Príkaz ministra zdravotníctva 4/2010

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik vydal príkaz týkajúci sa výberových konaní: 

Bratislava  21. 7. 2010

Číslo: Z37290/2010-VSÚ

 

Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 4/2010

 

Prikazujem

1.      organizačným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR

2.      štátnym rozpočtovým organizáciám v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

3.      štátnym príspevkovým organizácia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

4.      akciovým spoločnostiam s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

a)    Neprijímať žiadne rozhodnutia v procesoch prebiehajúcich výberových konaní (s výnimkou výberových konaní v oblasti personálneho obsadzovania), verejných obstarávaní a nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,  prenájmov priestorov (vrátane predlžovania už platných prenájmov), v ktorých je zmluvným partnerom Ministerstvo zdravotníctva SR alebo organizácia v pôsobnosti MZ SR uvedená v bodoch 1. až 4. tohto príkazu.

b)     Neprijímať žiadne rozhodnutia vyhlasovania alebo začínania výberových konaní (s výnimkou výberových konaní v oblasti personálneho obsadzovania),  alebo verejného obstarávania,  procesoch nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom vrátane prenájmov priestorov (vrátane predĺženia už platných prenájmov), ktoré sú v pôsobnosti organizácie uvedenej v bodoch 1. až 4. tohto príkazu.

c)      Každý nasledujúci procesný úkon – po vydaní tohto príkazu – v aktuálnych procesoch uvedených v bode a) tohto príkazu, ktorý sa  ku dňu tohto príkazu začal,  musí byť vopred konzultovaný s vedúcim služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR.

d)     Porušenie tohto príkazu bude považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny a podľa toho bude k nemu  následné pristupované.

Ukladám

predstaveným a vedúcim zamestnancom, aby zabezpečili v rámci svojej pôsobnosti oboznámenie všetkých zamestnancov na útvaroch ministerstva a v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR s uvedeným príkazom.

Záverečné ustanovenie

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom  23. júla 2010.

Ivan Uhliarik, minister