnej disciplíny.