2. mimoriadne valné zhromaždenie; 21. september 2012

2. mimoriadne valné zhromaždenie; 21. september 2012

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

OV 134/2012                               Valné zhromaždenia                                                       Deň vydania: 13. júla 2012

 


V000023

Konateľ

 

spoločnosti:

Obchodné meno: Hont Medik s.r.o.
Sídlo: Malinovského 837/7, 963 01 Krupina
IČO: 36 622 371
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 8812

 

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie
ktoré sa bude konať
dňa: 21. 9. 2012
o: 14:00 hod.
na adrese Ul. 29. augusta 6/611, 963 01 Krupina

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie, overenie schopnosti uznášať sa.
2. Voľba predsedu a zapisovateľa.
3. Návrh na schválenie zostavenej riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.
4. Návrh na rozdelenie zisku.
5. Návrh na rozhodnutie o siedmej zmene zakladateľskej listiny.
6. Návrh na schválenie stanov.
7. Návrh na vymenovanie prokuristu.
8. Ukončenie.

 

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom
zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie:

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

 

 

 

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

Zvolanie

Termín, program a miesto rokovania

07.07.2012 17:53
V Krupine 7. jún 2012 Číslo: MVZ - 2/2012 - Z2   ZVOLANIE MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.   Podľa § 128 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 12 ods. 1 a 4 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. zvolávam mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2012 so začiatkom od 14:00 hod. v Krupine, ulica 29. augusta číslo 6; miestnosť číslo 3 na prvom poschodí.   Zároveň určujem nasledovný program: 1. Otvorenie, overenie schopnosti uznášať sa. 2. Voľba predsedu a zapisovateľa. 3. Návrh na schválenie zostavenej riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011. 4. Návrh na rozdelenie zisku. 5. Návrh na rozhodnutie o siedmej zmene zakladateľskej listiny. 6. Návrh na schválenie stanov. 7. Návrh na vymenovanie prokuristu. 8....