Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

anibline

AKO POSTUPOVAŤ, AK U ZAMESTNÁVATEĽA NEPÔSOBÍ ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV

  • Povinná osoba:
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  • Žiadateľ: fyzická osoba, štátny občan Slovenskej republiky,MUDr. Vladimír Hacek
  • Predmet žiadosti:
    Žiadam o sprístupnenie informácií týkajúci sa zákonnosti postupov - ak u zamestnávateľa, ktorým je spoločnosť s ručením obmedzeným, nepôsobí žiaden zástupca zamestnancov, pretože zamestnanci neprejavili záujem o zriadenie tohto inštitútu, v nasledujúcich prípadoch:
  1. Je vydanie interných firemných predpisov na zaistenie ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, ktorého podmienkou je podľa § 39 ods. 2 Zákonníka práce "dohoda so zástupcami zamestnancov", právoplatné aj bez dohody so zástupcami zamestnancov, pričom ak nie, je možné nahradiť túto dohodu so zástupcami zamestnancov a ak áno, ako?
  2. Je možné nahradiť splnenie povinnosti zamestnávateľa podľa § 47 ods. 4 Zákonníka práce (povinnosť predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré so zástupcami zamestnancov dohodol) predkladaním správ všetkým zamestnancom, ako aj či treba tieto lehoty dohodnúť s každým zo zamestnancov?
  3. Je možné a zákonné nahradiť splnenie povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať výpoveď alebo okamžité splnenie pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov (inak je neplatná - § 74 Zákonníka práce) a ak áno, postačuje prerokovanie s dotknutým zamestnancom, ktorého sa výpoveď či okamžité skončenie pracovného pomeru týka?

anibline

ODPOVEĎ:

zo dňa 16. marca 2011

(krátené)

    1. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, v zmysle § 39 ods. 2 Zákonníka práce môže zamestnávateľ vydať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj bez dohody so zástupcami zamestnancov.

    2. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, podľa § 47 Zákonníka práce zamestnávateľ nie je povinný predkladať všetkým zamestnancom správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch.

    3. Prerokovanie výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. V prípade, že zamestnanci nevyužijú svoju koaličnú slobodu a nezaložia odborovú organizáciu ani si nezvolia zamestnaneckú radu, resp. zamestnaneckého dôverníka, zamestnávateľ je oprávnený dať zamestnancovi výpoveď alebo okamžite s ním skončiť pracovný pomer aj bez predchádzajúceho prerokovania so zástupcami zamestnancov. V tejto súvislosti poukazujeme na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 45/1972 - "ak sa u zamestnávateľa neustanovila odborová organizácia, účasť odborovej organizácie pri skončení pracovného pomeru neprichádza do úvahy".

    Zákonník práce taxatívne určuje, kedy je zamestnávateľ povinný informovať dotknutých zamestnancov za predpokladu, že u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov - napr. § 29 ods. 1, *) § 73 ods. 2 **) a pod. Na druhej strane taktiež taxatívne určuje, kedy zamestnávateľ nemôže nahradiť dohodu so zástupcami zamestnancov len rozhodnutím zamestnávateľa - napr. § 142 ods. 4 ***) a pod.

Mgr. Andrea Devánová,  v. r.

generálna riaditeľka Kancelárie  

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

____________________________

*)§ 29 Zákonníka práce
(1) Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o
a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
b) dôvodoch prechodu,
c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.
(2) Zamestnávateľ je povinný s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, prerokovať tieto opatrenia so zástupcami zamestnancov.
(3) Povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú aj na preberajúceho zamestnávateľa.

**)  § 73 ods. 2 Zákonníka práce

(2) S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať najmä o
a) dôvodoch hromadného prepúšťania,
b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

***) § 142 ods. 4 Zákonníka práce

(4) Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

anibline

Publikované dňa: 16. marec 2011

anibline